Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

MAKTKORRUPTION

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2010 10:16 CEST

Hur staten Sverige undanhåller svenska medborgare EU-rättigheter och fri rörlighet!

Den moderna internationella definitionen av korruption är: "Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitetsförhållande."

Försäkringskassan och vissa domstolar gör tvärtemot vad EU-rättspraxis påvisar och förhindrar därmed den fria rörligheten som är en EU-rättighet för vårdkonsumenterna i Sverige utifrån att svensken är EU-medborgare sedan 1995! Det är fler än arbetsgruppen AMBU som konstaterat exakt samma sak!

Även Lina Stode, RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER. INOM EU/EES. Svensk fallstudie.( http://www.jus.umu.se/digitalAssets/13/13640_lina-stode.pdf ), konstaterar, citat från sidan 59; ”Försäkringskassans dokument, vägledningar ger ofta felaktiga besked. Genomgången av praxis visar att det saknas enhetlighet i rättstillämpningen och man ser understundom uppseendeväckande tolkningar av EG-rätten. Ett exempel är LR i Stockholm dom som motiverade avslag på krav om ersättning med fördraget som grund med att i detta fall var det förordningen som tillämpades. Ett domskäl som går stick i stäv med EG-domstolens praxis.”

Arbetsgruppen AMBU har informerat Sveriges Regering, oppositionen i Sveriges riksdag, men ingen tar sitt ansvar! Staten Sverige är anmäld för brott mot bl.a. lojalitetsplikten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES av arbetsgruppen AMBU till EU-kommissionen 2009-05-27. EU-kommissionen har aktivt påbörjat ett överträdelse ärende mot Sverige.

Arbetsgruppen AMBU har yttrat sig till EU-kommissionen utifrån staten Sveriges svar(2 kommuniceringar, 21 juli och 30 sept. 2010, dnr S2010/3209/HS) och dessa yttranden kan du läsa mer om/av på www.nackskadeforbundet.se

Utifrån arbetsgruppen AMBU:s yttranden över staten Sveriges svar till kommissionen kan nämnas följande citat;

  • Sveriges regering har även till EU-kommissionen flertalet gånger garanterat att det saknas svensk lagstiftning för gränsöverskridande vård.
  • ”Likväl tillåtes Försäkringskassan(FK) avslå förhandsbegäran av vård enligt artikel 22 i förordning EEG 1408/71 med bl.a. följande avslagsmotiv, citat: ”Att vården inte finns i Sverige eller uppfattas som bättre är inte tillräckliga skäl för att kunna bevilja ett förhandstillstånd.”(Försäkringskassan i Västerbotten, beslutsdatum 2005-10-13, dnr 115561/2005, sidan 2)”
  • Nationell lagstiftning: Av 1:a meningen i sista stycke(sidan 2 i avslagsbeslutet) står, citat; ”En samlad bedömning av den utredning som gjorts i ditt ärende samt den lagstiftning för vilken redogjorts ovan” etc. etc. Alltså Försäkringskassan hänvisar till lagstiftning som enligt Sveriges svar till EU-kommissionen inte finns! Försäkringskassan hänvisar patienten/medborgaren till lagstiftning som Sveriges regering bedyrar inte finns i sitt svar till EU-kommissionen. Alltså två motstridande uppgifter om nationell lagstiftning från Sveriges regering och myndigheten Försäkringskassan.

  • Att enbart tillåta att en mängd likalydande felaktiga beslut får bilda praxis måste en rättsstat aktivt bekämpa. Men den kampen flyr uppenbarligen Sveriges Regering ifrån!
  • Alltså trots att Berit Nygren visat på punkter både i EU-Rättighetsstadgan och även EU-domar bl.a. C-158/96 Kohll p. 33, 36, 52 och C157/99 Smiths och Peerbooms p.61(om förbud mot nationella hinder av den fria rörligheten) och C385/99 Müller-Faure och van Riet så har Försäkringskassan inte beaktat dessa EU-rättspraxis! Alltså FK vägrar rätta sig efter EU-lagstiftningen och hänvisar till nationell lagstiftning som enligt Sveriges regering inte finns! Konsekvensen blir således att Försäkringskassan anser att denna nationella obefintliga lagstiftning står över EU-rätten!
  • FK undanhåller även Regeringsrättens motiv för beviljande av EU-rätt genom att undanhålla följande information från Regeringsrättens mål sidan 11 ”att försäkrad person har rätt genom fördraget ta emot medicinska tjänster och i efterhand begära ersättning etc.”.
  • FK kräver dessutom patienten ska styrka sin EU-rätt till vård i Belgien dvs. FK vänder på bevisbördan.
  • Försäkringskassan tillåtes stifta egna lagar och praxis. Sveriges regering garanterar att svensk lagstiftning saknas angående gränsöverskridande vård. Likväl avslår Försäkringskassan(FK) utifrån lagstiftning och praxis vilket framgår av ärendet Berit Nygren dnr 064342-2010, datum 2010-08-31: sista stycket sidan 2.(ärendet ingår i vår skrivelse till EU-kommissionen 2010-09-27 dock saknas dnr från EU-kommissionen fortfarande)
  • Vid vår kontrollfråga till FK har FK erkänt att formuleringen som nyttjas för avslag, dvs. ”Den vårdmetod som används utomlands ska vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet, inte är lagstiftning utan Försäkringskassans tolkning av regeringsrättens resonemang.(Försäkringskassans erkännande dnr 076259-2010 av datum 2010-10-06 bilägges som bilaga i sin helhet efter vårt undertecknande på sidan 5)
  • Förfarandet är så unikt och absurt att det måste upprepas för EU-kommissionen. Alltså ur ett lösryckt stycke från regeringsrättsdomen gör Försäkringskassan en egen tolkning. Dvs. gör tolkning från tolkning. Alltså tolkning i två steg. Därtill, vilket är det unika, är att regeringsrättens grundtolkning leder till ersättning för vård utomlands men Försäkringskassans tolkning leder till avslag!

Sveriges media och journalister välkomnas av arbetsgruppen AMBU att kritiskt granska och delge allmänheten verkligheten av denna maktkorruption och brott mot EU-lag tillika med fråntagande av EU-rättigheter för svenska medborgare. För visst är det så att media och journalister har ett ansvar att kritiskt granska makten och myndigheter tillika korruption? Är detta av större dignitet än korruptionsskandalen i Göteborg nyligen!

Solberg 2010-10-17

För arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner

 

Om arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se

 

Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter. Rättighetsstadgan, som gäller från 2009-12-01, och EU-rätten med därtill hörande EU-domstolens rättspraxis(tidigare EG-domstolens rättspraxis) på hälso- och sjukvårdens marknad gäller fullt ut i staten Sverige. Vi ha sedan tid upptäckt att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se