ScanMining AB

Malmreserven i Pahtavaara utökad till 1,26 miljoner ton

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 11:32 CEST

ScanMining har genomfört 2/3 av årets planerade borrprogram vid Pahtavaaragruvan i Norra Finland. Hittills har ett malmtonnage motsvarande mer än fyra års planerad produktion verifierats. Tonnaget har därmed sedan augusti utökats med motsvarande ett års produktion.

Årets borrningar har främst varit inriktade på att i detalj verifiera sedan tidigare påvisade mineraltillgångar, men har även haft som mål att ge ett utökat tonnage.
Hittills genomförda borrningar i anslutning till Pahtavaaragruvan visar på en underjordsmalm omfattande 1 007 000 ton med en genomsnittlig halt av 4,82 gram guld per ton, samt en dagbrottsmalm omfattande 256 000 ton med en genomsnittlig halt av 2,33 gram per ton. Malmen klassas i de två högsta kategorierna bevisad respektive sannolik malmreserv.

Malmreserven baserat på de hittills utförda borrningar uppgår till:

Under jord totalt: 1 007 000 ton med 4,82 gram/ton
varav
Bevisad malmreserv: 195 000 ton med 4,83 gram/ton
Sannolik malmreserv: 812 000 ton med 4,82 gram/ton

Dagbrottsmalm totalt: 256 000 ton med 2,33 gram/ton
varav
Bevisad malmreserv: 130 000 ton med 2,31 gram/ton
Sannolik malmreserv: 126 000 ton med 2,35 gram/ton

Det nu pågående borrprogrammet omfattar totalt 12 000 meter borrning varav 7 665 meter har genomförts. Programmet beräknas vara fullt genomfört under november månad. Underjordsmalmen har definierats inom ett område som sträcker sig mellan 80 och 330 meter under markytan. Malmen är inte avgränsad varför tonnaget förväntas öka vid fortsatt borrning.

Borrningarna genomförs med kärnborrteknik med 62 mm kärndiameter. Borrkärnorna analyseras i metersektioner med 50 gram Fire Assay vid GTKs laboratorium i Sodankylä. Halt och tonnageberäkningar har utförts baserat på kärnborrningar omfattande totalt 13 278 meter. Borrprogrammet har gjorts i rutnät med inklinerade hål (45-60 grader) och med borrhålsavstånd på 30x30 meter eller bättre. För bevisad malmreserv är borrnätet 30x20 meter eller bättre. Malmberäkningen har gjorts med polygonmetoden och baseras på en minsta praktisk brytningsbredd av tre meter horisontell bredd. Malmberäkningen inkluderar internt gråberg samt därutöver 15% extern gråbergsinblandning. Malmreserv och mineraltillgångar rapporteras i enlighet med Svenska Gruvföreningens riktlinjer, kvalificerad person: Assen Simeonov.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Michael Nilsson, VD ScanMining AB tel: 026 - 10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtavaaragruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Gruvbrytningen i Pahtavaaragruvan påbörjas i oktober 2003. Gruvan beräknas producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Bolagets totala malmreserver uppgår till över 10 Miljoner ton. Utöver detta har bolaget ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även www.scanmining.se