Mandamus

Mandamus överlåter aktier i Klöver AB

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 15:08 CEST

Som framgår av pressmeddelande av den 1 juli 2003 har Mandamus Fastigheter AB (publ) ("Mandamus") förvärvat en säljoption från samt utfärdat en köpoption till Akelius Kontor AB avseende 5 538 460 B-aktier i Klövern AB.

Mandamus har den 1 september 2003 med stöd av säljoptionen avyttrat 5 538 460 B-aktier i Klövern AB till Akelius Kontor AB, motsvarande 9,1 procent av aktierna och 5,9 procent av rösterna i bolaget. Förvärvspriset uppgår i enlighet med villkoren för optionen till 12,70 kronor per aktie. Mandamus äger härefter inga aktier i Klövern AB. Detta meddelande är även avsett som flaggningsmeddelande.

Försäljningen av aktierna i Klövern AB ger Mandamus en vinst på 9 Mkr före skatt.

Kommentar från Mandamus tf VD Anders Silverbåge
Denna affär är det avslutande ledet i försäljningen av Mandamus fastighetsbestånd i Karlstad. Som tidigare har meddelats beräknades affären ge 10 Mkr i avyttringsvinst, baserat på en aktiekurs om 11 kr per aktie. Nu överlät vi aktierna till en kurs om 12,70 kr per aktie och således ger affären ytterliggare 9 Mkr i vinst. Totalt uppgår vinsten i affären till 19 Mkr före skatt.

Frågor
Ev frågor besvaras av Anders Silverbåge på tfn. 0709-11 85 55 eller e- post anders.silverbage@mandamus.se.

Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 500 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.