MAQS Law Firm

MAQS har framgångsrikt företrätt Frölunda El & Tele AB i ett upphandlingsmål vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:54 CET

MAQS har, i processen vid kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, biträtt Frölunda El & Tele AB (”Fetab”) vid en ansökan om överprövning avseende en upphandling genomförd av Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Detta är första gången Högsta förvaltningsdomstolen, i mål om offentlig upphandling, prövar frågan om kammarrätten kan ta ställning till omständigheter som inte åberopats i förvaltningsrätten. Avgörande blir därmed vad som i upphandlingsmål anses utgöra ”saken”.

Bakgrunden är att Fetab uteslöts i upphandlingen. Fetab ansåg att detta skedde på felaktiga grunder och ansökte därför om överprövning hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog ansökan och Fetab överklagade domen till Kammarrätten och åberopade då även vissa brister i förfrågningsunderlaget som inte gjorts gällande i förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog överklagandet och avvisade de nya omständigheterna varpå Fetab gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att saken i upphandlingsmål är om det finns skäl att ingripa mot en upphandling för det fall denna är genomförd i strid med LOU. Även om Fetab inte i
förvaltningsrätten åberopat vissa omständigheter avseende otydligheter i förfrågningsunderlag var det fel av kammarrätten att avvisa dessa omständigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att kammarrätten själva skulle ha prövat de nya omständlig­heterna eller ha återförvisat målet till förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därmed kammarrättens dom och målet visas åter till kammarrätten.

Frölunda El & Tele AB biträddes av MAQS genom advokaterna Kaisa Adlercreutz och Joel Gustafsson.

För mer information, vänligen kontakta advokat Kaisa Adlercreutz, Tel: 0734 17 62 11, E-mail: kaisa.adlercreutz@se.maqs.com eller advokat Joel Gustafsson, Tel: 0734 17 62 20, E-mail: joel.gustafsson@se.maqs.com

MAQS är en modern advokatbyrå som förenar kritstreck och tradition med kreativitet och dynamik. På våra kontor i Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen arbetar 225 jurister med att ge mervärde och service till stora och medelstora företag i privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proaktiv rådgivning och är ständigt på alerten för att förekomma våra kunder när de behöver stöd. MAQS målsättning är att vara en innovativ affärspartner snarare än en passiv rådgivare. Läs mer på www.maqs.com