BT Industries AB

Marknaden stabiliseras gradvis

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 12:04 CEST

Januari - juni 2003

Belopp i MSEK 2003
2002

Orderingång 6.020
6.383

Nettoomsättning 5.881
6.090

Resultat efter finansiella poster 338
360

Nettoresultat 201
213

Antal anställda 7.808
7.733

Marknadsutveckling
Under första halvåret bedöms världsmarknaden för truckar ha ökat med cirka 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst inom området förbränningsmotordrivna motviktstruckar som ökningar noteras. Inom området eldrivna truckar, där BT främst är verksamt, var ökningen cirka 2%.

- Den fortsatta osäkerheten kring världsekonomin hämmar inves-teringsviljan och investeringsbeslut skjuts framåt i tiden. I Nordamerika har efterfrågan på lagertruckar minskat med 6% jämfört med motsvarande period föregående år. I Europa har viss volymtillväxt noterats, dock med stora nationella skillnader, och i övriga världen har efterfrågan på lagertruckar ökat, säger koncernchef Per Zaunders.

BTs globala marknadsandel bedöms ligga kvar på samma nivå som tidigare.

Order och omsättning
Under första halvåret uppgick koncernens orderingång till 6.020 MSEK (6.383 MSEK). Minskningen är helt orsakad av valutaeffekter – främst en följd av den försvagade amerikanska dollarn. Omräknat till jämförbara valutakurser ökade orderingången med 2% relativt motsvarande period föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 5.881 MSEK (6.090 MSEK). Omräknat till jämförbara valutakurser en ökning med cirka 4%

- Vår bedömning är att konjunkturen i vår bransch passerat botten och från nu bör vi se en successivt, positivare utveckling avslutar koncernchef Per Zaunders.

Handling Innovation.
BT Industries är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är närmare 8.000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Våra kunder finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på effektiv materialhantering. BT Industries ingår i Toyota Industries Corporation

Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38) eller Informationschef Anders Stålhammar (0142-86121).

Den fullständiga halvårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com.