AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 23/10 - Information gällande företrädesemissionen i C-RAD AB

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:13 CET

Sista dag för handel med C-RAD AB B-aktie (CRAD B med ISIN-kod SE0002016352) avskiljande av teckningsrätter är den 27 januari 2010.

Den 28 januari 2010 handlas C-RAD B-aktien utan teckningsrätt.

Avstämningsdag är den 1 februari 2010.

Villkor:
Den som är registrerad som aktieägare i C-RAD på avstämningsdagen den 1 februari 2010 skall äga företrädesrätt att för åtta (8) befintliga aktier av serie A eller serie B teckna en (1) ny aktie av serie B till teckningskursen 13,0 SEK per aktie.

Teckningsperioden löper från och med den 8 februari 2010 till och med den 26 februari 2010.

Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter (CRAD TR B) för teckning av en (1) ny B-aktie (CRAD B) ( 1:8 à 13,00 SEK per aktie).

Övrigt:
Erbjudandet riktar sig även till institutionella investerare och allmänheten. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en god ägarbas och en spridning av aktierna och därvid skapa en likvid handel i aktien, vilket styrelsen har bedömt som viktigt i samband med att Bolaget byter handelsplats från AktieTorget till First North Premier. Anmälan om teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 8 februari 2010 till och med den 26 februari 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckningskursen är 13,0 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattar totalt högst 2 016 231 aktier av serie B. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 302 434,8 SEK och C-RAD AB kommer att tillföras 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsrätter pågår perioden 15 februari - 23 februari 2010.

Teckningsperioden pågår perioden 8 februari - 26 februari 2010.

Det blir ingen handel med den betalda tecknade B-aktien (CRAD BTA B).

Det finns 9 976 000 aktier i C-RAD AB före denna emission.

Erbjudandet omfattar högst 1 247 000 B-aktier med företrädesrätt samt 769 231 B-aktier riktade till allmänheten.)

Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent (vilket ger en korr-faktor < 0,90) . Rensningen i orderboken sker i så fall den 27 januari 2010 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.

Stockholm den 25 januari 2010.


För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se