AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 33/10 - Kompletterad - Information gällande företrädesemissionen i Traveas AB

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:19 CET

Sista dag för handel med Traveas AB A-aktie (TRAV A med ISIN-kod SE0002869719) före avskiljande av teckningsrätter var den 9 februari 2010.
Den 10 februari 2010 handlades Traveas A-aktie utan teckningsrätt.
Avstämningsdag var den 12 februari 2010.

De som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är aktieägare i Traveas AB (publ) har rätt att delta med företräde i emissionen. Aktieägare i Traveas erhåller en (1) teckningsrätt för en (1) A-aktie de innehar i bolaget (OBS det finns endast A-aktier i Traveas AB). För förvärv av en (1) nya aktie i Traveas AB, till kursen 0,45 SEK, erfordras fyra (4) teckningsrätter. (N 1:4 à 0,45 SEK)

Handel med teckningsrätter (TRAV TR A) pågår den 17 februari - 4 mars 2010.
Teckningsperioden pågår den 17 februari - 9 mars 2010.
Handel i den betalda tecknade aktien (TRAV BTA A) pågår från den 17 februari 2010 tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Det finns 15 329 824 A-aktier i Traveas AB före denna emission.
Erbjudandet omfattar högst 3 832 456 A-aktier.

Riktad emission
Styrelsen har utöver ovanstående emissionsbeslut även beslutat, med stöd av ovanstående bemyndigande, att emittera ytterligare högst 2 200 000 aktier riktade till Jan Bruneheim, villkoren för den riktade emissionen är desamma som för företrädesemissionen ovan. Huvudägarna har för avsikt att till ordinarie bolagsstämma föreslå Jan till ny styrelseledamot i Traveas.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn  TRAV TR AISIN-kod  SE0003175884Order book ID  74024Handelspost  1Antal TR A  15 329 824Första handelsdag  17 februari 2010Sista handelsdag  4 mars 2010

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  TRAV BTA AISIN-kod  SE0003175892Order book ID  74025Kvotvärde  0,04 SEKHandelspost  1Handelsperiod  17 februari 2010 tills registrering

Stockholm den 15 februari 2010.


För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se