Nordic Growth Market NGM AB

MARKNADSÖVERVAKNINGEN VID NORDIC GROWTH MARKET NGM AB - ÖVERVAKNINGSRAPPORT: JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:52 CEST

Ärenden till Finansinspektionen
Under första kvartalet har nio ärenden anmälts till Finansinspektionen, i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk. Sex ärenden avsåg otillbörlig marknadspåverkan och tre ärenden avsåg misstänkt olaglig insiderhandel.


Emittent- och medlemsärenden
NGM-börsen har under perioden riktat kritik mot en emittent avseende bristande informationshantering i samband med offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma.

NGM-börsen har även kommunicerat med en emittent i samband med makuleringar av avslut med anledning av felprissättning till följd av tekniska problem.


Observationsnoteringar/listningar
Hebi Health Care AB på NGM Equity observationsnoterades med anledning av att Hebi Holding AB offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget, ett bud som senare återtogs och Hebi Health Care AB återfördes till ordinarie notering.

Tre bolag på Nordic MTF, Aktiespridning i Sverige AB, Glass Safe Sweden AB och Hydropulsor AB, observationslistades med anledning av att väsentlig osäkerhet föreligger angående bolagens finansiella situation. Observationslistningen för Aktiespridning i Sverige AB har hävts under perioden.

Insight Energy AB på Nordic MTF observationslistades med anledning av att man planerar en genomgripande förändring av verksamheten.Medlemmar/Emittenter
En ny medlem antogs, E*Trade Bank A/S i Danmark och två medlemmar avregistrerades, E*Trade Sverige AB och Weavering Capital AB.


Offentliga uppköpserbjudanden
Fem bolag har under perioden varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Fyra bolag, Arena Personal AB, Enaco AB, PanAlarm AB och Wayfinder Systems AB, har efter att erbjudandet avslutats avnoterats från NGM Equity.


Bolags återköp av egna aktier
Corem Property Group AB, noterat på NGM Equity, har under perioden genomfört ett återköpsprogram.


Handelsstopp
I februari handelsstoppades aktierna i Scandinavian Healthy Brands AB på Nordic MTF. Bolaget avlistades senare med anledning av en begäran om konkurs.


Övervakning av regelbunden finansiell information
NGM-börsen/marknadsövervakningen har under första kvartalet 2009 avslutat nio granskningar av emittenters regelbundna finansiella information. Besluten finns att läsa i anonymiserad form under "Övervakning" på www.ngm.se


Kontakt:
E-post: marknadsovervakningen@ngm.se
Telefon: 08-566 390 55