Statistiska centralbyrån, SCB

Mars månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:34 CEST

Detaljhandelsindex - DHI
HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT, HUI WWW.HUI.SE
Mars månads detaljhandelsförsäljning, 2006-04-28

God tillväxt också i mars. Mars månad uppvisade, på samma sätt som januari-februari höga försäljningssiffror jämfört med förra året. Detaljhandelns försäljning ökade i mars med 6,5 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och med hänsyn taget till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning på 5,1 procent. Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en stark tillväxt i mars – plus 11 procent. Priserna inom branschen sjönk med 2,4 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet med minus 6,1 procent vilket gav en volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 7,1 procent i mars. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 1,4 procent. Priserna sjönk enligt Branschprisindex med 0,4 procent medan kalenderkorrigeringen påverkade resultatet positivt med 0,7 procent. Det innebar att dagligvaruhandelns omsättning, med hänsyn tagen till detta, ökade med 2,6 procent.

Tabeller och diagram på: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0101/2006M03A/press_Detaljhandeln_mars_2006.pdf

HUI kommenterar mars månads detaljhandelsutfall Mars månads detaljhandelsutfall var, innan hänsyn tagen till olika korrigeringsmått, mycket starkt. I motsats till januari och februari var det sällanköpsvaruhandeln som överträffade sig själv med en tillväxt på 11 procent. Genomsnittligt har branschen under årets första kvartal ökat 9,2 procent, vilket är en ren drömstart på det nya året. Dagligvaruhandeln tog ett steg tillbaka under mars månad med en försiktig tillväxt på 1,4 procent. Eftersom mars tillsammans med april är en ambulerande påskmånad får vi dock avsevärda korrigeringseffekter på framförallt sällanköpsvaruhandeln. Årets marsmånad jämförs mot fjolårets påskmånad och i genomsnitt skrivs utvecklingen därför ner med 6,1 för sällanköpsvarubranscherna. Detta beror i klartext på att årets mars hade betydligt fler försäljningsdagar för sällanköpsvaruhandeln än fjolårets. För dagligvaruhandeln väger inte påskeffekten under mars alls lika tungt och är dessutom omvänd. Med andra ord gynnas man av påskhögtiden och av denna anledning skrivs branschens marsresultat upp med 0,7 procent. Oberoende av olika påskeffekter är det mycket tydligt att kapitaltunga branscher har vind i segeln. ”Satsa på ditt hem”-branscherna elektronik- möbel- bygg samt färghandeln ökade samtliga mellan 15 till 21 procent, i löpande priser. Stil- och modebranscher ökade också, men på lägre nivåer, bortsett från optikbranschen som noterade en tillväxt på knappt 14 procent. Kläd- och skohandeln ökade närmare 9 procent vardera i löpande priser. Båda dessa branscher låg i topp vad gäller prisökningar under månaden. I klädhandeln noterades enligt branschprisindex en prisökning på 4,5 procent. Skohandeln som under många år haft för vana att sänka sina priser har nu börjat höja dem, i mars med 5,7 procent. I detta sammanhang kan det vara värt att notera att HUI inte räknar med några drastiska prishöjningar till följd av de av EU införda skohandelskvoterna. Däremot räknar vi med att branschen även framöver kommer att öka sina priser i intervallet 4-6 procent. Kvoterna har dock en mycket liten del i dessa prishöjningar.

FAKTAUPPGIFTER Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna. Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2. Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6. Alla tidserier har basår 2000. De preliminära resultaten för mars bygger på en svarsfrekvens på 70 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 91 procent. Februari månads svarsfrekvens uppgår till 82 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI. MER INFORMATION Handelns Utredningsinstitut www.hui.seStatistiska centralbyrån www.scb.seTidsserier omsättningsstatistik http://www.scb.se/ha0101Sveriges statistiska databaser http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp Nästa publiceringstillfälle Uppgifter för april beräknas bli publicerade den 30 maj.