Mavshack AB (publ)

Mavshack: Kommuniké från Mavshacks extra bolagstämma

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 17:13 CET

Den extra bolagstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 100 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 50 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 50 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolagets helägda dotterbolag Mavshack Movies AB, org. nr. 556705-2211 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna.

Till sist beslutades att ändra aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen. Den nya formuleringen lyder: det tillåtna aktiekapitalet ska uppgå till lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr och att antalet aktier ska uppgå till lägst 400 000 000 och högst

1 600 000 000.

För mer information kontakta:

Jonas Litborn

VD

jonas.litborn@mavshack.com

@Mavshack

www.facebook.com/mavshack

Mavshack AB (publ)

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

Sweden

www.mavshack.com

www.facebook.com/mavshack

www.facebook.com/mavshackab

www.facebook.com/mavshack.id

www.facebook.com/mavshack.in

Om Mavshack.com

Mavshack.com Pinoy content page har i dag ca 2 000 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., och Oishi Media. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.

Mavshack.com Indian content page är en betaversion som erbjuder ett flertal indiska punjabi filmer.

Mavshack Indonesia content page är en betaversion som erbjuder Indonesisk film.

Om Mavshack Facebook

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 1 000 000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B).

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.


Mavshack websites 
mavshack.com/corporate
mavshack.com 
facebook.com/mavshack
facebook.com/mavshackab
facebook.com/mavshack.in 
facebook.com/mavshack.id

Om Mavshack.com 
Mavshack.com har i dag ca 1 600 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media, Star Cinema & CenterStage Productions. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film. 

Om Mavshack Facebook 
Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk och Filippinsk film.

Om Mavshack AB (publ) 
Mavshack AB (publ) med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver Mavshack.com, en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Bolaget tillhandahåller också teknologi för att streama media på ett kostnadseffektivt sätt vilken bland annat används av Mavshacks dotterbolag Truecast.tv i Indonesien. 

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.