Nättidningen Payback / Payback Sverige

MC-klubbsfesten i Eskilstuna: En välregisserad teaterföreställning i sex akter! Del 3 – Basfakta, löften och valmöjligheter!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 15:37 CET

Felaktig strategi utefter bristande baskunskap

Den avslutande tredje delen av Paybacks artikelserie är en analys av vad polisens mediala kamp mot mc-festen i Eskilstuna egentligen medförde och fick för direkta konsekvenser.

Vi börjar där vi avslutade del 2 av Paybacks artikelserie om mc-festen i Eskilstuna och mediaspelet kring festen: ”Polisen påstår slutligen att den tidigare husrannsakan hos mc-klubben haft en lugnande verkan och lägger därefter till, i nästan samma mening, att festen var så stor som de räknat med som mest och att det var en stor fest. Fast svaret ligger dolda i meningarna förmådde dock inte polisen att vaska fram sanningen. Och, det är klart att när man ljugit så länge och ihärdigt, om allt kring och i en kultur, är det svårt att se sanningen även när den ligger blottlagd och man snubblar över den. Men, vi låter detta stycke ligga och gona till sig till den avslutande delen av mc-feststrilogin. Då skall vi titta på vilka faktorer som gör att en husrannsakan ökar och inte minskar intresset och uppslutningen kring en mc-fest”.

Ett av de allra mest fundamentala felen i polismyndighetens arbete mot mc-klubbar är att de på över 15 års arbete inte förmått tillägna sig ens den mest elementära kunskapen och än mindre förståelse för hur bikerkulturen fungerar. En husrannsakan innebär ingen som helst prestigeförlust för en mc-klubb. Det är ett polispåstående som bottnar i direkt okunskap om bikerkulturens drivkrafter och mekanismer. En husrannsakan i förväg med enda syfte att störa klubbens festförberedelser får istället som resultat att fler bikers än planerat beslutar sig för att besöka festen för att visa brödraskap, solidaritet och sammanhållning. Polisens åtgärder har med all säkerhet fått som resultat att åtminstone 100 extra bikers beslutat att ansluta sig till festen än om polisen inte genomfört husrannsakan eller drivit sitt fula spel mot klubben. Så, klubben i Eskilstuna känner säkert en stor tacksamhet i efterhand mot svenskt polisväsende som flerfaldigade festintäkterna under lördagen den 13 november!

En biker är alltid biker främst!

En biker är en helt vanlig människa. En människa som valt en egen väg i livet utefter övertygelse, hängivelse och moral. En biker kan vara gift, ha barn och ett helt vanligt jobb. Alla dessa uppräknade faktorer är dock av underordnad betydelse. De kommer i andra hand. För en biker applicerar hela sin övertygelse, hängivenhet och moral på allt han gör och företager sig i livet. En biker är alltid biker främst!

Att vara biker är ett sätt att vara som genomsyrar allt personen gör i livet. Hängivelsen till kulturen. Moralen som styr bikerns beslut och handlande. Övertygelsen som är kompromisslös och inte förhandlingsbar. Allt i hans liv är bestämt utefter livsvalet.

Angrip hans broder och du angriper honom, personligen. Hans lojalitet till sina brödrar gör att han ofrånkomligen kommer att anse att varje överträdelse eller orättfärdig insats riktad mot hans brödrar också är ett angrepp på honom själv, på hela kulturen och alla dess medlemmar.

Det är i belysning av denna övertygelse som polisen bör se och bedöma uppslutningen kring mc-festen i Eskilstuna. För brödraskapet inom bikerkulturen är både nationellt och internationellt. Alla som har en möjlighet att delta i mc-festen kommer också att göra så efter att polisen, med hjälp av en alltför generös mediaplats, gått till angrepp och begått övergrepp på brödrar! Angrips en står vi alla inför angrepp! Därav, den massiva uppslutningen i Eskilstuna! Därav, det mycket korkade upplägget av polisen att i förväg, såväl massmedialt som i en direkt insats riktad mot klubben, framföra den i egna ögon säkert strategiska teaterföreställningen. Mycket dumt, och framförallt mycket obildat!

Mc-klubbarnas expansion och orsakssambanden

2007 kom boken Svensk Maffia ut. Ett beställningsverk skrivet med avsikt att jämna vägen för en större, framtida resurssatsning på svenskt polisväsende. Boken understödde avsiktligt och utstuderat den redan tidigare polisproducerade bilden av bikerklubbarna såsom grovt kriminella, maffialiknande organisationer. Polisen fick också mycket riktigt därefter sina aktionsgrupper 2009. Ett år senare har dock dessa aktionsgrupper egentligen inte åstadkommit någonting gentemot mc-klubbarna, som var den huvudsakliga måltavlan med satsningen.

Resultatet blir självklart att Polisen blir alltmer desperat. Och, när de kapitalt misslyckas med att presentera mätbara resultat, som styrker bilden att mc-klubbarna är kriminella organisationer, lutar de sig istället alltmer åt pressen. Med media på första parkett under hela Göteborgsrazzian, med underrättelsematerial utlämnat till polisreportern Wierup och med Norrbottenstidningar och Sörmlandstidningar bakom sig, fortsätter polisen oförändrat sin satsning mot mc-klubbarna, i media och i bokform – Svensk Maffia- fortsättningen.

Polisen vet mycket väl att de aldrig någonsin kommer att kunna visa upp de resultat mot mc-klubbarna som de målade upp för att få anslagen beviljade, varför det återstår blott en sak. Att driva brottsbekämpande verksamhet verbalt i media vilket polisen också gör - ännu så länge framgångsrikt. Men, verbala, ounderbyggda påståenden kommer inte att vara funktionella i längden. Inte heller de många uttalade hoten riktade mot media avseende att dra in den lokala rapporteringen kring dygnets polisarbete, förvägra utlämnande av fakta kring olika rättsfall och ett abrupt stopp på beviljandet av intervjuer ifall media skriver poliskritiska artiklar.

Förr eller senare, kommer polisen ändå att avkrävas faktiska, fysiska bevis för att mc-klubbarna är kriminella organisationer och den dagen kommer polisen att stå där nakna, blottlagda och avslöjade som de lögnare de är! Under mellantiden kommer polisens Hänt-i-veckan-styrkor, också kallade aktionsgrupper, att visa sig allt flitigare i media och uttala sig alltmer demoniserande om mc-klubbarna vilket som en bieffekt kommer att få till följd att mc-klubbarna kommer att växa sig allt större och starkare.

Mer pengar och poliser mot mc-klubbarna = Fler och större bikerklubbar!

Under perioden 2007-2010 tillfördes svenskt polisväsende historiskt stora resurser. Under samma tidpseriod expanderade också mc-klubbarna i ett alltmer accelererande tempo, såsom Wierup i sitt senaste Svensk Maffia-alster också konstaterade. Varför? För att kunna besvara denna fråga måste du besitta grundläggande kunskap rörande bikerkulturen, dess drivkrafter och mekanismer. Därför blir också polisens såväl som Wierups försök till analys fullkomligt felaktiga då bägge parter uppger sig vara experter på en kultur de inte ens besitter basala kunskaper om.

I en föränderlig värld står istället polisen och Wierup kvar och kokar soppa utefter samma, gamla recept. De vill fortfarande tillsätta - Fler poliser, fler integritetskränkande lagar och mer pengar till det svenska polisväsendet. De inser inte att dessa åtgärder får motsatt effekt för de har inga andra recept. De är inga fantasifulla och kreativa kockar…heller. Då de inte förstår hur kulturen fungerar kan de heller inte analysera eller sätta sig in i hur tillsättandet av nya eller mer utav redan tillsatta ingredienser egentligen kommer att påverka slutresultatet – den substanslösa soppan!

Alla förföljelser och trakasseringar emot mc-klubbarna får nämligen bara till enda resultat att leden sluts, övertygelsen och hängivelsen till kulturen och bikerlivet stärks samt att bikerklubbarna blomstrar och expanderar.

Så vill ni att mc-klubbarna skall växa sig större och få alltfler avdelningar över landet har ni, polisen och Wierup valt exakt rätt taktik. För med de skriftliga och verbala demoniseringarna,  tillsammans med mediaiscensatta aktioner, så har ni valt precis rätt strategi för att samla bikerkulturen och för en framtida än större expansion.

Valmöjligheter och löfte!

Låt mig utveckla valmöjligheterna: Vill ni att bikerkulturen, mc-klubbarna skall fortsätta frodas och expandera så har ni valt helt rätt väg. Då är insatser byggda på förföljelser och inte konkreta brottsmisstankar, medialögner och direkta trakasseringar också effektiva verktyg. Och, i så fall skall ni bara fortsätta på den inslagna vägen och förfölja, trakassera och medialt smutskasta bikerkulturen. Det kommer, som det visat sig under de senaste åren att oundvikligen få kulturens medlemmar att skärpa sinnena, föröka den egna övertygelsen och sluta sig än hårdare tillsammans. Det kommer att få klubbarna att växa ännu mer i styrka, hårdhet och antal. Det är det ena valet.

För bikers är kämpar. Ett folk som inte viker ner sig och bara står och tar emot slagen. Vi kommer att organisera oss bättre och bekämpa varje enskild lag, insats och felaktigt påstående, som på diskriminerande och felaktiga grunder riktar sig emot enskilda individer såväl som klubbar inom kulturen. Det är ett löfte och riktiga bikers håller ord! Väljer ni denna väg kommer vi i fortsättningen att bekämpa er varje meter. Ni kommer inte att få någonting gratis! Det finns dock en annan valmöjlighet. En annan väg att gå..

Den andra valmöjligheten är att låta kulturen slappna av och sluta förfölja och trakassera klubbar och enskilda individer inom klubbarna, i media såväl som med orättfärdiga insatser. Klubbarna kommer som resultat av den minskade övervakningen per automatik gå in i en fas av lägre expansionstakt, den inre övertygelsen och hängivelsen glöder svagare och minskar och red-alert-skärpan trubbas sakta av. Vill ni gå den vägen så skall ni byta taktik och låta mc-klubbarna vara ifred och leva sitt eget liv, som en helt vanlig subkultur i den större samhällskulturen. Ni väljer själva väg…Vi bryr oss inte. Vi viker oss inte. För vi är här för att stanna oavsett vilken väg ni väljer. Vi är här för att säkra vår kulturs överlevnad och välgång! Med organiserad kamp eller i ett vaksamt fredstillstånd.

Relaterade artiklar: Del 1: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-1-foerspelet-520007

Del 2: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-2-spel-och-efterspel-521046

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

 

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name