Ratos AB

MCC gör strategiskt förvärv

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:24 CEST

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag MCC har träffat avtal om förvärv av verksamhet från amerikanska ACME Radiator and Air Conditioning. Förvärvet sker i form av en sk inkråmsaffär och köpeskillingen (Enterprise Value) uppgår till ca 200 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling i samma storleksordning.

Ratos dotterbolag MCC (Mobile Climate Control) erbjuder kompletta klimatsystem för bl a bussar och nyttofordon. Omkring 70% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och ca 30% i Europa. Produktionsanläggningar finns i Kanada, Sverige, Tyskland och Polen. MCCs omsättning uppgick 2007 till 698 Mkr och EBITA till 118 Mkr. Företaget har cirka 600 anställda.

Amerikanska ACME Radiator and Air Conditioning är en leverantör av klimatsystem för militär- och nyttofordon. MCC förvärvar ACMEs organisation och produktionsanläggning i Goshen, Indiana med cirka 125 anställda, vilket utgör huvuddelen av bolagets verksamhet. Den förvärvade verksam-heten omsatte det brutna räkenskapsåret 2006/07 cirka 410 Mkr och hade ett rörelseresultat om cirka 105 Mkr.

-ACME de senaste åren har haft en extraordinär tillväxt drivet av starka projektvolymer. Vi räknar med mer dämpade volymer framöver. För MCC är ACME ett strategiskt förvärv som innebär att vi nu får tillgång till produktion i USA och kan bilda en naturlig plattform för fortsatt stark tillväxt på den amerikanska marknaden, säger VD i MCC Clas Gunneberg.

Ratos, vars ägarandel i MCC uppgår till 60%, tillskjuter inget ytterligare kapital i samband med förvärvet.


För ytterligare information:
Henrik Blomé, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Clas Gunneberg, VD MCC, 070-593 04 82
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2008, 7 november 2008
Bokslutskommuniké 2008, 19 februari 2009

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 11 miljarder kronor och börsvärdet till ca 28 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Superfos och Övriga innehav.