Meda AB

Meda AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:35 CET

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 561 (9 918) MSEK. Valutaeffekter och ökad konkurrens för produkterna Astelin och Optivar utgjorde de viktigaste orsakerna till den lägre försäljningen jämfört med föregående år.
 • EBITDA uppgick till 3 486 (3 356) MSEK, motsvarande en marginal på 40,7 (33,8)%.
 • EBITDA, exklusive engångseffekt[1] och valutaeffekter, minskade med 1% till 3 327 (3 356) MSEK,
  motsvarande en marginal på 35,9 (33,8)%.

 • Rörelseresultatet uppgick till 2 201 (2 275) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 249 (1 205) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,13 (3,99) SEK.
 • Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 6,04 (6,88) SEK.
 • Prognos för helåret 2010

  ” Medakoncernen beräknar för helåret 2010 uppnå en försäljning på ca 11 400 MSEK och ett EBITDA (exklusive omstruktureringskostnader relaterade till förvärvet av Alaven) på ca 4 400 MSEK.”

VD:S KOMMENTAR

Det tredje kvartalet är normalt det svagaste för Meda. Så är det också i år och detta förstärks av valutaeffekter som under kvartalet påverkade försäljningen med -174 MSEK. Effekter av generisk konkurrens för Astelin och Optivar slår också igenom. Vi har dock lyckats kompensera negativa faktorer med kostnadsbesparingar och därigenom bibehållit lönsamheten även under denna situation. Bolaget får nu en lägre riskexponering eftersom den del av försäljningen som kan få generisk konkurrens är lägre. Vi kan också konstatera att vi hittills lyckats bra med uppföljningsprodukten Astepro som tagit mer än 50% av det totala värdet av azelastinmarknaden i USA.

Som planerat har den organiska försäljningstillväxten framförallt skett på nya tillväxtmarknader och inom receptfria läkemedel, vilka för närvarande utgör ca 15% respektive 20% av koncernens omsättning. Försäljningstillväxten på nya tillväxtmarknader uppvisar tvåsiffriga tillväxttal och den var särskilt god på marknader som Turkiet och Mexiko. Receptfria läkemedel är ett strategiskt område för Meda då trenden för självmedicinering ökar. Medas försäljningsnivå av receptfria läkemedel har nu passerat 2 miljarder SEK.

När det gäller nya produkter är det framförallt azelastin i kombination med flutikason (för behandling av allergisk rinit) som bör nämnas. Kombinationsprodukten har erhållit goda resultat i pågående fas III program som nu löper mot sitt slut. Vi avser att lämna in registreringsansökan på viktigare marknader redan under nästa år. Dessutom förväntar vi oss ett godkännande av Potiga (ezogabine, känd som retigabine utanför USA) innan slutet av 2010. Nästa år planerar vi även lanseringar av nya läkemedel, så som Xerese (behandling av munsår) i USA och Onsolis (behandling av cancersmärta) i Europa.

Under det senaste kvartalet har vi gjort flera intressanta produktförvärv samt ett större bolagsförvärv i USA; nämligen specialty pharmabolaget Alaven. Förvärvet av Alaven utgör ett konsekvent steg i Medas tillväxtstrategi samtidigt som väsentliga kostnadssynergier kan nås. Integrationen har påbörjats.

Kassaflödet är fortsatt starkt och vi har handlingsfrihet för ytterligare intressanta förvärv och samarbeten.

Anders Lönner
Koncernchef och VD

[1] Exklusive engångsintäkt, 429 MSEK i Q2.

_________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Anders Larnholt,                                                                     tel.        08-630 19 62
VP Corporate Development and Investor Relations 0709-458 878

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.