AFA Försäkring

Medarbetardriven förnyelse – en studie av anställdas inflytande

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

En grundbult i svenskt arbetsliv är att anställda och deras företrädare deltar i viktiga beslut. Forskning visar dock att medarbetarna ofta kommer in sent i processen. AFA Försäkring har beviljat 1 366 200 kr till Jan Wallenberg, Stockholms universitet, för att undersöka hur anställdas delaktighet kan öka på tidigare stadier i beslutsprocessen.

Forskningsprojektet ska utveckla och introducera en medarbetarinitierad förnyelsemodell för offentlig verksamhet. Med hjälp av en databas där uppgifter om medbestämmande och initiativ läggs in ska forskarna pröva om metoden leder till fler initiativ. Databasen bygger på enkätsvar från både ledare och fackliga företrädare.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur en organisation bör se ut för att anställda och deras företrädare lättare kan ta initiativ till förändringar i verksamheten, snarare än reagera på beslut som redan fattats.

Projektet pågår i två år, omfattar två vetenskapliga seminarier och avslutas med en vetenskaplig och populärvetenskaplig rapportering. Forskarna ska samarbeta med andra forskare i EU.

För ytterligare information kontakta:
Jan Wallenberg, docent, Stockholms universitet, 0763-489216, info@janwallenberg.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, Barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se