Logica CMG (wm-data)

Medarbetarkonvertibler i WM-data Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 16:36 CEST

Styrelsen i WM-data AB har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 4 november 2003 att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera ett konvertibelt förlagslån att tecknas av medarbetare i WM- data-koncernen. Motivet till förslaget är att ett långsiktigt ägarengagemang hos WM-datas medarbetare förväntas höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget.

De föreslagna huvudsakliga villkoren för emissionen av det konvertibla förlagslånet är som följer:

· Erbjudandet föreslås riktas till samtliga medarbetare i WM-data- koncernen, jämte medarbetare i vissa intressebolag, i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
· Lånet uppgår till högst MSEK 230 och löper från den 22 december 2003 till och med den 30 november 2008 med en årlig ränta motsvarande STIBOR med avdrag för 0,80 procentenhet.
· Lånet kan konverteras till aktier av serie B från och med den 2 maj 2007 till och med den 31 oktober 2008.
· Varje medarbetare har rätt att teckna sig för minst en post och högst 80 poster och är garanterad att få teckna 5 poster. En post motsvarar ett värde av högst SEK 5 000.
· Konverteringskursen kommer att fastställas till cirka 130 - 140 procent av den genomsnittliga börskursen på aktien i WM-data under perioden 10 - 14 november 2003.
· Utspädningseffekten till följd av föreslaget konvertibelprogram beräknas uppgå till maximalt ca 2,6 procent av aktiekapitalet, motsvarande högst 9 890 000 kronor, och ca 1,5 procent av röstetalet. Total utspädning till följd av föreslaget konvertibelprogram jämte utelöpande teckningsoptionsprogram, berättigande till teckning av 9 469 800 B-aktier till och med den 28 maj 2004 till en teckningskurs om 71 kronor per aktie, uppgår till ca 5,0 procent av aktiekapitalet och ca 2,9 procent av röstetalet.

För mer detaljerad information hänvisas till kallelse till extra bolagsstämma, som beräknas publiceras den 3 oktober 2003 samt styrelsens fullständiga förslag som läggs fram den 21 oktober 2003 och publiceras på WM-datas hemsida www.wmdata.se

För ytterligare information kontakta:
Camilla Öberg, IR-ansvarig, WM-data, tfn: 08-671 02 41,
mobtfn: 0733-98 50 01, e-post: camilla.oberg@wmdata.se

Rickard Petri CFO WM-data, tfn: 08-671 66 40, e-post: rickard.petri@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se