Karolinska Universitetssjukhuset

Medarbetarna ger gott betyg

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 14:59 CEST

Det sammanlagda resultatet av Huddinge Universitetssjukhus (HS) medarbetarundersökning visar att den typiske medarbetaren brinner för sitt arbete och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Man är nöjd med sina insatser och stolt över att arbeta på sjukhuset. 63 procent skulle rekommendera en vän att börja arbeta på Huddinge Universitetssjukhus. Svarsfrekvensen på undersökningen var 70 procent.

Frågeformuläret som Temo skickade hem till anställda vid Huddinge Universitetssjukhus i våras innehöll 45 frågor. Frågorna berörde bland annat: kompetens, bemanning, arbetsvillkor, samarbete, ansvar, delaktighet, motivation och information, samt bedömning av den närmaste chefen.

Bättre än snittet
Medarbetarindex är ett mått som sammanfattar resultatet av alla frågor som ingick i undersökningen.

Ett index på 100 innebär att alla medarbetare svarat positivt på samtliga frågor. Enligt Temo, som genomfört undersökningen, är ett index på över 65 ett uttryck för en väl fungerande verksamhet. Genomsnittet för svensk arbetsliv är 55. HS medarbetarindex är 59. HS ligger alltså något över snittet.

Grönt ljus för cheferna
HS chefer kan stolt sträcka på sig. De får över lag ett gott betyg av sina medarbetare, något över snittet i svenskt arbetsliv. 71 procent av medarbetarna uppger att de känner förtroende för sin närmaste chef. Medarbetarna tycker också att deras chef respekterar dem och visar uppskattning när de gjort en bra insats.

Ris och ros för arbetsvillkoren
68 procent av medarbetarna anser att deras arbetskamrater delar med sig av kunskap och erfarenheter. Lika många känner sig trygga i förvissningen att de snabbt kan få hjälp i arbetet om de behöver det.
Däremot verkar arbetsfördelningen fungera sämre. Hälften av medarbetarna tycker att de har en bra arbetsfördelning inom enheten. En fjärdedel anser dessutom att arbetet försvåras av revirgränser mellan grupper.

Hälften av medarbetarna uppger att det är högt i tak på enheten och att man vågar kritisera, eller att deras förslag till förbättringar prövas på ett seriöst sätt.

Samarbetet inom den egna enheten bäst
Samarbete, kunskapsdelning och information fungerar generellt sett bra inom den egna enheten. Det är sämre ställt med samverkan mellan olika enheter på sjukhuset. 32 procent uppger att det fungerar bra. 36 procent, anser att det fungerar bättre att samarbeta med organisationer utanför HS.

En enkel och billig form av kompetensutveckling är att lära av andra. 37 procent uppger att de tar lärdom av hur andra utanför den egna enheten arbetar.

Bas för förbättringsarbete
Medarbetarundersökningen ger en bild av sjukhusets styrkor och svagheter och utgör en bas för förbättringsarbete. Under de kommande veckorna informerar cheferna sina medarbetare om den egna enhetens resultat. Chefer och medarbetare kommer att tillsammans gå igenom vad de vill förbättra och hur det skall göras. Undersökningens resultat och handlingsplaner kommer att ligga som grund för mål och verksamhetsplaner 2004.

Huddinge Universitetssjukhus kommer kontinuerligt att genomföra medarbetarundersökningar.

För ytterligare information:
Cecilia Schelin Seidegård, VD Huddinge Universitetssjukhus AB
Telefon: 08-58586894
Pressansvarig Ulla Sörensen
E-mail: ulla.sorensen@hs.se Telefon: 08-58580681
Minicall: 0746-491925