MedCap AB

MedCap - Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:14 CET

1 maj – 31 oktober 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 152 009 (96 661) KSEK en ökning med 57,2%.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 20 862 (3 833) KSEK en ökning med 444%.
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 10 216 (-1 133) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 (-0,01) SEK.
 • Abilia AS erhöll norska Forskningsrådets innovationspris, en utmärkelse som tilldelas ett norskt bolag per år oavsett bransch.
 • Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om emissionsmandat liknande det förra året samt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i några av dotterbolagen.
 • Vid utgången av kvartalet hade koncernen en nettoskuld på 16,4 (3,7) MSEK varav 5,8 (6,3) MSEK av lånen är knutna finansieringen av fastigheten i GEWAB AB.

1 augusti – 31 oktober 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 511 (50 686) KSEK en ökning med 58,8%.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 12 643 (-1 461) KSEK.
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 6 717 (3 036) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Erland Pontusson rekryterades som ny koncernchef till Abilia. Erland kommer från tjänsten som försäljningsdirektör på Fujutsi Sverige och har tidigare bland annat varit VD för LIC Ortopedi.

VD har ordet

Bäste Aktieägare,
Andra kvartalet i år bjöd på ett nytt vinstrekord för koncernen. Jämfört med motsvarande period förra året är detta en mycket positiv utveckling och speciellt glädjande är de förstärkta marginalerna. Förstärkningen kommer i huvudsak från ökad försäljning i IM-Medico och Handitek, effektiviseringar i Unimedic och synergier i Abilia.  Omsättningen har dock påverkats negativt av betydande valutakurseffekter, vilket innebär att tillväxten i lokala valutor har varit starkare än som framgår av rapporten.

Det har hänt en hel del i MedCap de senaste åren. På rullande tolv månader omsätter koncernen nu mer än 315 MSEK med en EBITDA som överstiger 38,5 MSEK. Vid utgången av Q2 har koncernen en nettoskuld på 16,4 MSEK, dvs en ND/EBITDA på 0,43 rullande 12 månader, vilket är långt under den långsiktiga målsättningen. Min bedömning är att MedCap fortsatt har gott om förvärvsutrymme med nuvarande balansräkning.

Dotterbolagen
I Abilia driver ägarna i första hand en ägaragenda som tar sin utgångspunkt i internationaliseringen av ett stark skandinaviskt koncept och den breda och starka produktportföljen. Abilia fortsätter att visa god tillväxt framför allt i Sverige. Exporttillväxten är runt 13 % i lokal valuta (försäljning på export sker i Euro) men översatt till svenska kronor innebär det en nolltillväxt. I Norge har vi hämtat tillbaks det tapp som uppstod under första kvartalet och ligger nu på ungefär samma försäljningsnivå som motsvarande period förra året. Rensat för valutaeffekter växte Abilia med cirka 10 % under första halvåret jämfört med samma period förra året. Intresset för Abilia är fortsatt mycket stort bland potentiella återförsäljare, kunder och framtida medarbetare. Innovationspriset i Norge som tilldelades bolaget under kvartalet har naturligtvis också bidragit till ett ökat intresse för bolaget såväl inom som utanför branschen. Fusionsprocessen löper på enligt plan och synergieffekterna ökar successivt vilket syns i en förstärkt marginal jämfört med pro forma siffror från föregående år. Efter kvartalets utgång rekryterades även en ny koncernchef, Erland Pontusson, vilket var en viktig milstolpe i fusionsplanen.

Unimedic har haft en bättre försäljning andra kvartalet i år jämfört med förra året. Bolaget har dock fortfarande inte hämtat tillbaks det tapp som sommarens produktionsstopp för underhåll och service av maskinparken innebar. Lönsamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning tack vara kontinuerliga effektiviseringar och är på historiskt höga nivåer. De tillväxtinitiativ som pågår i bolaget bedöms få effekt under fjärde kvartalet i år.

Handitek har haft ett bra första halvår försäljningsmässigt jämfört med föregående år. Vidare har plattformen Handi 4 lanserats, vilket är en milstolpe i utvecklingsarbetet. Handi 4 är utvecklad med de behov som finns inom psykiatrin som ledstjärna. Psykiatrin upptäcker möjligheterna med hjälpmedel i allt större omfattning. De relevanta grupperna inom psykiatrin är betydligt större målgrupper än de som ursprungligen adresserats. Handitek har under kvartalet delat ut 3 MSEK till ägarna (MedCap erhöll därmed drygt 1,5 MSEK) i syfte att skapa en optimalare kapitalstruktur i bolaget. Efter genomförd utdelning är dock kassaställningen fortsatt mycket god.

IM-Medico förlänger den positiva trend de haft de senaste sex kvartalen och uppvisar ökad försäljning och lönsamhet jämfört med samma period föregående år. Extra glädjande är den marginalförstärkning som skett i takt med ökad försäljning. Under de senaste tolv månaderna har bolaget haft en försäljning som är dubbel så stor som den vid tidpunkten då MedCap förvärvade bolaget. Bolaget har också nått över delmålet om 10 % EBITDA marginal.

Quickels har haft ett motigt första halvår vad avser resultat och omsättning. De störningar i leveranser som tidigare rapporterats är i princip lösta och vi har under andra kvartalet kunnat leverera i normal takt. Under kvartalet har Quickels avslutat första delen av den satsning på produktutveckling som genomförs bland annat med stöd av Vinnova. Produktutvecklingskostnaderna har under första halvåret varit betydande, vilket också syns i resultatutvecklingen.

Framtidsutsikter
Det är drygt ett år sedan vi aviserade samgåendet mellan GEWA och Falck Igel och den nya koncernen döptes sedan om till Abilia. I samband med affären skaffade MedCap en option, på arton månader, gällande förvärv av resterande aktier i bolaget. Avsikten var att om Abilia utvecklades väl, så skulle MedCap ha möjlighet, men inte vara tvingade, att säkerställa 100 % ägande av bolaget. Vi tycker Abilia har utvecklats väl och vi avser därför att skapa förutsättningar för att lösa optionen.

Summerat är det överlag en positiv trend i dotterbolagen − det finns utrymme att genomföra nya förvärv, bra inflöde av nya affärsmöjligheter och förutsättningar att säkra förvärvsfinansiering. I och med rekryteringen av Erland Pontusson kommer jag att kunna fokusera än mer på vidareutvecklingen av MedCap mot visionen att bli Nordens ledande private equity-bolag i sitt segment.

I eftermiddag är det presentation hos Remium och förhoppningsvis har många av er tid att komma.

Stockholm den 22 november 2010

Karl Tobieson
Verkställande Direktör

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.