Sveriges Mediebyråer

Mediebyråbarometern för oktober 2010: Radio tappar andelar till Spotify

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:08 CET

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i oktober 26 procent högre än samma månad förra året. De kategorier som ökat mest är TV, bio samt landsortspress. Helårets ackumulerade investeringar, för perioden januari till och med oktober, ligger 18 procent högre än samma period 2009. Totalt förmedlades under september 1,3 miljarder kronor.

Under oktober har den reklamfinansierade radion fortsatt att tappa mark. Månadens investeringar ligger endast 7,5 procent över förra årets nivå, vilket ger en ackumulerad ökning för radio på 11 procent perioden januari till och med oktober, vilket är betydligt sämre än marknaden generellt.

− Tillbakagången för radio har i huvudsak två förklaringar. Radio var den kategori som relativt sett bäst klarade lågkonjunkturen förra året. En konsekvens blir därför att återhämtningen inte blir lika kraftig, räknat i procent. Samtidigt ser vi tydligt att den kommersiella radion nu börjar tappa till lyssnande via internet, som t.ex. Spotify. Det gäller såväl andelen lyssnare, som andelen av reklampengarna, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Det kraftigt ökade användandet av så kallade smart phones har även bidragit till ett ökat lyssnande på podradio. Det i sin tur leder även till ett ökat lyssnande på Sveriges Radio som helhet, eftersom Sveriges Radio har det största utbudet av podradio-program i Sverige.

Kategorin bio hade en bra månad och ökade med 35 procent jämfört med samma månad förra året. På helåret har kategorin bio gått upp 24 procent, det vill säga klart bättre än marknaden generellt. Den positiva utvecklingen för TV fortsätter med en ökning om 44 procent, jämfört med samma period förra året.

− Oktober månads positiva utveckling för mediekategorin TV kan delvis förklaras av en periodiserings-effekt eftersom september visade jämförelsevis låga resultat, säger Staffan Slörner, vd för
Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Nästa Mediebyråbarometer kommer 21 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i oktober 2010:

TV                                              44 procent
Bio                                              35 procent
Landsortspress                              26 procent
Utomhus/Trafikreklam                    23 procent
Kvällspress                                    18 procent
Fackpress                                     18 procent
Storstadspress                              16 procent
Populärpress                                 14 procent
Internet                                       13 procent
Sök                                              12 procent
Radio                                             8 procent
Övrigt                                            5 procent
DR/Annonsblad                               3 procent

 

Noter:

* ”Sveapaketet” fördelas: 60 procent landsortspress – 40 procent storstadspress

**Kategorin ”sök” är ny fr.o.m. november 2009 och redovisar investeringar gjorda i sökordsmarknadsföring så som sponsrade länkar och ord. Sök var tidigare inbakad i kategorin internet.

***I tabellen ovan har medier som tidigare ingick i framför allt kategorin ”övrigt”, men även i underkategorin ”bilagor” (ingick tidigare i de tre dagspresskategorierna) fr.o.m. 1 april 2009 klassificerats om i redovisningssystemet till den nya gemensamma kategorin ”DR/Annonsblad”. De ackumulerade investeringarna följer med till den nya kategorin.

****Övrigt avser bland annat strategisk rådgivning och events samt annonsering som inte faller inom någon av de andra kategorierna.