Medirox AB

MEDIROX: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:34 CEST

* Nettoomsättningen uppgick till 3,4 Mkr (3,8), vilket innebar en förändring med 11 procent.

* Resultat före skatt blev 0,3 Mkr (föregående år 0,4 före hänsyn reavinst), en förändring med 38 procent.

* Resultat efter skatt blev 0,2 Mkr (föregående år 0,3 före hänsyn reavinst).

* Resultat per aktie blev 0:18 kr (föregående år 0:29 före hänsyn reavinst).

* MediRox har haft en god utveckling under kvartalet och såväl omsättning som resultat är i nivå med förväntningarna. Att jämförelsesiffrorna visar på en nedgång beror främst på att motsvarande period föregående år var ett extremt starkt kvartal. Vinstprognosen om 1:20 kronor per aktie för helåret kvarstår och innebär en vinsttillväxt om 56%.

* MediRox har under första kvartalet tecknat två nya distributörsavtal avseende Indonesien respektive Tjeckien/Slovakien. Bolaget har nu 21 aktiva distributörer.


KONCERNENS OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under första kvartalet blev 3,4 Mkr (3,8). Det innebar en nedgång med 11 procent. Det kan konstateras att första kvartalet 2005 var det årets starkaste, varför nedgången inte speglar bolagets verkliga utveckling. Även årets första kvartal har haft en stark utveckling på samtliga marknader, utom den tyska. Av omsättningen till Tyskland förra året låg 95 procent under första kvartalet, vilket inte är fallet för innevarande år. Det visar hur enskilda order kraftigt kan påverka utfallen i enskilda kvartal. För helåret 2006 räknar MediRox med tillväxt i såväl Tyskland som totalt. Jämfört med föregående år är det under andra halvåret 2006 som tillväxten väntas genereras.

Med hänsyn till att MediRox inväntar CE-märkning för ReoRox Jr blev instrumentförsäljningen oväntat stark och orderläget är bra. Sju instrument (2) levererades under kvartalet för utvärdering och/eller forskningsändamål.

Exportförsäljningen ser fortsatt bra ut och bedömningen att exportförsäljningens andel väntas komma att överstiga 35 procent för helåret 2006 kvarstår.

Merparten av exportförsäljningen, men även allt större andel av försäljningen i Sverige, sker genom distributörer. Av försäljningen första kvartalet 2006 var 51 procent (47) direktförsäljning, medan 49 procent (53) såldes genom 12 (14) olika distributörer i 10 (10) länder. MediRox har i nuläget 21 aktiva distributörer.

MediRox kunder i Sverige består främst av ett 20-tal centrala upphandlingsområden som därefter fördelar varorna på lokala sjukhus och vårdcentraler. Här märks nu tydligt de positiva effekterna av Dade Behring-avtalet som innebär att MediRox har en stark distributör i Norden. MediRox direktförsäljning kommer att minska som en följd av avtalet, men Dade Behrings starka position på marknaden väntas ge MediRox produkter ännu starkare marknadsandelar, inte minst när det gäller reagens.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,2 Mkr (0,4 före reavinst om 6,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 Mkr (0,4 före reavinst om 6,2). Vinstmarginalen uppgick till 7 procent, vilket för helåret väntas komma att öka till 10-15 procent.

Täckningsgraden uppgick till 77% (82) och bedöms för helåret bli något högre. Kvartalsvis påverkas den något av mixen mellan försäljning till slutkund respektive distributörer.

Resultat per aktie uppgick till 0:18 kr, motsvarande föregående år räknat före reavinsten blev 0:29 kr.

Koncernens resultat i rörelsen om 0,2 Mkr kan fördelas med 0,5 Mkr i vinst för affärsområdet Reagens och kontroller och -0,3 Mkr för affärsområdet FOR.

Vinstprognos
MediRox vidhåller tidigare uttalande om att fortsatt omsättningstillväxt i mycket liten utsträckning kommer att påverka kostnaderna. MediRox kvarstår därför i bedömningen att förutsättningarna är goda att uppvisa snabb vinsttillväxt de närmaste åren.

Lämnad vinstprognos för helåret är 1:20 kr per aktie, vilket skulle innebära en vinsttillväxt på 56 procent. Med hänsyn till den split som genomfördes efter rapportperioden motsvarar prognosen 0:40 kr per aktie.
FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 91 procent, att jämföras med 89 procent vid utgången av 2005. Eget kapital per aktie uppgick till 27:82 kr, att jämföra med 27:64 kr vid räkenskapsårets början.

Koncernens skuldsättningsgrad sjönk till 9 procent. Finansnettot under rapportperioden blev 0,1 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 Mkr (3,6).

I april 2006 har MediRox utbetalat utdelning om 10 kr per aktie, totalt 9,8 Mkr. Med hänsyn till detta uppgår MediRox soliditet till 87 procent.


NYA DISTRIBUTÖRER
Under rapportperioden har MediRox tecknat två avtal med distributörer för Indonesien respektive Tjeckien/Slovakien. Dessa har besökt MediRox och fått utbildning under inledningen av året. Den Indonesiska marknaden präglas av att sjukvården ofta drivs i privat regi. Med 200 miljoner invånare är det en mycket stor och intressant marknad. Framför allt har distributören visat intresse för viskositetsmätning med ReoRox Jr i samband med inflammatoriska frågeställningar. De har beställt 6 instrument, varav 2 blev levererade under rapportperioden. Distributören i Tjeckien/Slovakien har fått igång försäljningen av D-dimer till fem slutanvändare och kommer att introducera FOR-instrumenten till sommaren. Även den spanska distributören har under inledningen av året varit på utbildning hos MediRox och marknadsför nu hela produktsortimentet. MediRox räknar med att teckna ytterligare distributörsavtal under året.


ÖVRIG INFORMATION

Redovisning
Denna rapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards - IFRS, IAS 34. Den del av periodens utvecklingskostnader som har aktiverats uppgår till 233 Tkr (0).

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Moderbolaget
All verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2005 i moderbolaget, medan dotterbolagen i det närmaste är att betrakta som vilande. För aktuell rapportperiod var det ingen skillnad i resultatet jämfört med koncernen.

Personal
Antalet medarbetare uppgick under perioden till 7 (7).

MediRox-aktien
MediRox aktie är sedan 1998 noterad hos NGM Equity. Antalet aktieägare uppgår till närmare 300 stycken.

Per 2006-03-31 uppgick antalet A-aktier till 879 000 och antalet B-aktier till 110 000, vilket innebär att MediRox hade totalt 989 000 aktier. Bolaget har inga utestående optioner. Den split 3:1 som beslutades av bolagsstämman genomfördes med avstämningsdag 18 april, varefter antalet aktier uppgår till 2 967 000.

MediRox fattade efter rapportperioden beslut om att förlänga avtalet med Remium som likviditetsgarant under ett år.

Kommande informationstillfälle
Delårsrapport II 11 augusti 2006
Delårsrapport III 23 oktober 2006
Bokslutskommuniké 19 februari 2007

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna delårsrapport hänvisas till MediRox VD Lars Olsson på e-mail: lars.olsson@medirox.se eller telefon 070-589 57 02.

Studsvik den 24 april 2006

Styrelsen i MediRox AB

REAGENS OCH KONTROLLER

Verksamhet
MediRox tillverkar egenutvecklade reagenser och kontroller i Studsvik (Nyköping). Produkterna är förbrukningsvaror inom diagnostikområdet koagulation. Produktionen av förbrukningsvaror innefattas normalt av beredning, fyllning, frystorkning, etikettering, förpackning och kvalitetskontroll. Produkterna används oftast vid rutinmässig diagnostisering och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar.

Marknad
MediRox produkter har marknadsförts i Sverige sedan 1998. På senare år har de även genom distributörer börjat marknadsföras på exportmarknader. Vissa produkter är anpassade för den nordiska marknaden, varför närmarknaden prioriterats. MediRox arbetar med att bredda produktprogrammet för att tillgodose önskemål från distributörer på andra marknader. Därigenom finns goda möjligheter att under flera år hålla uppe en god tillväxt i verksamheten.

Med nuvarande produkter och resurser, men förutsatt ett framgångsrikt distributionsnät bedöms det möjligt för MediRox att kunna nå en omsättning kring cirka 100 Mkr. Genom att bredda produktprogrammet och i förlängningen knyta produkterna till egna instrument blir potentiell marknad väsentligt större. Det senare blir alltmer viktigt för att uppfylla olika tillverkningsdirektiv.

Försäljningskanaler
Produkternas slutanvändare finns huvudsakligen på sjukhus- och primärvårdslaboratorier. I Sverige består kunderna främst av ett 20-tal centrala upphandlingsområden som därefter fördelar varorna på lokala sjukhus och vårdcentraler. MediRox säljer oftast direkt till slutkund i Sverige, men även genom ett par distributörer som successivt förväntas ta över en del av bolagets nuvarande direktförsäljning.

Under kvartalet har försäljning skett till åtta olika distributörer. Det är främst de nordiska länderna som varit betydande.

MediRox nya 3-åriga avtal med Dade Behring bedöms vara betydande för den framtida tillväxten. Avtalet innefattar såväl reagenser och kontroller och täcker Norden samt Baltikum. Dade Behring är ett världsföretag inom koagulation och innehar en marknadsledande ställning i Norden med många installerade koagulationsinstrument på sjukhuslaboratorier. Dade Behring har varit aktiva under inledningen av året och utvecklingen är lovande.

Produktutveckling
Inom affärsområdet reagens och kontroller pågår arbete dels med att effektivisera produktionen, dels med att utveckla nya produkter för breddning av det redan framgångsrika programmet. Produktunderhåll och nya produkter bedöms nödvändigt för fortsatt expansion.

Omsättning
Försäljningen av reagens och kontroller uppgick under kvartalet till 3,0 Mkr (3,5). Omsättningen minskade således, men är i linje med MediRox bedömning där första halvåret kommer att vara svagare än det andra under innevarande år. Förutsättningarna är goda att omsättningstillväxten uppgår till 10-20 procent där framför allt reagens väntas utvecklas väl.

Resultat och prognos
Lönsamheten i verksamheten är mycket god och kommer att förbättras ytterligare förutsatt stigande försäljning eftersom befintliga resurser kan hantera betydligt större volymer utan att kostnaderna stiger nämnvärt.

Resultatet efter avskrivningar uppgick första kvartalet 2006 till 0,5 Mkr (0,9), motsvarande en vinstmarginal om 15 procent. Utvecklingskostnader har aktiverats med 0,1 Mkr (0,0).

MediRox bedömer, givet nuvarande förutsättningar, att tillväxten de närmaste åren i snitt kommer att överstiga 15 procent och att vinstmarginalen snabbt fortsätter att stiga till över 30 procent. Tillväxten väntas 2006 vara störst inom Norden, men åren därefter främst på andra marknader.FOR-INSTRUMENT

Verksamhet
MediRox FOR-program är ett samlat begrepp för de instrument, förbrukningsartiklar och reagenser som bolaget utvecklat. Instrumenten är baserade på den patenterade mättekniken fri oscillationsreometri (FOR). FOR-tekniken mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid. Förbrukningsartiklar är framför allt provkoppar och reagens. Reagens är en substans som används vid olika analyser. Instrumentförsäljningen leder till flera års efterförsäljning i form av tillbehör och förbrukningsvaror.

Marknad
Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox FOR-program är i första hand utvecklade för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Laboratorier och intensivvården kan använda tekniken för rutindiagnostik av exempelvis plasmaviskositet, ledvätska samt för olika koagulationsanalyser. Generellt kan konstateras att intresset för reologiska mätningar i kroppsvätskor ständigt ökar. Även andra marknader, som exempelvis veterinärmedicin och livsmedelsindustrin, använder redan idag MediRox teknik.


MediRox har en god bild av kundernas behov och kan konstatera en mycket tillfredsställande efterfrågan på nya generationen, ReoRox Jr. Förutom att marknadsföra instrumenten kommer MediRox i allt större utsträckning att lansera instrumentet för olika applikationer. En applikation innebär att instrumentet säljs tillsammans med programvara, reagenser och tillbehör anpassat för ett specifikt ändamål.

I slutet av 2005 blev applikationen för trombocytfunktion, ReoPar, färdigställd. I nuläget använder två universitetssjukhus applikationen och satsningen på marknadsföring kommer att öka successivt under 2006.
Under andra kvartalet visas ReoRox för nordiska marknaden i samband med två viktiga utställningar. MediRox har försiktigt bedömt världsmarknaden till 400-500 användare, vilket motsvarar cirka 100 Mkr. Efter att ReoRox Jr blivit CE-märkt är förutsättningarna goda att MediRox successivt kommer att ta marknadsandelar.

Försäljningskanaler
MediRox säljer själv direkt till kund i Sverige medan exportförsäljningen främst sker genom distributörer. Den pågående etableringen av nya distributörer är viktig för att affärsområdet snabbt och långsiktigt skall vara lönsamt. Under rapportperioden levererades instrument till distributörer för Norge, Belgien, Holland och Indonesien.

Produktutveckling
Dagens användare av ReoRox-instrumenten är ofta hemostasforskare. Strategin är att stödja deras utveckling och därigenom också finna helt nya användningsområden. De närmaste åren fokuserar dock MediRox på att lansera instrument med applikationer mot befintliga, redan idag, kända marknader.

Produktutvecklingen under första kvartalet har dels bestått i förbättringar av mjukvaran samt förberedelser inför CE-märkningen som bedöms vara avslutad före sommaren 2006. Utvecklingskostnaderna uppgick under rapportperioden till 0,3 (0,5) Mkr, varav 0,1 Mkr har aktiverats.

Omsättning
MediRox levererade under första kvartalet 7 (2) instrument, vilket överstiger MediRox egna förväntningar. Det är först under andra halvåret som effekten av ett allt bredare distributionsnät och lanseringen av ReoPar väntas visa sig i försäljningen.

Totalt uppgick försäljningen under perioden till 0,4 (0,3) Mkr, en försäljningsökning med 18 procent. Omsätt-ningen fördelade sig med 61 procent (51) instrumentförsäljning och 39 procent (49) förbrukningsmaterial. MediRox tidigare bedömning om att instrumentförsäljningen 2006 kommer att fördubblas jämfört med 2005 ser ut att kunna överträffas.

Det är ännu för tidigt att bedöma hur framgångsrika distributörerna kan komma att bli i sin försäljning, men det är glädjande att sex av sju sålda under kvartalet var genom fyra olika distributörer. MediRox förväntar sig att den försäljningstillväxt som nu påbörjats kommer att bli varaktig.

Resultat och prognos
Resultatet efter avskrivningar uppgick första kvartalet till -0,3 Mkr (-0,5).

Försäljningen var oväntat positiv redan under första kvartalet, men det är under andra halvåret som MediRox väntar sig att försäljningen skall ta fart. Kundresponsen är mycket positiv, men hur stort genomslag produkterna kan få är för tidigt att bedöma. Nuvarande distributionsnät har bedömts vara fullt tillräckligt för en kraftfull expansion närmaste åren.
Resultatet väntas vara negativt även under 2006, men på en betydligt lägre nivå än föregående år.

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.