Medirox AB

MediRox: Delårsrapport för perioden januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:56 CEST

(Aktietorget: MROX A)

MediRox AB (publ) 556552-4054. Aktietorget: MROX A

KVARTAL 1 2009
* Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 5,2 Mkr (5,0).
* Rörelseresultatet uppgick till 1,1Mkr (0,6).
* Vinstmarginalen var 22 procent (12).
* Resultat efter skatt blev 0,8 Mkr (0,4).
* Resultat per aktie blev 0:28 kr (0:14).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
* MediRox nya APTT växer. Omsättning 300 Tkr (2).
* Fusion av GHI International och GHI Institute pågår.

KONCERNENS OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under första kvartalet 2009 ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 5,2 Mkr (5,0). MediRox slår därmed rekord i omsättning för ett enskilt kvartal. Medirox har idag ett bredare produktsortiment och fler kunder. Det kan även konstateras en viss förskjutning i försäljningen, då allt fler kunder tenderar att beställa i januari istället för i december.

Försäljningsutvecklingen är i linje med prognoserna då distributörsförsäljningens andel av omsättningen kontinuerligt ökar. Av försäljningen under första kvartalet gick 70 procent (52) via distributörer och 30 procent (48) var direktförsäljning. En anledning är att MediRox nya APTT-reagens under perioden har sålts för 300 Tkr (2) och har sedan introduktionen 2008 omsatt totalt 725 Tkr. Huvuddelen av försäljningen sker till OEM-kunder i Europa. Förändringen är tydlig, men kan vara missvisande då säsongsvariationer och enskilda order får stora effekter under korta perioder.

Försäljningen till den svenska marknaden var 51 procent (60) medan exportförsäljningen fortsätter att öka. Kontroller och reagens stod för 97 procent (92) av den totala omsättningen det första kvartalet. Reagens och kontrollförsäljningen har ökat med 9 procent varav D-dimer står för den största ökningen med hela 35 procent.

Instrumentförsäljningen har varit låg 2009, med enbart ett sålt instrument att jämföra med nio under samma period föregående år. Det är en konsekvens av att kunderna inväntar lanseringen av den nya ReoRox G2 samt att fokus internt ligger på att färdigställa den.


KONCERNENS RESULTAT
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1,1 Mkr (0,6). Det goda resultatet beror till stor del på högre täckningsgrad samt ett allmänt ökat kostnadsmedvetande i hela Bolaget. Trots att merparten av försäljningen skett genom distributörer uppgick täcknings-graden under perioden till 71 procent (68). Skillnaden mot föregående år beror huvudsakligen på oförutsedda kostnader av engångskaraktär under 2008.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,1 Mkr (0,6). Vinstmarginalen uppgick till 22 procent (12). MediRox har tidigare framfört att vinstutvecklingen är svårbedömd för enskilda kvartal och år med anledning av att man har få men stora kunder som lägger order för långa förbrukningsperioder.

Resultat efter skatt blev 0,8 Mkr (0,4), vilket motsvarar 0:28 kr (0:14) per aktie. Koncernens rörelseresultat om 1,1 Mkr (0,6) kan fördelas med 1,4 Mkr (1,1) för produktområdet Reagens och kontroller och -0,3 Mkr (-0,5) för produktområdet FOR.


UTSIKTER 2009
Efter ett lyckosamt kvartal och med nuvarande orderingång ser vi ljust på framtiden. MediRox väntar sig omsättningstillväxt under året, men det är viktigt att vara medveten om att försäljningen är starkt beroende av enskilda order och kunder vilket kan medföra stora variationer i omsättning och resultat för kortare perioder. I sammanhanget ska också nämnas att MediRox ser fram emot lanseringen av ReoRox G2 i slutet av året och de nya möjligheter som den innebär.


INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1,1 Mkr (1,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,4 Mkr (0,0). Under första kvartalet har 0,2 Mkr (0,1) aktiverats för produktutveckling av ReoRox instrument, programvara samt applikationerna ReoTrap och ReoAct. MediRox har även investerat i ny centrifug för 0,2 Mkr.


FINANSIELL STÄLLNING
MediRox finansiella ställning är tillfreds-ställande. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 85 procent (87). Eget kapital per aktie uppgick till 5:34 kr, att jämföra med 5:06 kr vid räkenskapsårets början. En utdelning har föreslagits årsstämman motsvarande 0:30 kr per aktie. MediRox ambition är att årligen dela ut minst 50 procent av årets resultat efter skatt.

Koncernens skuldsättningsgrad ökade till 17 procent (14). Finansnettot under perioden blev 0,0 Mkr (0,0).


VERKSAMHETSBESKRIVNING
MediRox är verksamt inom två produkt-områden för koagulationsdiagnostik, reagens och kontroller för rutindiagnostik samt FOR-instrument vilket är instrument och reagens för mer avancerad koagulationsanalys.


REAGENS OCH KONTROLLER
Reagens och kontroller för rutinanalyser inom koagulationsdiagnostik är grunden i MediRox verksamhet och står för majoriteten av Bolagets omsättning. Koagulationsdiagnostik är ett av de största analysområdena inom vården, och de främsta enskilda grupperna av analyser är Protrombin-komplex (oftast kallat PK eller PT) och D-Dimer, båda två MediRox storsäljare.

PK-reagens
Genom åren har MediRox PK blivit känt som ett av marknadens bästa. Analys av PK görs rutinmässigt vid tecken på koagulations-rubbningar. Typexempel på detta tillstånd är tromboser, stroke eller annan koagulations-problematik som t.ex. ökad blödnings-benägenhet.

PK-analys görs såväl vid diagnostillfället som vid den regelbundna uppföljningen av patienter. Patienter med trombosproblematik ordineras normalt blodförtunnande medel, en medicinering som ofta är livslång och då patienten regelbundet måste kontrollera sin dosering varvid PK mäts. Runt om i Sverige finns speciella mottagningar enbart för antikoagulantbehandling.

D-Dimer
D-Dimer är en restprodukt som finns i blodet efter nedbrytningen av blodkoagel, och testet används i synnerhet för att diagnostisera DVT, Deep Vein Trombosis. MediRox lanserade för några år sedan sitt första D-Dimer och har i dag en god marknadsandel i Sverige. År 2008 omstrukturerades produktionen av MediRox D-Dimer så att Bolaget nu gör en större del av tillverkningsprocessen själva.

Övriga Reagens
Koagulation är ett brett område och många andra blodparametrar analyseras i samma maskiner som PK och D-Dimer. MediRox vision har därför varit att utveckla fler av de mer vanligen förekommande reagenserna. Exempel


på dessa är Antitrombin och APTT, vilka nyligen har lanserats. Dessa marknadsförs primärt mot export och OEM-marknaden.

Kontroller
Laboratorier för rutindiagnostik omges av rigorösa kontrollfunktioner och specifika kontrollprover analyseras dagligen för att kvalitetssäkra koagulationsanalyserna.

MediRox Multikontroll för koagulation har sedan många år varit framstående i Norden just för dess förmåga att i en och samma flaska innehålla kontrollsubstans för de flesta rutinmässiga analyserna. År 2009 marknadsförs Multikontroll PLUS som innehåller ytterligare två parametrar, protein C och S.

Försäljningskanaler
Användare av MediRox reagenser och kontroller har uteslutande analys-utrustningar levererade från bolag specialiserade just på instrument för koagulationsdiagnostik, produkter som MediRox inte saluför själva. Då en stor del av införsäljningen av reagens sker i samband med instrumentbyten har Medirox istället som strategi valt att teckna återförsäljarkontrakt med ILS Scandinavia och Siemens. Dessa uppskattas gemensamt ha en majoritet av den nordiska marknaden.


FOR- INSTRUMENT
Koagulation analyseras även i andra sammanhang än tidigare beskrivna marknad för rutindiagnostik. Inom kirurgi, intensivvård och forskning finns behov av andra mer avancerade koagulationsanalyser. Detta är en marknad med helt andra behov och här passar MediRox FOR-teknik väl in.

FOR-tekniken - Free Oscillation Reometry - är en patenterad teknik att mäta viskositet och elasticitet genom fri oscillation. Många initierade i branschen framhåller sedan länge de fördelar som FOR har att erbjuda gentemot de nuvarande teknikerna på marknaden.

Utvecklingen av FOR sker inom produkten ReoRox, och har hittills varit styrd att försöka täcka en så stor bredd av FOR-teknikens möjligheter som möjligt. De flesta kunder har därigenom varit forskningsprojekt och applikationer där alternativen är få och just ReoRox-instrumentens bredd ger en möjlighet få andra kan erbjuda.

Den bredden har samtidigt gjort att produkten aldrig riktigt fått fäste inom tromboelastografi, den troligtvis enskilt största och mest avancerade applikationen för FOR-tekniken inom koagulationsdiagnostik. Tromboelasto-grafi används ofta inom thoraxkirurgi och intensivvård där man eftersöker en användarvänlig och färdiganpassad system-lösning med applikationer och reagenskit snarare än stor bredd av applikationer och möjligheter.

Nya ReoRox G2
Under 2008 påbörjades därför utvecklingen av den nya ReoRox G2 som fått en helt annorlunda stöpning än sina föregångare. Med en mer modern och högteknologisk design tar MediRox sikte på marknaden för trombo-elastografi och med direkt inriktning på thorax-kirurgi, avancerad koagulation och intensiv-vård. Precis som huvudkonkurrenterna Rotem® och TEG® tar MediRox fram systemet med ett antal dedikerade reagenser för de tester som används i dessa miljöer.

Nytt formspråk
För att understryka det kliv in i framtiden ReoRox G2 nu tar har designen gjorts mer modern och futuristisk för att passa in i den moderna sjukhusmiljön. Systemet har utvecklats av ett nytt handplockat designteam, och utvecklingen sker i nära samarbete med Linköpings universitetssjukhus.

Marknadsuppskattning
Att använda tromboelastografi blir alltmer vanligt vid kirurgi och intensivvård. Interna uppskattningar visar att marknaden borde bestå av ett par tusen enheter per år globalt. Som jämförelse såldes marknadsledaren Hemoscope Corporation (TEG®) så sent som 2007 till Haemonetics Corp för 44 miljoner US$. MediRox FOR-teknik är känd för att ha en bättre känslighet än TEG®-systemet, vilket har noterats vid flera publikationer sedan det första FOR-instrumentet ReoRox 4 lanserades för ett antal år sedan.

Färdigställandet och utprövningar av ReoRox G2 är nu pågående och kommer att fortsätta under 2009. Vid Medica i november 2009 är målet att produkten ska vara klar för internationell försäljning.


ÖVRIG INFORMATION
Redovisning
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, och tolkningsuttalanden från IFRIC så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisnings-principer och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Utgifter för utveckling kostnadsförs löpande såvida de inte uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning ska finnas att sälja eller använda tillgången, det ska vara sannolikt att framtida ekonomiska fördelar tillfaller Bolaget och möjligt att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt.

Moderbolaget
All verksamhet bedrivs sedan den 1 januari 2005 i moderbolaget, medan dotterbolagen i det närmaste är att betrakta som vilande. Omsättningen i moderbolaget uppgick första kvartalet 2009 till 5,2 Mkr (5,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 Mkr. I övrigt hänvisas till koncernredovisningen då moderbolagets siffror överensstämmer i allt väsentligt med koncernens.

Dotterbolagen
Styrelsen har beslutat om fusion eftersom dotterbolagen ändå är vilande och därigenom kommer MediRox långsiktigt att minska kostnaderna något. Arbetet pågår och det beräknas vara avslutat före utgången av 2009. Fusionen bedöms inte få någon väsentlig påverkan på resultat och balansräkning.

Anställda och VD
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under perioden till 8 (7) varav en är halvtidssjukskriven.

MediRox-aktien
MediRox aktie är sedan 10 december 2008 noterad hos Aktietorget. En handelspost omfattar 200 aktier. Antalet aktieägare per 31 mars 2009 uppgick till 351 stycken (384). Per 2009-03-31 uppgick antalet A-aktier till 2 637 000 och antalet B-aktier till 330 000, vilket innebär att MediRox hade totalt 2 967 000 aktier. Bolaget har inga utestående optioner. Aktiekursen (senaste betalkursen) 31 mars 2009 var 4,95 kronor, vilket ger ett börsvärde på 14,7 Mkr.

Insynspersoners aktieinnehav
Insynspersoner i MediRox AB har under perioden inte genomfört några köp eller försäljningar av aktier. Per 2009-03-31 uppgick aktieinnehavet till följande:

Bertil Lindkvist
462 900 st A-aktier
330 000 st B-aktier

Mats Rånby
604 245 st A-aktier

Lars Olsson
206 420 st A-aktier


Risker och friskrivning
I MediRox årsredovisning för 2008 (sid 13) redovisas de olika risker koncernen är utsatt för. De viktigaste riskerna bedöms vara politiska, konkurrenssituationen, produktions-störningar, intrång i patentskyddet och valutaförändringar.
Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtids-bedömningar gäller endast per det datum de görs. Alla framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i denna rapport.

Revisorernas granskning
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande informationstillfälle
Årsstämma i Studsvik 29 april 2009
Delårsrapport II 10 augusti 2009
Delårsrapport III 26 oktober 2009
Bokslutskommuniké 22 februari 2010

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna boksluts-kommuniké hänvisas till MediRox VD Robert Löfvenmark på e-mail:
robert.lofvenmark@medirox.se eller telefon 0155-45 44 10.


Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget MediRox AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 mars 2009, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Studsvik den 29 april 2009

MediRox AB (publ)
Org.nr. 556552-4054


Stephane Pleijel
Ordförande

Märit Östling
Ledamot

Gunnar Pohl
Ledamot

Marie Åström
Ledamot

Hans Wagenius
Ledamot

Robert Löfvenmark
Verkställande direktör