Medirox AB

MediRox: Omvänd Vinstvarning för Medirox 2010

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:01 CET

MediRox orderingång under kvartal 3 och 4 har varit över förväntan och tidigare utfästelse om en svagt ökande omsättning under året väntas nu istället bli en tillväxt om cirka 15 procent, vilket även får en positiv effekt på rörelseresultatet. För 2010 prognostiseras en årsomsättning på 22 Mkr och vinsten antas i dagsläget bli mellan 15 till18 procent.

"Det är flera faktorer som gör att vi har fått ett så pass oförväntat bra år" kommenterar MediRox VD Robert Löfvenmark. "Då vi kontinuerligt byter försäljning till slutkunder mot försäljning till återförsäljare är vi normalt lite restriktiva med att hoppas på stora omsättningsökningar trots att våra volymer hela tiden ökar. Men kvartal 3 och 4 har påverkats oförväntat positivt av nya kunder, och det ser generellt positivt ut på de flesta håll. Detta sammantaget med att den nya instrumentplattformen ReoRox G2 har börjat levereras har gett omsättningen bra skjuts".
"Det är svårt att prognostisera det slutgiltiga resultatet med precision men det är i alla fall mycket tillfredställande att se att Medirox nu har gått från i princip nollresultat 2007 och 2008 till 9 procent 2009, och nu 2010 verkar kunna komma över 15 procent."
MediRox har som uttalad målsättning att dela ut minst 50 procent av bolagets kassaflöde till sina aktieägare och har delat ut medel årligen sedan 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009.

MediRox AB
Nyköping 2010-11-29

MediRox är ett företag verksamt med reagens och kontroller inom koagulationsdiagnostik. Dels för rutindiagnostik men även med instrument och reagens för mer avancerad koagulationsanalys. Dessa två marknadssegment är till stor del skilda åt även om vissa beröringspunkter finns. För rutindiagnostik utvecklas, produceras och marknadsförs reagens och kontroller för diagnos, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med rutinkoagulationsanalyser. Till marknaden för avancerad koagulationsanalys har bolaget ett utvecklat mätsystemet baserat på den patenterade mättekniken FOR. FOR teknikens unika reologiska mätegenskaper är av intresse inom en rad olika marknader och branscher inklusive koagulation. Systemet är avsett att utmana existerande tromboelastografisystem.