Medivir AB

Medivir meddelar Simeprevir fas III-resultat, som visar effekt och säkerhet i hepatit C-patienter av genotyp 1

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 08:30 CET

Behandling med simeprevir leder till virologisk respons (andel viralt botade), SVR12, på 79% till 81% i tre pivotala fas III-studier QUEST-1 QUEST-2 och PROMISE i hepatit C genotyp 1 infekterade patienter.

Resultaten visar att behandling med simeprevir är säker, har hög tolerabilitet och att säkerhetsprofilen i simeprevir-behandlade grupperna liknar den i placebogrupperna.

En majoritet av patienterna, 85-93%, kunde avsluta all behandling efter 24 veckor.

Resultat från QUEST-1 och QUEST-2-studierna visade att 80% och 81% av behandlingsnaiva patienter med kronisk genotyp 1 hepatit C-infektion som behandlades med simeprevir uppnådde varaktigt virologiskt respons (viralt botade) 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12). Resultat från PROMISE-studien visade att 79% av ”relapser”-patienterna, patienter som återinsjuknat efter avslutad tidigare behandling, uppnådde SVR12. I alla tre studier användes s.k. responsvägledda behandlingskriterier (”Response guided treatment”; RGT) vilket ledde till att 85, 91 respektive 93 procent av patienterna kunde avsluta all behandling efter 24 veckor.

Övergripande säkerhets-, tolerabilitets- och effektdata från dessa studier är konsistenta med de data som erhållits från tidigare fas II-studier. Finala analyser av fas III-data pågår och kompletta resultat från dessa studier kommer att presenteras vid vetenskapliga konferenser framöver.

"Vi är mycket glada över fas III-resultaten, som visar på en stor andel botade hepatit C-patienter både behandlingserfarna, så kallade relapsers, och tidigare icke behandlade patienter. I studierna ingick även patienter med allvarlig leversjukdom. Detta tillsammans med den goda säkerhetsprofilen samt att en stor andel av patienterna kunde avsluta all behandling tidigare än dagens standardbehandling,
kan ge nytt hopp för stora patientgrupper med denna sjukdom”, säger Charlotte Edenius, EVP, Research and Development, Medivir AB. “Vi ser fram emot att söka regulatoriskt godkännande för simeprevir, som vi tror kommer vara till stor nytta i framtida behandling av  människor som lever med kronisk hepatit C."

QUEST-1 (C208), QUEST-2 (C216) och PROMISE (C3007)
I de globala QUEST-1 och QUEST-2-studierna inkluderades 394 respektive 391 behandlings-naiva patienter med genotyp 1 hepatit C. Patienterna randomiserades (fördelades slumpmässigt) till att få antingen 150 mg simeprevir en gång om dagen under 12 veckor samt pegylerad interferon och ribavirin under 24 eller 48 veckor baserat på responsvägledda behandlingskriterier (simeprevir-gruppen) eller pegylerad interferon och ribavirin under 48 veckor (kontroll-gruppen).

I PROMISE-studien fördelades slumpmässigt 393 patienter med genotyp 1 hepatit C som återinsjuknat efter tidigare genomförd behandling med pegylerad interferon och ribavirin (prior relapsers) till att få antingen 150 mg simeprevir en gång om dagen under 12 veckor samt pegylerad interferon och ribavirin under 24 eller 48 veckor baserat på responsvägledda behandlingskriterier
(simeprevir-gruppen) eller pegylerad interferon och ribavirin under 48 veckor (kontroll-gruppen).

Säkerhet och tolerabilitet
Simeprevir var överlag säkert och väl tolererat och den samlade incidensen av biverkningar, inkluderande utslag och anemi, var likartad med den i placebogruppen och väl överensstämmande med tidigare simeprevir fas II-studier. I alla tre fas III-studierna var antalet biverkningar som ledde
till behandlingsstopp lägre hos de patienter som behandlats med simeprevir
jämfört med placebogrupperna.

En mild och reversibel ökning av bilirubin (total, direkt och indirekt) observerades i simeprevir-grupperna. Det fanns inga andra relevanta skillnader mellan behandlingsgrupper för någon annan laboratorieparameter. Det fanns inga kliniska betydelsefulla fynd avseende fysiologiska parametrar.
Medelnivåerna för alanin aminotransferas (ALT) minskade i alla simeprevir-behandlingsgrupper.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR Direkt: +46 8 440 6550 eller, mobil: +46 708 537 292.

Telefonkonferens idag den 20 december kl 14.00
Deltagares telefonnummer: 
Sverige   0200 89 63 77
Europa  +44 (0) 20 3003 2666 
USA   +1 866 966 5335 

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.medivir.se

Om Simeprevir (TMC435)
Simeprevir, en potent läkemedelskandidat som hämmar NS3/4A proteaset och som utvecklas gemensamt av Janssen och Medivir, är för närvarande i klinisk fas III-utveckling som en-tablett-om-dagen-behandling i kombination med pegylerad interferon och ribavirin för behandling av genotyp 1
och 4 kronisk hepatit C-infektion.

Globala fas III-studier med simeprevir inkluderar QUEST-1 och QUEST-2 i behandlingsnaiva  patienter, PROMISE i patienter som har återfått virus efter tidigare PegINF/RBV behandling, s.k. relapsers, ATTAIN i patienter som inte har svarat på tidigare behandling (behandlingserfarna) och studier i Japan i genotyp 1-patienter. Parallellt med dessa studier pågår fas III-studier med simeprevir i behandlingsnaiva och behandlingserfarna HIV-HCV co-infekterade patienter och i HCV genotyp 4 patienter.

Simeprevir utvärderas även i fas II interferonfria studier både med och utan ribavirin:

  • Simeprevir i kombination med Gilead Sciences sofosbuvir (GS7977 ) i behandlingsnaiva eller patienter som inte svarat på tidigare behandling (null responders).
  • Simeprevir i kombination med daclatasvir (BMS) i behandlingsnaiva eller patienter som inte svarat på tidigare behandling (null responders).
  • Simeprevir i kombination med Janssens TMC647055 samt låg dos ritonavir i behandlingsnaiva, patienter som har återfått virus efter tidigare behandling eller patienter som inte svarat på tidigare behandling (null responders).
  • Simeprevir i kombination med Vertex’s VX-135 i behandlingsnaiva patienter med start 2013.

Samtliga patienter som deltar i studierna har kronisk hepatit C av genotyp 1.

Mer information om Simeprevir finns att läsa på www.clinicaltrials.gov

Om Hepatit C
Hepatit C är en blodburen infektiös sjukdom i levern och den främsta orsaken till kronisk
leversjukdom och levertransplantationer. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att nära 170 miljoner människor över hela världen, eller uppskattningsvis tre procent av världsbefolkningen är infekterade av hepatitis C-virus (HCV). CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har rapporterat att över tre miljoner människor i Förenta Staterna lider av en kronisk HCV-infektion.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets nyckelproduktkandidat är simeprevir (TMC435), en proteashämmare som befinner sig i klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir läkemedelsbolaget BioPhausia vilket innebär att Medivir även har en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning under varunamnet ZoviDuo i Europa, Japan och Ryssland.

Medivir börsnoterades 1996 och har idag cirka 180 anställda.

 För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se