Medivir AB

Medivir offentliggör slutresultat från TMC435 fas IIb-studien ASPIRE (C206)

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 13:30 CET

TMC435-baserad behandling medför en signifikant ökning av andelen viralt botade patienter som tidigare inte svarat på hepatit C-behandling

- ASPIRE: Alla TMC435 subgrupper uppnådde avsevärt högre andel viralt botade (SVR24) jämfört med kontrollgruppen (enbart pegylerat interferon och ribavirin): 85% mot 37% för ”relapser”-patienter som återinsjuknat efter tidigare behandling, 75% mot 9% för patienter som endast delvis svarat på tidigare behandling och 51% mot 19% för patienter som tidigare inte svarat alls på behandling –

- TMC435 var generellt säker och väl tolererad i alla doser och behandlingstider -

Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar på infektionssjukdomar, offentliggör i dag slutresultaten från ASPIRE-studien. Denna fas IIb-studie har utvärderat TMC435 i doseringen en gång per dag i tillägg till pegylerat interferon (peg-IFN) och ribavirin (RBV) för behandling av patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1. Dessa patienter hade tidigare behandlats med peg-IFN och RBV utan framgång, antingen för att de återinsjuknat (relapsers), svarat delvis (partial responders) eller inte svarat alls på behandlingen (null responders).

Resultat från studien visade att personer i de undergrupper som behandlats med TMC435-baserad kombinationsterapi i högre grad uppnådde varaktig virologisk respons (viralt botade) jämfört med dem som behandlats med enbart peg-IFN och RBV.

Charlotte Edenius, Medivirs forsknings- utvecklingschef, säger i en kommentar: "Vi är mycket nöjda med slutresultaten från ASPIRE-studien, som visar på en hög andel viralt botade patienter och en fördelaktig säkerhet i denna svårbehandlade patientgrupp med kronisk hepatit C av genotyp 1 som inte svarat på tidigare behandling. Resultaten kan inge nytt hopp hos personer som återinsjuknat efter tidigare genomgången behandling, även hos dem med avancerad leversjukdom. Vi har ett fortsatt starkt fokus på en bred och snabb utveckling av TMC435, och de globala, pivotala kliniska fas III-studierna är på god väg.”

ASPIRE (C206) – design

TMC435, en potent, oral hepatit C-virusproteashämmare som doseras en gång per dag, utvecklas av Tibotec i samarbete med Medivir. Den randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblindade ASPIRE-studien utvärderar effekten av TMC435 i kombination med pegylerat interferon och ribavirin hos 462 patienter infekterade med hepatit C-virus av genotyp 1 som tidigare inte svarat på behandling med PegIFN/RBV. Primärt effektmått var andelen patienter med odetekterbara HCV RNA-nivåer 24 veckor efter planerad avslutad behandling (SVR24).

Studien omfattar patienter som återinsjuknat, svarat delvis eller inte svarat alls på tidigare behandling med PegIFN/RBV. 62 procent (287/462) av patienterna hade avancerad leversjukdom, periportal eller septal fibros eller cirros (skrumplever) när de gick med i studien (Metavir score F2-F4).

Patienterna fördelades slumpmässigt till en av sju olika behandlingsarmar: sex behandlingsarmar med TMC435 och en placeboarm. TMC435 administrerades en gång per dag i doser om antingen 100 mg eller 150 mg, givet i antingen 12, 24 eller 48 veckor i kombination med peg-IFN/RBV. Behandlingen med peg-IFN/RBV fortsatte för alla patienter tills studien hade avslutats efter 48 veckor. Resultaten bygger på intention-to-treat (ITT)-populationen, som omfattade alla randomiserade försökspersoner som fick minst en dos av studieläkemedlet.

Resultat – effekt

I denna slutanalys uppnådde alla subgrupper av behandlingserfarna patienter som inte svarat på tidigare behandling med peg-IFN och RBV avsevärt högre virologisk respons efter behandling med en regim innehållande TMC435, i alla doser och durationer, jämfört med behandling med enbart peg-IFN och RBV. Oavsett behandlingsduration visade alla behandlingsarmar som fick TMC435 signifikant förbättrad effekt på SVR24 jämfört med dem som enbart fick peg-IFN/RBV.

Resultat – säkerhet och tolerabilitet

TMC435 var allmänt säkert och väl tolererat med liknande biverkningsincidens i alla behandlingsgrupper. De flesta biverkningar var av svårighetsgraderna 1 och 2. Svåra biverkningar rapporterades för 6,1% av patienterna i placebogruppen och för 7,8% av de patienter som behandlades med TMC435. Biverkningar som ledde till behandlingsavbrott rapporterades för 4,5% av placebobehandlade patienter och för 7,8% av de patienter som behandlades med TMC435. Patienterna i de grupper i ASPIRE-studien som behandlades med TMC435 hade generellt längre behandlingsduration än patienterna i placebogruppen. Detta berodde på att fler patienter i placebogruppen avslutade behandlingen tidigt på grund av utebliven effekt (dvs. beroende på stoppregler för virologisk respons). De vanligaste biverkningarna under behandlingsperioden var huvudvärk, trötthet, klåda och influensaliknande sjukdom. Incidensen var densamma i alla behandlingsgrupper, och graden och frekvensen av biverkningarna överensstämde med den tidigare fas IIb-studien (PILLAR) av TMC435 i behandlingsnaiva hepatit C-patienter.

I säkerhetsanalyserna lades särskilt stor vikt vid följande biverkningar: hepatobiliära biverkningar, klåda, hudutslag och anemi. De flesta biverkningar av intresse var av svårighetsgraderna 1 och 2 och ledde sällan till behandlingsavbrott. För varje biverkningskategori av intresse var incidensen densamma för TMC435-behandlingsgrupperna och kontrollgruppen.

Milda och reversibla höjningar av bilirubinhalterna (totala, direkta och indirekta) observerades i de dosgrupper som fick TMC435, utan någon skillnad mellan dem som fick 100 mg respektive 150 mg. Det fanns inga skillnader av betydelse mellan behandlingsgrupperna för någon av de övriga laboratorieparametrarna. Inga kliniskt signifikanta fynd avseende vitala tecken observerades. De genomsnittliga halterna av alaninaminotransferas (ALT) minskade i alla behandlingsgrupper.

DRAGON (C215) – nyligen publicerade resultat

Slutresultaten från den japanska fas II-studien Dragon publicerades nyligen vid Japan Digestive Disease Week-mötet den 20-23 oktober 2011 i Fukuoka, Japan. DRAGON-studien är en randomiserad, öppen, responsstyrd fas II-studie som utvärderar effekt, säkerhet och farmakokinetik av TMC435 plus peg-IFN/RBV hos 92 japanska behandlingsnaiva patienter infekterade med HCV av genotyp 1. Tillägg av TMC435 (100 mg) en gång om dagen till peg-IFN/RBV ledde till ökad andel viralt botade patienter (SVR24), från 46% i peg-IFN/RBV-gruppen till 82% (32/39) i TMC435 100 mg-grupperna. I de behandlingsarmar som fick TMC435 100 mg kunde 87% av patienterna avsluta all behandling i vecka 24 om i förväg definierade kriterier för viral respons var uppfyllda. TMC435 var allmänt säkert och väl tolererat utan någon tydlig skillnad i säkerhetsprofil mellan de behandlingsgrupper som fick TMC435 och kontrollgruppen (endast peg-IFN/RBV).

Om TMC435

TMC435 är en mycket potent och selektiv läkemedelskandidat som doseras en gång dagligen. TMC435 utvecklas gemensamt med Tibotec Pharmaceuticals för behandling av kroniska hepatit C-virusinfektioner.

TMC435 har beviljats snabbehandling, så kallad Fast Track, av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion (CHC) av genotyp 1. Detta baseras på TMC435s potential att svara mot tidigare ouppfyllda medicinska behov i behandlingen av kronisk HCV-infektion. TMC435 utvecklas för närvarande i tre globala fas III-studier, QUEST-1 och QUEST-2 för behandlingsnaiva patienter, och PROMISE för patienter som återinsjuknat efter tidigare genomgången interferonbaserad behandling. Parallellt med dessa studier pågår fas III-studier med TMC435 i Japan, med både behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter infekterade med hepatit C av genotyp 1. 

För ytterligare information från dessa studier, vänligen se www.medivir.com och www.clinicaltrials.gov

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir (www.medivir.com):

Rein Piir, EVP Corporate Affairs & Investor Relations - Mobil: +46 708 537 292

M:Communications - Medivir@mcomgroup.com

Europa: Peter Laing, Amber Bielecka, Claire Dickinson - +44(0)20 7920 2330

USA: Roland Tomforde - +1 212 232 2356