Akademikerförbundet SSR

Medlem i Sverigedemokraterna utesluts ur Akademikerförbundet SSR

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:38 CET

Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse har beslutat att utesluta en medlem som är aktiv i Sverigedemokraterna.

Bedömningen om uteslutning sker utifrån förbundets stadgar i § 4 Medlemskapets innebörd. Där står det att Akademikerförbundet SSRs verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Medlem ska också verka för förbundets sammanhållning och bidra till god yrkesetik och solidaritet inom yrkeskåren.

Akademikerförbundet SSR har gjort följande bedömning i ärendet.

Förbundet verkar för ett arbetsliv och ett samhälle präglat av mångfald och en effektiv integration av människor som vill bo och arbeta i vårt land. Förbundet har inom medlemskåren ett ökande antal medlemmar med utländsk bakgrund, en utveckling som berikar våra professioner. Socionomer, som denna medlem är, har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper i en utsatt situation. I en sådan situation befinner sig många människor med utländsk bakgrund.

Det skadar förbundets anseende att som den nu uteslutna medlemmen gör, aktivt arbeta för ett samhälle enligt Sverigedemokraternas värderingar. I skrifter från Sverigedemokraterna står bland annat att de ”vill slå vakt om alla svenskars lika värde”. Det kan inte tolkas på annat sätt än att människor med utländsk bakgrund anses ha lägre värde. Detta förstärks i deras resonemang om den ”nationalistiska principen” där människor med utländsk bakgrund, framställs som ett hot mot ”nationalstaten”. En etniskt och kulturellt homogen nation uppställs som ett ideal i motsats till ett mångkulturellt samhälle.

- Sverigedemokraternas åsikter är helt oförenliga med Akademikerförbundet SSRs värderingar och därmed med medlemskap i förbundet. Därför tvingas vi utesluta en medlem som är aktiv i Sverigedemokraterna, säger Akademikerförbundet SSRs förbundsordförande Christin Johansson.


Information fås av förbundsordförande Christin Johansson tel. 0708-17 44 59 och av förbundsdirektör Lars Holmblad tel. 0708-17 44 38.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.