Megacon AB

Megacon: Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 09:29 CEST

* Omsättningen ökade med 6 procent till 44,9 MSEK
* Resultat efter skatt +0,6 MSEK (+0,38 SEK/aktie)
* Fortsatt produktutveckling


Försäljning
Försäljningen under årets andra kvartal fortsätter att visa ökning för Megacon. Produktionssidan utvecklas positivt även om takten temporärt avtagit något under andra kvartalet. Under första kvartalet ökade Produktion faktureringen med 16 procent jämförbart med motsvarande period 2003 och under andra kvartalet 2004 är ökningen ca 3 procent. Totalt har omsättningen i Produktion för första halvåret ökat med 9 procent.

Försäljningen inom Mätinsamling var god första kvartalet. Andra kvartalet har försäljningen minskat något. Omsättningen är fortfarande på låg nivå vilket gör att enskilda affärer kan slå igenom kraftigt vid jämförelser mellan åren. Exporten står för den större delen av försäljningen inom Mätinsamling.

Försäljningen av produkter för jordfelsövervakning har under första halvåret ökat med 12 procent. Inom produktområden för transientskydd och panelinstrument har däremot försäljningen minskat jämfört med föregående år.

Koncernens försäljning årets sex första månader är i stort i linje med våra förväntningar. Omsättningen för koncernen uppgick till 44,9 (42,5) MSEK, en ökning mot jämförbar period 2003 med 6 procent. Moderbolagets omsättning uppgår för perioden till 6,9 (8,2) MSEK.


Export
Vårt brittiska dotterbolag, EnerCom Ltd, har uppnått förväntad försäljning. Vi upplever en ökning av förfrågningar från nya och befintliga kunder främst gällande våra jordfels- och mätinsamlingssystem och under andra halvåret kommer vi att förstärka säljorganisationen.

Från vårt svenska exportbolag, Energy Communication Sweden AB, fortsätter vi med bearbetning av andra marknader utöver de som bearbetas från EnerCom Ltd. Större delen av exportförsäljningen av mätinsamlingssystem sker till vår samarbetspartner i Norge.


Produktutveckling
Utvecklingen av vår nya MultiLog fortsätter samtidigt som vi har startat projektet med att utveckla nästa generations MultiLog. Den nya MultiLogen planeras att lanseras i två olika versioner med olika alternativ för kommunikation.


Finansiell ställning
Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 10,8 MSEK och koncernens soliditet till 51,4 % (41,2). Räntebärande skulder uppgick till 4,6 (7,8) MSEK


Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 101 (17) KSEK varav moderbolagets investeringar uppgår till 30 (0) KSEK. Utvecklingskostnader aktiveras ej som investeringar.


Resultat
Koncernens resultat efter skatt för sexmånadersperioden uppgår till +0,6 (+1,1) MSEK. Resultat per aktie uppgår till +0,38 (+0,68) kronor per aktie.

Moderbolaget redovisar ett resultat om –1,2 (-0,5) MSEK efter skatt.


Utsikter för 2004
Det prioriterade målet för verksamheten innevarande år är att uppnå bättre lönsamhet i Produktion genom att bli effektivare. Detta uppnås genom tydligare processteg med väl definierat ansvar och med tydliga mätpunkter. Som ett led i arbetet med att uppnå bättre lönsamhet har vi anställt en verkstadschef och en konstruktör/säljare.

För marknaden inom Mätinsamling och Jordfelsövervakning förväntar vi oss att våra förväntningar blir uppfyllda. Utbyggnaden av mätinsamlingssystem för nätbolag går långsamt framåt vilket kan medföra att flera nätbolag kommer att få problem att hinna med att automatisera sin insamling av energiförbrukningsvärden till i juni år 2009.

Under det gångna kvartalet undertecknade Megacon och Fasteus Teknik AB ett "Letter of Intent" avseende Megacons planerade förvärv av Fasteus. Efter en genomförd "due diligence" har parterna inte lyckats komma överens om avtals- och garantivillkoren för förvärvet och parterna har beslutat att tillsvidare uppskjuta intentionen med att Megacon förvärvar Fasteus Teknik.


Marknadsnotering
Megacon aktien är noterad på NGM Equity sedan 17 december, 1997.


Informationstillfällen
Delårsrapport januari – september 2004 22 oktober 2004
Bokslutskommuniké 2004 25 februari 2005


Kungsängen den 13 juli 2004Peter Stockhaus
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt. 070-590 22 20.