Megacon AB

MEGACON: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:32 CEST

* Nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK (18,4)
* Koncernens resultat uppgick till +0,8 MSEK (+0,5)
* Resultat per aktie uppgick till +0,49 SEK (+0,31)
* Stark orderingång inom Uppdragsproduktion
* Försäljningsframgångar i Storbritannien


Försäljning

Försäljningen i Megacon-koncernen har inletts positivt för verksamhetsåret 2006. Periodens nettoomsättning i koncernen uppgick till 21,9 (18,4) MSEK, en ökning med drygt 19 procent jämförbart med motsvarande period 2005.

Affärsområde Uppdragsproduktion har bra beläggning i verkstaden. Orderingången har under första kvartalet varit stark och ökande. I jämförelse med motsvarande period 2005 ökade omsättningen med 32 procent.

För affärsområde Produktförsäljning har omsättningen minskat med cirka 10 procent under perioden. Minskningen inom affärsområdet avser produktprogram Mätinsamling som vid inledningen av 2005 levererade ett större mätinsamlingsprojekt. Marknadsutvecklingen inom Mätinsamling är trots försäljningsminskningen god och Megacon har ett stort antal offerter ute för projekt inom kommersiella fastighetsbolag, industrin och bostadsrättsföreningar. Försäljningen inom produktprogrammen Jordfelsövervakning, Kontrollinstrument samt Transient/åskskydd är i nivå med motsvarande period 2005.

Moderbolagets omsättning uppgår för perioden till 3,8 (4,9) MSEK.


Export

Under första kvartalet 2006 har Megacons brittiska dotterbolag, EnerCom Ltd, uppnått försäljningsframgångar. Detta har inneburit att omsättningen jämfört med motsvarande period 2005 ökat med över 50 procent. Främst är det produktområde Mätinsamling följt av Jordfelsövervakning som är ökande. För att möta det ökande intresset för bolaget och dess produkter så kommer bolagets säljorganisation förstärkas under april.

Koncernens svenska exportbolag, Energy Communications Sweden AB har haft en blygsam start av året vilken är i nivå med motsvarande period 2005. En av orsakerna till den blygsamma starten kan sökas i att ett flertal potentiella kunder inväntar Megacons nyutvecklade MultiLog G2.


Produktutveckling

Produktutvecklingen omfattar, i första steget, en ny mätinsamlingsterminal som ersättare av dagens MultiLog. Den nya mätinsamlingsterminalen, MultiLog G2, kommer att presenteras i samband med Megacons årsstämma 27 april, 2006. Den nya mätinsamlingsterminalen innehåller åtta ingångar mot två i dagens MultiLog, genom denna utbyggnad så ges möjlighet att markant sänka kostnaden per mätpunkt. De större målgrupperna för denna produkt är de kommersiella fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningar.


Finansiell ställning

Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 5,6 (13,0) MSEK och koncernens soliditet till 55,0% (58,0). Vid utgången av verksamhetsåret 2005 har Megacon minskat checkkrediter samt övrigt låneutrymme med 8 MSEK då behov inte funnits för detta engagemang.


Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 136 (107) KSEK varav moderbolagets investeringar uppgår till 14 (8) KSEK.


Resultat

Koncernens resultat efter skatt för tremånadersperioden uppgår till +0,8 (+0,5) MSEK. Resultat per aktie uppgår till +0,49 (+0,31) kronor per aktie.

Moderbolaget redovisar ett resultat om -0,3 (+0,1) MSEK.


Utsikter för 2006

För Uppdragsproduktion eftersöks en större försäljningsvolym för att öka utnyttjandet av gemensamma resurser ytterligare. Med stöd av de nya planeringsverktyg som implementerats i verksamheten samt en omfattande satsning på kompetensutveckling, som genomförts under 2005 och inledningen av 2006, finns det goda förutsättningar att lönsamheten kommer att stärkas under 2006. Kompetensutvecklingen har skett med stöd av Europeiska Social Fonden (ESF) och satsningar kommer fortsatt under 2006 ske i egen regi.

För produktområde Mätinsamling är marknadsförutsättningarna gynnsamma. Ett flertal projekt inom kundsegmenten; kommersiella fastighetsbolag, industrin och bostadsrättsföreningar är offererade och intresset från dessa kundsegment är ökande. Megacons MultiLog G2 har rönt uppmärksamhet och genom det förhandsintresse som visats av marknaden så finns goda förutsättningar till att utvecklingen inom produktområde Mätinsamling blir starkt under hösten/vintern 2006. Generellt finns ett ökat intresse av systematiserad insamling av mätdata för energiförbrukning i takt med energipriserna stigit.

Exporten fortsätter också att utvecklas vilket stärker Megacons koncept om ett leverantörsoberoende standardiserat system. Genom en standardiserad lösning finns bättre marknadsförutsättningar vid bearbetandet av olika geografiska marknader.

Sammanfattningsvis är målet för 2006 att uppnå bättre lönsamhet och att nå bolagets finansiella mål. Detta skall uppnås genom effektivare försäljning och produktion. Satsningen inom Mätinsamling fortsätter på de mest aktiva kundsegmenten kommersiella fastighetsbolag, industrin och bostadsrättsföreningar.


Redovisningsprinciper

Megacons delårsrapport är utformad i enlighet med den av EU antagna IFRS standarden. Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är, med undantag av vad som framgår av segmentsredovisningen, oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för 2005.


Informationstillfällen

Delårsrapport januari - juni 2006 14 juli 2006
Delårsrapport januari - september 2006 20 oktober 2006
Bokslutskommuniké 2006 23 februari 2007


Kungsängen den 27 april 2006


Peter Stockhaus
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt 070 - 590 22 20