Megacon AB

MEGACON: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:14 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51473

MEGACON: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

(NGM:MEGA)

* Nettoomsättningen uppgick till 23,4 MSEK (fg år 30,8)
* Resultat efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (fg år 2,0)
* Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (fg år 1,22)
* I Produktion minskade omsättningen med 30 procent
* Volymtillväxt och ökat intresse för Energieffektivitet

Försäljning

Koncernens försäljning har minskat under inledningen av verksamhetsåret jämfört med samma period föregående år. Omsättningsminskningen uppgår till totalt 24 procent. Verksamhetsområde Produktion och Elkvalitet har minskat medan verksamhetsområde Energieffektivitet ökat. Periodens nettoomsättning uppgick till 23,4 (fg år 30,8) MSEK.

Omsättningen inom verksamhetsområde Produktion har under första kvartalet minskat med 30 procent och enheten har drivits med överkapacitet trots genomförda neddragningar i bemanning. Den genomgripande satsning som gjorts för att anpassa verksamheten till "Lean Production", vilket bland annat syftar till att frigöra kapacitet genom reduktion av spilltid, har till stora delar inte kunnat utnyttjas. Orsaken till detta är volymminskning i kombination med ett stort antal varianter.

För verksamhetsområde Energieffektivitet ökade försäljningen totalt med 69 procent. I Sverige ökade försäljningen med 62 procent och i Storbritannien med 86 procent. I Sverige är det främst aktiviteter inriktade till energibesparande åtgärder och kostnadsbesparingar som har lett till försäljningsökningen. I Storbritannien drivs marknaden för energieffektivitet också av rättvisefrågan om att användare belastas rätt kostnad för el, gas och vatten.

Försäljningen inom verksamhetsområde Elkvalitet har minskat med drygt 10 procent jämfört med motsvarande period 2008. Den svenska delen svarade för en minskning med 7 procent emedan Storbritannien minskat med drygt 16 procent jämfört motsvarande period 2008.

Moderbolagets omsättning uppgick för perioden till 4,4 (fg år 4,3) MSEK.


Investeringar

Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 65 (fg år 246) KSEK varav moderbolagets investe-ringar uppgick till 49 (fg år 13) KSEK.


Produktutveckling

Megacon har under perioden fortsatt att komplettera produktprogrammet inom verksamhetsområde Energi-effek¬tivitet. Utvecklingen av ett flertal olika web-moduler relaterade till Energieffektivitet har prioritet under 2009. Balanserade utvecklingskostnader uppgick vid periodens slut till 2,0 (fg år 1,8) MSEK.


Miljöaspekter

Megacons produkter inom Energieffektivitet används för att övervaka och styra energi- och effektförbrukning, och har därmed en framskjuten roll i åtgärderna för att förbättra samhällets energieffektivitet och därmed påverkan av miljön.

Megacon är certifierade enligt ISO9001:2000 och ISO14001:2004.


Marknadsnotering

Megacon AB (publ) är noterat vid NGM Equity sedan 17 december, 1997.


Finansiell ställning

Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 10,3 (fg år 7,1) MSEK. Soli¬di¬¬teten uppgick vid periodens slut till 58,7 procent (fg år 51,8).


Resultat

Resultat efter skatt för tremånadersperioden uppgick till -0,9 (fg år +2,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till
-0,59 (fg år +1,22) kronor per aktie.

Moderbolaget redovisade ett resultat efter skatt om -0,4 (fg år -0,1) MSEK. I moderbolagets resultat ingick koncerngemensamma kostnader om -0,4 (fg år -0,3) MSEK.


Utsikter för 2009

För verksamhetsområde Produktion har en väsentlig minskning av produktionsvolymen slagit igenom under första kvartalet 2009 och Megacon bedömer att produktionsvolymerna ytterligare kommer att minska. Under april har ett nytt varsel omfattande 12 personer lämnats till Arbetsförmedlingen.

För verksamhetsområde Energieffektivitet förväntas att marknaden fortsätter att utvecklas positivt. Kostnads-utvecklingen på energi under senare år och rådande konjunktur driver frågor om kostnadskontroll samt besparingsmöjligheter. Detta påverkar intresset från ett flertal intressenter inom bland annat industrin, detaljhandeln och bostadsrättsföreningar som ser möjligheter med kontroll och fördelning av energikostnader. Det kan konstateras att intresset för energieffektivisering är stort i Sverige och Storbritannien.

För verksamhetsområde Elkvalitet förväntas Megacons marknadsandel vara i nivå med 2008.


Redovisningsprinciper

Megacons delårsrapport är utformad i enlighet med den av EU antagna IFRS standarden. Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen för 2008. I övergångsreglerna vid införandet av IFRS finns undantag tillåtna från fullständig retroaktiv tillämpning. Megacon har inte gjort omräkning av förvärv gjorda före 2004. Några förvärv har ej skett efter 2004. Goodwill skrivs inte av, utan kommer årligen eller vid indikation på värdenedgång, att testas för eventuellt nedskrivningsbehov.
De nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari, 2008 har inte haft någon väsentlig påverkan av koncernens resultat- eller balansräkning.


Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - juni 2009 15 juli 2009
Delårsrapport januari - september 2009 22 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 26 februari 2010


Kungsängen den 28 april 2009


Peter Stockhaus
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta: Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt 070 - 590 22 20

(För fullständig rapport se bifogad fil.)


Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av energidata, optimering av driftsäkerhet samt säkring av elkvalitet