Länsstyrelsen i Östergötlands län

Meningsfulla möten

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:10 CEST

Nya arbetssätt behövs om man vill jämställdhetsintegrera arbetet med samhällsplanering. Nu har Länsstyrelsen Östergötland besökt alla länets kommuner och pratat om jämställdhet i fysisk planering och byggd miljö. Kinda kommun var sist ut att få besök av jämställdhetsexpert och biträdande länsarkitekt för diskussioner i dessa frågor.

Mötet ingår som ett led i ett större projekt som genomförts tillsammans med kommunerna i länet. Syftet är att flytta fram positionerna i länet för att få in ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med fysisk planering. Inom projektet har en checklista för jämställd planering arbetats fram gemensamt. Samrådsmötet har givit tillfälle till meningsfulla möten och en fördjupad dialog om hur checklistan bäst kommer till användning i den enskilda kommunen.

Vid sidan av diskussioner om checklistan ges vid samrådsmötet en grundläggande
utbildning om svensk jämställdhetspolitik.
- Vi har tillsammans med professionella samhällsplanerare och andra
kommunala företrädare – inte minst intresserade politiker - diskuterat
användningen av checklistan för jämställd planering i det vardagliga
planeringsarbetet, säger jämstäldhetsexpert Catharina Alpkvist.
I skriften Jämställdhet i fysisk planering och byggd miljö – ett nytt perspektiv på
vardagsmiljö har vi närmare beskrivit vårt arbete.
Här finns också checklistan publicerad.

Läs gärna mer på Länsstyrelsens hemsida:
http://www.e.lst.se/e/amnen/Jamstalldhet/jamstalld_samhallplanering.htm

- Vi ser jämställdhetsarbetet som en kontinuerlig process där vi genom
fortlöpande erfarenhetsutbyte med andra hela tiden lär oss mer. Nya metoder
och modeller är därför viktiga instrument i den konkreta samhällsplaneringen,
säger biträdande länsarkitekt Jan Persson

För ytterligare information kontakta gärna:
Jämställdhetsexpert Catharina Alpkvist 013-19 63 72 alt. 070- 574 50 55
Bitr.länsarkitekt Jan Persson, 013- 19 62 65 alt. 070 – 662 14 74