Skogsindustrierna

Mer än 2,5 miljoner hektar skyddad skog på en webbplats

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 08:30 CEST

Sveriges sex största skogsägargrupperingar lanserar en karta med alla sina frivilligt avsatta skogsområden. På kartan www.skyddadskog.se finns dessa frivilliga avsättningar samt alla Sveriges formella avsättningar. Här finns hela 2,5 miljoner hektar skyddad skog samlad på en plats.

De svenska skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk där formella avsättningar, frivilliga avsättningar och naturhänsyn vid åtgärder i skogen tillsammans skall säkra den biologiska mångfalden i skogen.

- Resultatet av det frivilliga skyddet är idag tusentals värdefulla avsatta skogsområden. Dessa områden varierar i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar, och innefattar urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved, äldre lövrika skogar, olika typer av sumpskogar men även andra typer av skyddsvärd skog, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Den interaktiva kartan www.skyddadskog.se ger dig möjlighet att söka fram information om formella skydd såsom nationalparker, naturreservat och biotopskydd, men även var markägarnas egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna – finns runt om Sverige. Markägarna är Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska Kyrkan.

Tillsammans omfattar de frivilliga avsättningarna i Sverige cirka 1,35 miljoner hektar skog. Totalt är mer än 25 procent av den svenska skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt och frivilligt skydd.

- Den svenska modellen för skogsbrukande innebär att skogsägarna frivilligt skall sätta av skog. Detta är unikt i världen och kostar företagen stora summor. Därför är det viktigt att också redovisa vårt arbete öppet och samlat, säger Mårten Larsson.

Fakta: Skyddad skog i Sverige
1. Formella avsättningar (nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal) – hittills ca 7 % av skogen.
2. Frivilliga avsättningar (skogsägarnas egna reservat) – hittills ca 5 % av skogen.
3. Den generella hänsynen på avverkningsobjekten, med en kombination av många små sparade områden (upp till 0.5 ha – totalt ca 3 % av avverkningsarealen) och sparade värdefulla mångfaldsträd, död ved, skapad död ved, hänsyn till mark, vattendrag, sociala värden etc.
4. Utöver detta är all improduktivproduktiv skog skyddad av skogsvårdslagen (14 % av skogsmarken).

För mer information, kontakta:
Tomas Thuresson, skoglig rådgivare Skogsindustrierna, 072-546 79 63
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org