Uppsala Vatten och Avfall

Mer biogas på Uppsalas gator

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 10:35 CET

Uppsala Vatten nysatsar, och styrelsen har under måndagen beslutat om en investering för att kunna ta emot mer matavfall och därmed kunna leverera mer biogas. Investeringar ska göras i en ny förbehandlingsanläggning och rötkammare till biogasanläggningen i Kungsängens gård.

På Kungsängens gård behandlas utsorterat matavall från hushåll samt slakterirester i två rötkammare som används för att producera biogas. Anläggningen byggdes ursprungligen 1996 och sedan dess har efterfrågan på biogas alltid varit större än tillgången. Investeringen görs för att kunna ta emot mer matavfall, men också för att kunna säkerställa driften av den nuvarande anläggningen, då delar av den börjar bli gammal och sliten.

- Det är positivt att efterfrågan på icke fossila bränslen ökar och att Uppsala Vatten med hjälp av nyinvesteringarna på biogasanläggningen kan erbjuda utökade mängder biogas, säger Maria Gardfjell, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse.

Biogasanläggningen behandlar idag cirka 30 000 ton organiskt avfall per år. Med investeringen i en ny rötkammare kommer den kapaciteten att öka till drygt 40 000 ton/år. Det innebär en ökning av biogasprodukten med 25 %, vilket motsvarar 1 miljon liter diesel.

För att kunna ta emot större mängder organiskt avfall kommer också en ny förbehandlingsanläggning att installeras. Den nya anläggningen möjliggör inte bara att större mängder avfall kan tas emot, utan också att mottagningen kommer att ske inomhus vilket gör att den lukt som idag uppstår vid lossning utomhus kommer att minska.

Den totala investeringsbudgeten för båda projekten tillsammans uppgår till 75 mkr. Projekten startar i mars 2015 och de nya anläggningarna beräknas vara klara hösten 2017.


FAKTA OM BIOGAS

Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning. I en biogasprocess deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner till slutprodukterna metan och koldioxid. I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga processen genom att organiskt material som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall läggs eller pumpas in i en rötkammare, som är en helt lufttät behållare. I rötkammaren bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid.

Fakta: Biogasportalen.se

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).