Landsbygdsdepartementet

Mer företagande och fler jobb på landsbygden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:57 CEST

I årets budgetproposition fortsätter regeringen sitt arbete med att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt inom svensk livsmedelsproduktion och att uppmuntra företagande på landsbygden.Regeringens vision om Sverige som det nya matlandet följs upp i budgeten med nya resurser till små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen som ska stimulera till innovationer och därmed fler jobb. Effektivare fiskekontroller, ett djurförbudsregister och en förbättrad databas för utbetalningar av jordbruksstöd är exempel på andra satsningar i budgeten.

- Jag vet att det finns många människor som vill driva företag. Som minister vill jag skapa så bra förutsättningar som jag kan för dem. Bara då kan vi skapa fler jobb genom fler och växande företag i hela landet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.


Fler jobb i matbranschen
Regeringens långsiktiga vision är att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa. Kopplat till detta finns i årets budgetproposition en förstärkning av den så kallade livsmedelstrategin med 15 miljoner kronor årligen under en treårsperiod. Livsmedelsstrategins syfte är att stärka konkurrenskraften och tillväxten inom livsmedelsbranschen, så att fler jobb skapas i hela landet. Den förstärkning av strategin som regeringen nu föreslår kan användas för att öka företagens exportmöjligheter och för att stimulera innovationsarbetet i små och medelstora företag. En kontinuerlig dialog med branschen kommer fortsättningsvis att vara ett viktigt inslag i regeringens arbete i syfte att hantera branschens framtida utmaningar.

Databas för effektivare stöd
Regeringen vill undanröja hinder och skapa goda förutsättningar för livskraftiga företag inom de gröna näringarna. Regeringen satsar i år 150 miljoner kronor på en databas som ska ge lantbrukarna ett effektivare stöd när de ansöker om bidrag och minska risken för felaktiga utbetalningar. Det är Jordbruksverket som ansvarar för den så kallade blockdatabasen, där uppgifter om jordbruksmarkens areal samlas. Länsstyrelserna får sammanlagt 20 miljoner kronor extra för att kunna genomföra kontrollerna av jordbruksstöden.

Ökad ersättning för viltskador
Stammarna av stora rovdjur på land och i vatten har ökat kraftigt de senaste åren och skador på tamdjur, fisk och redskap har ökat markant. För att de gröna näringarna ska kunna samexistera med de stora rovdjuren höjer regeringen viltskadeanslaget med 20 miljoner kronor 2009. Hälften av ersättningen är avsedd för fiskare som utsatts för sälskador på fångst och redskap. Detta ger framförallt positiva effekter för det småskaliga, kustnära fisket som är skonsamt för fiskebestånden och som bidrar till en levande kust och skärgård. I årets budgetproposition har regeringen även aviserat åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för en samordnad vildsvinsförvaltning.

Djurskydd och djurhälsa
Regeringens målsättning är att de gröna näringarna ska utmärkas av omtanke, ansvarstagande och hög etik. För att värna om ett gott djurskydd och förbättra den offentliga kontrollen av djurskyddet upprättas ett djurförbudsregister och ett djurskyddskontrollregister. För dessa ändamål vill regeringen anslå 7 miljoner kronor till Jordbruksverket 2009 och 3 miljoner kronor årligen 2010-2011.

För 2008 tillför regeringen 62 miljoner kronor för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, exempelvis salmonella och blåtunga.

Effektiv fiskekontroll
En effektiv fiskerikontroll behövs för att skapa ett hållbart fiske där fiskebestånden förvaltas väl. Den landbaserade fiskerikontrollen är mer effektiv än den sjögående, och därför överför regeringen 3 miljoner kronor från Kustbevakningen till Fiskeriverket för att stärka den landbaserade verksamheten. Därigenom ökar möjligheten att stoppa den illegalt fångade fisken också i transport- och handelsledet. Regeringen vill även satsa 15 miljoner kronor under 2009 och 16 miljoner kronor under 2010 respektive 2011 för andra åtgärder inom fiskeområdet. Utformningen av denna satsning beskrivs närmare i den kommande propositionen om klimat och energi.

Sametingsbyggnad och rennäring
Sametingets anslag ökas med 10 miljoner kronor under 2009 i syfte att undersöka förutsättningarna för att uppföra en sametingsbyggnad. Denna anslagsökning aviserades redan i den förra budgetpropositionen.

Dessutom vill regeringen satsa 9 miljoner kronor under 2009 samt 10 miljoner kronor under 2010 respektive 2011 för åtgärder som främjar rennäringen. Satsningen presenteras närmare i regeringens kommande proposition om klimat och energi.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Sofia Carlsson
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-519 01 69-------------------------
Läs mer
-------------------------
Budget 2009 - för jobben, framtiden och välfärden (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: mer företagande och jobb på landsbygden (http://www.regeringen.se/sb/d/10030/a/111411)