Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Mer kunskap om civilsamhällets organisationer

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:01 CET

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag åt Statistiska centralbyrån (SCB) att ta fram statistik om det civila samhället. Syftet är att bättre kunna belysa organisationernas verksamhet, omsättning och betydelsen för samhällsekonomin.

Det civila samhällets organisationer i Sverige har länge efterfrågat ett mer gediget statistiskt underlag på civilsamhällets område och uttryckt en tydlig vilja att bidra med information och kunskap. SCB ska i genomförandet av detta uppdrag bilda en referensgrupp med representanter från det civila samhällets organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting, forskare vid universitet och högskolor samt relevanta myndigheter.

Uppdraget till SCB är en del i det samlade grepp som regeringen tagit för att på olika sätt synliggöra civilsamhället, dess organisationer och människors frivilliga engagemang i Sverige, bland annat genom propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). I samband med propositionen fattade regeringen beslut om ett forskningsprogram för det civila samhället om 220 miljoner kronor under tio år.

Regeringen gav också i december 2008 i uppdrag åt Ersta Sköndal Högskola att genomföra en befolkningsstudie som visar på det frivilliga engagemanget i Sverige på individnivå. Denna kommer att lämnas den 29 januari 2010.

SCB ska senast den 15 september 2011 redovisa uppdraget i form av en skriftlig rapport om det civila samhället.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Karin Karlsbro
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96