Huddinge kommun

Mer pengar till Huddinges skolor och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 16:58 CET

Huddinges skolor och andra kärnverksamheter får nya pengar inför nästa år. Den pott som kommunen avsatt för större befolkningsförändringar fördelas nu ut, vilket innebär 50 nya miljoner till verksamheterna nästa år. Sparkravet på 2 procent kvarstår men nya pengar satsas direkt till verksamheterna.

– Det ekonomiska läget har förbättrats något och vi använder de nya pengarna till att höja skolpengen i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt till förstärkningar riktade till äldre och funktionshinderområdet, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Det ekonomiska läget för Huddinge kommuns ekonomi har förbättrats under hösten bland annat på grund av statliga tillskott i budgetpropositionen, lägre hyreskostnader för kommunens verksamhetslokaler samt lägre premier för kommunens avtalsförsäkringar. I tilläggsbudgeten som beslutades i november gjordes flera engångssatsningar som ger lägre kostnader för kommunen på sikt, men det mesta avsattes i en särskild pott. Potten fördelas nu ut i den så kallade Kommunplanen som är en årlig uppdatering av kommunens budget.

Skolnämnderna samt social- och äldreomsorgsnämnderna får tillskott i form av så kallat volymtillskott och i form av kompensation för ökade kostnader till följd av nya regler för bidrag till fristående skolor. Totalt förstärks nämndernas budgetar nu med 36,9 mnkr.

Till följd av minskade kostnader för kommunens avtalsförsäkringar får kommunen 16,5 miljoner i ökat budgetutrymme. Av budgetutrymmet föreslås 15 mnkr gå till nämnderna för att förstärka verksamheten närmast kommunens brukare.

- Vårt generella effektiviseringskrav kvarstår eftersom det arbetet stärker kommunens ekonomi på sikt. Samtidigt känns det angeläget att kunna göra förstärkningar för att dämpa besparingar ute i verksamheterna, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 14 december och fastställs av kommunfullmäktige i januari.

För fler kommentarer:

Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 08-535 301 57, 0708-790 300

E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se