Socialdepartementet

Mera försäkring och mera arbete - Socialförsäkringsutredningen lämnar sitt betänkande

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:13 CET

Socialförsäkringsutredningen lämnade i dag sitt betänkande, Mera försäkring och mera arbete (SOU 2006: 86), till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson.

- Titeln sammanfattar vad det handlar om, säger utredaren Anna Hedborg. Våra socialförsäkringar behöver behandlas mera som riktiga försäkringar och arbetslinjen behöver bli starkare.

Socialförsäkringsutredningens uppdrag har varit att göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. Utredningens fokus ligger på sjukförsäkringen och de andra socialförsäkringarna analyseras i relation till sjukförsäkringen.

Utredningen ser ett stort behov av en reform. Andelen förtidspensionärer/sjukersatta i befolkningen har ökat stadigt sedan 1970-talet och de ungas sjukersättningar utgör en tickande bomb. Stora kostnadsökningar väntar om inte utvecklingen kan fås att vända.

- Sjukförsäkringen är för mjuk, den har tillåtits möta alla möjliga behov. Resultatet har blivit en instabil försäkring där utnyttjandet varierar, över tid, i rummet och mellan människor med samma diagnos, på ett orimligt sätt. En reform som skapar en stabil försäkring med lägre utnyttjande och kortare sjukfall är nödvändig, konstaterar Anna Hedborg.

Socialförsäkringsutredningens uppdrag har inte varit att presentera färdiga förslag. Utredningens betänkande skall utgöra underlag för ett fortsatt arbete. Utredningen innehåller ändå ett antal punkter som bedömts vara önskvärda grunder för en framtida reform.

Utredningen förespråkar en självständig sjukförsäkring. Avgifterna till försäkringen skall täcka utgifterna och eventuella under- eller överskott skall hanteras med ökade eller minskade avgifter och direkt påverka förhandlingsutrymmet på arbetsmarknaden. Försäkringen skall vara allmän och avgifterna enhetliga. En självständig försäkring skapar drivkrafter som leder till att försäkringen vårdas bättre.

- En självständig försäkring ger tydliga signaler till alla inblandade. Det blir tydligt för de försäkrade att det är deras försäkring och vad som händer i försäkringen får direkta konsekvenser för arbetsmarknadens parter och förhandlingsutrymmet, säger Anna Hedborg.

Utredningen gör också bedömningen att sjukförsäkringen behöver en tydlig tidsgräns. Sverige är nästan ensamt om att sakna en sådan. En tidsgräns krävs för att bryta den väntans kultur som råder i dag. Sjukskrivna måste mycket snabbare få den hjälp och det stöd som behövs.

I dag lämnas den sjukskrivne oftast utan stöd i sina kontakter med de många aktörer som är iblandade i sjukskrivningsprocessen. Behovet är stort av en sammanhållande kraft. Utredningen lyfter fram möjligheten att göra en ny form av företagshälsovård till navet i sjukskrivningsprocessen.

Den nya företagshälsovården skulle utgöra de anställdas primärvård och dessutom överta Försäkringskassans uppdrag att pröva och bevilja sjukpenning. Om försäkringen bidrar till en utbyggd företagshälsovård får arbetsgivarna en bättre försäkring, de försäkrade ett bättre och tidigare stöd och företagshälsovården en stark och oberoende ställning. En sådan lösning skulle också minska behovet av den komplicerade samordning mellan arbetsgivare, försäkringskassa och sjukvård som ligger bakom mycket av dagens misslyckanden.

- Frågorna om sjukskrivning måste hanteras så nära arbetsplatserna som möjligt. Det är bara där som problemen kan upptäckas och hanteras i tid. De enda som kan klara detta är arbetsmarknadens parter men då behöver de också nya verktyg. En stark företagshälsovård skulle kunna bli ett sådant verktyg, kommenterar Anna Hedborg.

En av socialförsäkringsutredningens utgångspunkter är att allmän och avtalad försäkring tillsammans bestämmer försäkringens värde. Det är staten och arbetsmarknadens parter som tillsammans äger frågan om socialförsäkringarna och så kommer det att förbli. Samtidigt finns det anledning att fundera på om dagens ansvarsfördelning är optimal.

Utredningen diskuterar flera möjliga reformvägar och belyser konsekvenserna av olika kombinationer när det gäller statens och parternas ansvar. Dagens misslyckanden lyfts fram som ett argument för att arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att hantera rehabiliterings- och omställningsarbetet. En självständig sjukförsäkring skulle skapa möjligheter och drivkrafter för att låta det arbetet formas i ett samspel mellan försäkringen och parterna där försäkringen kan ta en del av det ekonomiska ansvaret.

Till det som staten har bäst möjligheter att sköta hör riskgruppsutjämning och ansvaret för att garantera en försäkring till alla på lika villkor. Det är bara riksdagen som kan skapa ett obligatorium. Utredningen diskuterar möjligheten att låta den allmänna försäkringen ta ett större ansvar för det skydd som i dag ges av avtalsförsäkringarna. Tanken är att utgå från det samlade skydd som de allra flesta redan har och låta det omfattas av den allmänna försäkringen. Konkret skulle det främst innebära högre tak för vilken inkomst som är försäkrad.

- En mer omfattande allmän försäkring skulle göra det lättare för de försäkrade att förstå hur deras skydd ser ut. Men en sådan förändring kräver att det finns en grundläggande tillit mellan politiker och arbetsmarknadens parter. Ska staten ta över en del av de kollektivavtalsreglerade åtagandena måste parterna kunna lita på statens åtagande är långsiktigt stabilt, betonar Anna Hedborg.

Utredningen berör arbetslöshetsförsäkringen på de punkter där den har ett tydligt samspel med sjukförsäkringen. Mycket tyder på att övergången från sjukförsäkringen till arbetslöshetsförsäkringen i dag har för liten omfattning. Även om det skulle krävas ett nytt arbete för att den sjukskrivne skall komma tillbaka i arbete kostar det för mycket att ta vägen via arbetslöshet. Den som går från sjuk- till arbetslöshetsförsäkringen riskerar i dag att få en påtagligt lägre ersättning. Utredningen väcker därför frågan om högre inkomsttak i a-kassan. Skulle taken harmoniseras på en hög nivå krävs det att taken i a-kassan sedan trappas ned över tid. Utredningen betonar också att arbetsmarknadspolitiken skulle behöva reformeras för att ge ett bättre stöd till dem som på grund av sjukdom behöver ett nytt arbete.

- Alla steg som kan föra också inte fullt friska människor närmare ett arbete måste underlättas. En starkare arbetslinje kräver att vi inte döljer arbetsmarknadsproblem i sjukförsäkringen men då måste också alla som söker sig till arbetsmarknaden välkomnas. Bättre fungerande socialförsäkringar kräver en arbetsmarknadspolitik som mobiliserar och understödjer alla människors vilja till arbete, avslutar Anna Hedborg.

Utredningens betänkande, skrifter och PM kan hittas på Socialförsäkringsutredningens webbsida.


Kontakt:
Petter Odmark
Utredningssekreterare
08-4052696
070-7930400
petter.odmark@social.ministry.se


För kommentarer:
Anna Hedborg
särskild utredare
08-405 41 74

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Socialförsäkringsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/socialforsakring)