Metromark Hospitality Group AB

METROMARK HOSPITALITY GROUP FÖRVÄRVAR EXKLUSIVT KONTORSHOTELL I CENTRALA STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:53 CET

Hotellutvecklingsbolaget Metromark Hospitality Group AB (publ) har ingått ett avtal om att förvärva kontorshotellet Park Venue beläget på Engelbrektsgatan 9 - 11 i Stockholm. Park Venue erbjuder ett exklusivt kontorskoncept med ett flertal olika kontorslösningar och ett brett utbud av tilläggstjänster för kunder som värdesätter hög service.

De tidigare ägarna till Park Venue har investerat knappt 8 miljoner kronor i kontorshotellet, vilket borgar för att Park Venue är ett av Stockholms och norra Europas, exklusivaste och mest välutrustade kontorshotell.

Köpeskillingen uppgår till 8,5 miljoner kronor och består av en kontant del om 3 miljoner kronor och en betalning i aktier 5,5 miljoner kronor, där betalning sker med 740.000 nya aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark, samt möjlighet till resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Park Venues etablering i Stockholm bedöms omsätta cirka 8 - 10 miljoner kronor under 2010 med ett positivt resultat.

Affären kräver godkännande av extra bolagsstämma vilken beräknas att hållas i början av februari 2010. Aktieägare i Metromark motsvarande mer än 50 procent av rösterna har meddelat bolaget om att de kommer att rösta för affären på bolagsstämma i Metromark, till vilken kommer att kallas till de närmsta dagarna.


- Park Venue är en intressant affär för Metromark och utgör ett bra komplement till våra två hotellkoncept Moment Hotels och Lundivar Hotels. I vår strävan att förnya hospitalityindustrin har vi nu en flexibel produktportfölj med tre koncept som kan erbjudas fastighetsägare i den blandning som passar den lokala efterfrågan, förklarar Metromarks VD Joakim Lundeborg.

- Att ingå i Metromark-koncernen ger oss möjligheten att på allvar expandera Park Venue ute i Europa. Det ska bli spännande att utveckla Park Venues fulla potential, förklarar Park Venues VD Kia Forsman-White.

Med Park Venue så tar Metromark Hospitality Group steget in i ett nytt affärsområde, där ambitionen är att bygga upp verksamheten, till att bli det första och bästa alternativet för företag och organisationer vilka snabbt behöver komma igång med ett väl fungerande kontor, eller avser etablera ett representationskontor utanför sin hemort. I förlängningen bedöms det nya förvärvet att innebära stora konkurrensfördelar för Metromark, då inom kort företag och organisationer, endast kommer att behöva teckna avtal med Metromark, för att både få boende och kontor genom ett och samma företag.

Ambitionen är att under kommande år, inom affärsområdet Park Venue, starta nya kontorshotell och/eller förvärva befintliga verksamheter, samt integrera dem med Metromark befintliga och kommande hotelletableringar. Metromark ser stora samordningseffekter med förvärvet, då vi snart kan erbjuda både boende och kontor i samma organisation.

Metromark består sedan tidigare av två nyskapande hotellkoncept med pågående etableringar i Malmö och Milano. Efter förvärvet av Park Venues kontorskoncept äger nu Metromark tre nischade verksamheter inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl. Samtliga tre verksamhetsgrenar kan samverka inom samma fastighet och då nå en högre lönsamhetsgrad. Liksom Metromarks två hotellkoncept planeras det förvärvade Park Venue konceptet att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Säljare av Park Venue är Bernhard von Der Osten-Sacken via bolag (50 procent) och Erik Thulin via bolag (50 procent). Ingen bland de tio största ägarna eller styrelsen i Metromark Hospitality Group AB (publ) äger eller har ägt aktier i Park Venue.

Eftersom köpeskillingen i affären delvis utgörs av 740.000 aktier i Metromark som skall tecknas till teckningskursen 7,5 kronor och 370.000 teckningsoptioner, kräver affären godkännande av extra bolagsstämma som planeras att hållas i början av februari 2010. På denna extra bolagsstämma kommer det även att föreslås beslut om genomförande av en företrädesemission av s.k. units (teckningsrätter).

Företrädesemissionen riktar sig till alla befintliga aktieägare i Metromark. Emissionen innebär att en innehavd aktie medför rätten att teckna två nya aktier till teckningskursen 5,0 kronor per aktie, därutöver medföljer en vederlagsfri treårig teckningsoption med lösenkurs 7,5 kronor. Det är bolagets ambition att hela emissionsvolymen om 22,7 miljoner kronor skall vara säkerställd genom garantiåtaganden.

Säljarna av Park Venue kommer ej ha rätt att delta i företrädesemissionen eftersom den riktade emissionen om 740.000 aktier till säljarna kommer att registreras efter avstämningsdagen för emissionen.

Baserat på bolagets nuvarande antal aktier, 2.264.750 st, medför en fulltecknad företrädesemission att antalet aktier ökar med 4.529.500 st samt att antalet aktier ökar med ytterligare 740.000 st. genom delbetalning till säljarna av Park Venue. Efter dessa emissioner kommer bolaget att ha ca. 7.534.250 st aktier vilket innebär att säljarna av Park Venue, vardera kommer att inneha aktier motsvarande 4,9 procent av röste- och kapitalandelen i Metromark.

Mer detaljerad information om de två emissionerna och den extra bolagsstämman kommer att distribueras via separat pressmeddelande.

Malmö den 22 december 2009

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
joakim@metromark.se
040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Kia Forsman-White
VD Park Venue
kia@parkvenue.com
040-120 66 110 eller 0733-42 65 66

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Pressrelease 2009-12-22.pdf

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Groups affärsidé är att genom hotellkoncepten Moment Hotels samt Lundivar Hotels förnya hotellbranschen och skapa värdeutveckling för fastighetsägaren. Moment Hotels skall erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Lundivar Hotels skall erbjuda ett extended stay hotellkoncept motsvarande ett 5-stjärnigt hotell. Båda hotellkoncepten baseras på en hög automatiseringsgrad och kan drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.