Metromark Hospitality Group AB

METROMARK HOSPITALITY GROUP OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 14:14 CET

Metromark Hospitality Group AB (publ), vars aktie är upptagen till handel på NGM Nordic MTF, offentliggör härmed prospekt med anledning av förestående företrädesemission. Teckningstiden inleds den 5 mars 2010 och avslutas den 29 mars 2010. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till deltagande i erbjudandet var den 23 februari 2010. Aktierna handlades exklusive rätt till deltagande i erbjudandet från och med den 24 februari 2010. Avstämningsdag hos Euroclear för medverkan nyemissionen är den 26 februari 2010.

En (1) innehavd aktie berättigar till kontant teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två aktier (2) aktier och en teckningsoption 2010/2013. Teckningskurs för en (1) unit är SEK 10,00 (SEK 5,00 per aktie). Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) ny aktie för SEK 7,50. Teckningsoptionen löper till och med 31 mars 2013. Emissionsvolym brutto är MSEK 22,6.

Prospekt finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.metromark.se). Bolaget kommer via post att skicka information om erbjudandet och anmälningssedlar till befintliga aktieägare.

Länk till prospektet

Malmö den 25 februari 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg
VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
E-post: joakim@metromark.se
Tel: 040-644 43 03 eller 0730-82 33 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Pressrelease 2010-02-25.pdf

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Group utvecklar hotellkoncept som förnyar hotellbranschen och skapar värdeutveckling för fastighetsägaren. I Metromarks produktportfölj finns idag tre nischade koncept inom hospitalityindustrin vilka kompletterar varandra mycket väl; Lundivar Hotels, Moment Hotels samt Park Venue. Samtliga tre koncept kan samverka inom samma fastighet och nå en hög lönsamhetsgrad. Liksom Metromarks två hotell-koncept kommer Metromarks kontorshotellkoncept Park Venue att etableras i affärsintensiva Europeiska storstäder. Metromark strategi är att förnya hospitalityindustrin genom att tänka i nya banor i allt från byggprocesser, drift, marknadsföring och servicenivå. Våra hotell kommer att drivas av oss själva samt externa operatörer och franchisetagare och Park Venue drivs i egen regi.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.