Micronic Laser Systems AB

Micronic redovisar andra kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:58 CEST

Täby, 8 juli 2009 - Micronic Laser Systems AB (Noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange, kategorin Small Cap, Information technology: MICR) avger idag koncernens halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2009. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Micronic Laser Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2009, kl 08.00.

* Orderingången uppgick under första halvåret 2009 till 259 (96) MSEK, varav under andra kvartalet 181 (46) MSEK.

* Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 443 (125) MSEK, varav under andra kvartalet 376 (46) MSEK.

* Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 87 (-127) MSEK. Under andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 154 (-85) MSEK.

* Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick till 113 (-158) MSEK för första halvåret. Under andra kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till 167 (-100) SEK.

* Resultatet efter skatt uppgick för första halvåret till 58 (-90) MSEK, motsvarande 1,49 (-2,30) SEK per aktie. För andra kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 108 (-61) MSEK, vilket motsvarar 2,77 (-1,55) SEK per aktie.

* Orderstocken var vid första halvårets utgång 11 (296) MSEK och omfattar en uppgradering av ett befintligt system. Vid utgången av 2008 uppgick orderstocken till 224 MSEK.

* En extra bolagsstämma den 2 juli beslutade att förvärva MYDATA automation AB genom en riktad nyemission till MYDATAs ägare.

* Det är styrelsens bedömning att ytterligare orderingång av mönsterritare för leverans under innevarande år kommer att ske och att försäljningen av Micronics produkter för helåret bedöms överstiga föregående år. MYDATAs försäljning under andra halvåret 2008 uppgick till 327 MSEK. Försäljningen under andra halvåret 2009 bedöms ej nå upp till nivån för föregående år.

"Under andra kvartalet avräknades två Prexision-system samt ett FPS-system. Nettoomsättningen uppgick till 376 MSEK. Samtidigt uppgick bruttomarginalen till 65 procent som visar på konkurrenskraften i vårt produktprogram och styrkan i vår intjäningsförmåga. Motsvarande siffra för första halvåret är 58 procent. Även rörelsemarginalen för första halvåret var stark och uppgick, justerat för aktivering och avskrivning på utveckling, till 25 procent. Varulagret har under året minskat med 40 MSEK och uppgick vid periodens utgång till 269 MSEK. Kassaflödet under första halvåret uppgick till -18 MSEK och inkluderar en återbetalning av ett förskott för framtida royalty till ASML på 142 MSEK," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

"Volymerna inom bildskärmsindustrin har ökat under kvartalet drivet av en starkare efterfrågan främst i Asien. Vi noterar också en kraftigt ökad utnyttjandegrad bland våra kunder och vår bedömning är att tillverkarna av fotomasker når kapacitetstaket under andra halvåret. Det som nu fördröjer beställningar av ytterligare kapacitet från våra kunder är den finansiella situation som nu råder," fortsätter Sven Löfquist.

"Halvledarmarknaden har inte sett någon återhämtning och osäkerheten är stor. De stora kommersiella fotomasktillverkarna har en mycket besvärlig situation. Vi ser dock möjligheter till affärer till andra kunder där våra system har en stark pris- och prestandafördel.

Sammantaget ser vi möjligheter att göra ytterligare affärer för leverans under innevarande år både inom bildskärms- och halvledarmarknaden," avslutar Sven Löfquist.

Kontaktpersoner hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08 - 638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 - 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se

Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledar-kretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Micronics dotterbolag MYDATA automation AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade system för flexibel elektronikproduktion. MYDATAs system inklusive mjukvaruprogram används för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort och för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har idag dotterbolag i Japan, USA, Sydkorea, Singapore, Kina, Taiwan, Tyskland, Frankrike Storbritannien och Nederländerna. För mer information, se våra webbplatser: www.micronic.se respektive www.mydata.se