Micronic Laser Systems AB

Micronic redovisar första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:35 CEST

Täby, 21 april 2009 - Micronic Laser Systems AB (Noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange,
kategorin Small Cap, Information technology: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009. Informationen i denna rapport är sådan som Micronic
Laser Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009, kl 08.00.

* Orderingången uppgick under första kvartalet till 78 (50) MSEK.

* Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 67 (79) MSEK.

* Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -67 (-42) MSEK.

* Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick
till -54 (-58) MSEK för första kvartalet.

* Resultatet efter skatt uppgick för första kvartalet till -50 (-29) MSEK, motsvarande
-1,28 (-0,75) SEK per aktie.

* Orderstocken exklusive service var vid kvartalets utgång 200 (314) MSEK och omfattar system samt större uppgraderingar.

* Micronic och Skanditek Industriförvaltning har tecknat en avsiktsförklaring där Micronic förvärvar MYDATA automation AB genom en riktad nyemission till MYDATAs ägare. Efter förvärvet kommer Skanditek att äga cirka 40 procent i det sammanslagna bolaget. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Ytterligare information har lämnats i pressmeddelande den 21 april 2009.

* Det är styrelsens bedömning att innevarande orderstock för systemförsäljning kommer att levereras under första halvåret. Styrelsen återkommer med en bedömning av försäljningen för helåret i samband med rapporten för årets första sex månader.

"Omsättningsmässigt har vi upplevt ett svagt första kvartal i avsaknad av systemleveranser. Intäkterna från eftermarknaden har dock i stort sett följt vår plan trots att några av våra kunder valt att ta en del äldre system ur drift. Totala lönerelaterade och övriga kostnader inklusive valutaeffekter har minskat med 19 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
Under första kvartalet 2008 nettoaktiverades 16 MSEK av utveckling medan vi under samma
period i år gjorde nettoavskrivningar på 13 MSEK, en förändring på -29 MSEK. Vi har haft ett positivt kassaflöde under kvartalet och våra likvida medel har ökat med 34 MSEK,"säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

"Vi ser nu fram emot ett starkt andra kvartal med leveranser av den vid första kvartalets utgång befintliga orderstocken samt den nyligen annonserade ordern på ett Prexision-8-system. Vi ser tecken på att bildskärmsindustrin har börjat öka produktionen, om än från mycket låga nivåer. Flera av de nya fabriker för bildskärmsproduktion, som byggdes under föregående år, sätts nu i drift med en ökande efterfrågan på avancerade fotomasker som följd. I Japan är elektronikindustrin fortsatt i ett besvärligt läge, inte minst på grund av valutaläget, medan vi i Sydkorea ser en hög aktivitet.
I Kina har politiska signaler indikerat satsningar på utbyggnad av inhemsk bildskärmsproduktion," fortsätter Sven Löfquist.

"Inom halvledarområdet är investeringsaktiviteten för närvarande mycket låg. Delvis som en följd av den generella situationen för halvledare har ASML valt att, under det licensavtal som tecknades år 2004 med Micronic, avsluta sina licenser omfattande SLM och datakanalsteknik för direktritning på halvledare. Detta innebär att vi kommer att återbetala det förskott vi erhållit för framtida royalty på 13 miljoner Euro. Återbetalningen påverkar inte vårt resultat eller vår nettokassa då förskottet varit redovisat som en långfristig skuld.
Sammantaget har året till dags dato utvecklats i linje med vår uppfattning, att investeringar i mönsterritare för fotomasker kan komma tidigt i en konjunkturuppgång. Vi räknar också med att eftermarknaden utvecklas positivt då nuvarande installerade bas beräknas fortsatt vara i drift," säger Sven Löfquist.

"Efter kvartalets utgång har vi tecknat en avsiktsförklaring med Skanditek om ett förvärv av deras dotterbolag MYDATA automation AB. Vårt gemensamma kunnande och marknadskunskap skapar en bas med stor potential att utveckla produkter inom marknadsområdet från kiselskiva till färdigt kretskort," avslutar Sven Löfquist.


Kontaktpersoner hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08 - 638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 - 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.seOm Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se