Centerpartiet

Miljö- och Jordbruksutskott: ja till Centerpartiets förslag för miljömål och jobb i hela landet

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 16:58 CEST

Ett enat utskott ställde sig idag bakom Centerpartiets tre yrkanden. Det handlar dels om att regeringen bör prioritera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att uppnå vattendirektivets mål, dels att åtgärderna samtidigt behöver förenas med jobb i hela landet, ett konkurrenskraftigt jordbruk och med andra miljömål. Slutligen ställde sig utskottet även bakom Centerpartiets yrkande om att samhällsekonomiska kostnader förknippade med åtgärdsprogrammet för vattendirektivet analyseras.

Vattendirektivet som trädde i kraft år 2000 och blev del av svensk lag 2004 syftar till att skydda och förbättra miljön i sjöar, åar, floder, kust- och grundvatten. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. Problemet i Sverige är att många av våra sjöar och vattendrag ännu inte når de krav som ställs på god ekologisk status eller god ekologisk potential.

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till åtgärdsprogram för hur vi ska nå målen med vattendirektivet. Det föreslagna åtgärdsprogrammet för vattendirektivet är ambitiöst och behöver vara det då det är bedömt att vi inte når de uppsatta målen för vattendirektivet i tid. Når vi inte når målen kan Sverige dömas till böter i mångmiljonklassen. Men, det finns stora brister i åtgärdsprogrammet såsom avsaknad av finansieringsplan för samhällsekonomiska kostnader och konsekvensanalyser för påverkan på jordbruk, vattenverksamheter och möjligheten att ha jobb i hela landet i relation till möjligheten att nå miljömålen.

Kostnaderna som väntas av de föreslagna åtgärderna riskerar att slå ut hela verksamheter vilket är orimligt. Regeringen skulle ha fattat beslut om åtgärdsprogrammet redan i december 2015, men ännu har inget hänt och lika mycket osäkerhet kvarstår för de berörda verksamheterna.

Det är flera avvägningar som måste lyftas från myndigheterna till politisk nivå, vilket Miljö- och jordbruksutskottet nu ställts sig bakom i och med dagens tillkännagivanden.

- Det är i första hand upp till regeringen att ta ansvar för att göra en sammanvägning av samhällsintressen med bred förankring hos beröra sektorer och kommuner. Det är inte rimligt att verksamheter ska gå i konkurs, att arbetstillfällen ska förloras och att konflikter skapas mellan olika miljömål. Vi ska uppnå Vattendirektivets mål men detta bör ske genom att förena vattendirektivet med jobb i hela landet, ett konkurrenskraftigt jordbruk och med andra miljömål, säger Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Dessa tillkännagivanden hamnar nu på regeringens bord som ansvarar för att ta dem vidare.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.