Båstads kommun

Miljöavdelningen i Båstad polisanmäler Tekniska förvaltningen för miljöbrott

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:39 CEST

Miljöavdelningen i Båstads kommun polisanmälde på tisdagen kommunens Tekniska förvaltning för miljöbrott. Förvaltningen har utan anmälan
eller tillstånd deponerat avfall på fastigheten Svenstad 4:6, alldeles i närheten av avfallsanläggningen i Svenstad.

Polisanmälan till miljöåklagarna i Malmö gäller otillåten miljöverksamhet på den kommunägda fastigheten, där det tidigare varit ett stenbrott. Kommunen stödjer sig på miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I det gamla stenbrottet på fastigheten har stora mängder schaktmassor deponerats. Där finns även annat avfall såsom asfalt, skrot, trädgårdsavfall och något träavfall. Platsen används också för
uppläggning av tång från städning av stränder, uppläggning av överblivna schaktmassor och för mellanlagring av matjord.

Verksamheten på den olagliga deponin har pågått sedan 2001 utan anmälan till miljömyndigheten. Denna kan både klassas som tillståndspliktig och
anmälningspliktig beroende på om syftet varit att mellanlagra eller att bortskaffa/deponera.

Efter inspektioner den 28 juni respektive 5 juli konstaterade miljöchef och miljöinspektör att massorna, förutom matjorden, inte mellanlagras
utan har deponerats på platsen.

Sedan miljöavdelningen fick kännedom om deponin har Tekniska förvaltningen lämnat in en anmälan.

Ingen kontroll
- Något annat syfte än att bli av med avfallet har inte redovisats för miljöavdelningen, säger miljöchef Jörgen Hanak. Eftersom vi inte förrän nu har fått in en anmälan om miljöfarlig verksamhet har vi inte haft
möjlighet att kontrollera om verksamheten uppfyller miljöbalkens krav. Enligt lagstiftningen ska vi då som myndighet polisanmäla.

Miljön kan påverkas om ämnen från förorenade massor läcker ut i naturen. Stora mängder organiskt material, till exempel tång, som ligger
upplagt på en plats kan läcka näringsämnen till grundvattnet.

Gatusand som legat på trafikerade vägar eller industriområden kan innehålla tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen som också kan skada grundvattnet.

Andra eventuella effekter på miljön är nedskräpning i naturområde, ändring av befintlig terräng och markförhållanden så att landskapsbilden påverkas negativt.

Alternativ till att köra bort tång

Tekniska förvaltningens t.f. chef Tommy Ström beklagar det som hänt.

- Vi har begått ett fel och ska självklart rätta oss efter de regler och lagar som finns. Något måste ha klickat i våra rutiner. Det blir nu polisens sak att utreda händelsen. Parallellt med att vi nu sökt tillstånd för verksamheten tittar vi på alternativ till att köra bort
tången från stränderna.

På en del av Båstads kommuns stränder läggs tången upp i vallar med sand över.

- I höst ska vi även diskutera med miljöavdelningen om vi kan använda tången på annat sätt, till exempel som gödning. Förr i tiden var den ett eftertraktat gödningsmedel i lantbruket.

För ytterligare information, kontakta miljöchef Jörgen Hanak, 070-527 72 13.
T.f. teknisk chef Tommy Ström nås på 070 -578 20 16


Nina Gregoriusson, Informatör
Båstads kommun
0431-777 20, 070-858 77 20
nina.gregoriusson@bastad.se
www.bastad.se