Miljödepartementet

Miljöbedömningar och förnybara energikällor

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 16:38 CEST

PBL-kommittén föreslår regler för att genomföra ett direktiv om miljöbedömningar och redovisar en utvärdering som rör kopplingen mellan plan- och bygglagen och främjande av el från förnybara energikällor.

PBL-kommittén, som har regeringens uppdrag att göra en samlad översyn av plan- och bygglagen (PBL), har idag överlämnat sitt första delbetänkande Miljöbedömningar avseende vissa planer och program (SOU 2003:70) samt en rapport Främjande av el producerad från förnybara energikällor.

Delbetänkande om miljöbedömningar avseende vissa planer och program
PBL-kommitténs förslag bygger på krav på genomförande av ett EG-direktiv som rör miljöbedömningar (2001/42/EG). Syftet med direktivet och kommitténs förslag är att vissa planer och program, som kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska bli föremål för miljöbedömningar i Sverige från och med den 21 juli 2004.

PBL-kommitténs målsättning har varit att de bestämmelser som behövs för att genomföra EG-direktivets krav ska anpassas till befintlig nationell författningsstruktur och leda till så få ändringar som möjligt i existerande regelverk. Förslaget innebär att de nya reglerna om miljöbedömningar, som benämns miljökonsekvensbedömningar i författningsförslaget, huvudsakligen förs in i 6 kap. miljöbalken där det redan idag finns bestämmelser som avser miljökonsekvensbedömningar för verksamheter och åtgärder.

Direktivet som ska genomföras i Sverige är ett s.k. minimidirektiv vilket innebär att de olika medlemsstaterna i EU kan gå längre än den lägsta nivå som direktivet föreskriver. Kommittén anser att det i nuläget inte finns skäl att föreslå en högre kravnivå än den som direktivet föreskriver som en miniminivå. Uppdraget att definiera vilka planer och program som ska omfattas av de nya bestämmelserna föreslår kommittén att regeringen ska få.

Kommitténs uppfattning är att miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program kan bidra till öppenhet och allsidighet vid utredning och beredning av beslut, miljöanpassning av alternativ och förslag samt förbättrat underlag för inflytande och insyn i processerna. Det kräver att myndigheterna och kommunerna får tillräckliga resurser för att kunna utföra detta arbete.

Rapport om främjande av el producerad från förnybara energikällor
PBL-kommittén har haft i uppdrag att göra en utvärdering om PBL, eller gränssnittet mellan PBL och annan lagstiftning, hindrar främjandet av produktion av el från förnybara energikällor. I PBL-kommitténs uppdrag har också ingått att redovisa förslag till fortsatt arbete med de hinder som uppmärksammats i samband med utvärderingen.

Utvärderingen har visat att reglerna i PBL, när det gäller planläggning och bygglovsprövning, framstår som motiverade. Lagstiftningen kan anses vara neutral i förhållande till de olika former av elproduktion som kan komma ifråga när det gäller planeringsfrågor, hushållningsbestämmelser och prövningsgrunder. Det är inte lagstiftningen i sig som hindrar en ökning av produktionen av el från förnybara energikällor.

PBL-kommittén anser att det finns anledning att arbeta vidare med två områden:
1. Processen för överklagande, för att tillgodose krav på ökad effektivitet, snabbhet och rättssäkerhet.
2. Behovet av samordning mellan PBL och miljöbalken när det gäller verksamheter som idag är tillståndspliktiga enligt bägge lagarna.

Båda områdena kan anses ligga inom ramen för PBL-kommitténs fortsatta arbete och bör därför utredas och övervägas i ett vidare perspektiv. Några särskilda utredningsinsatser krävs därför inte.

Delbetänkandet och rapporten i sin helhet finns på: http://miljo.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm

Lars Eric Ericsson, Ordförande 070 – 200 63 91

Susanne Bagge, Huvudsekreterare 070 – 369 38 78