Miljödepartementet

Miljöbudgeten: Kraftfull satsning på giftfri vardag, klimat, hav och biologisk mångfald

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:44 CEST

Åtgärder för giftfri vardagsmiljö är en ny stor satsning vid sidan av klimat, havsmiljö och biologisk mångfald i regeringens miljöbudget. En nationell handlingsplan för att fasa ut farliga kemikalier ska tas fram. Kemikalieinspektionens anslag höjs med 25 miljoner kronor per år till 190 miljoner kronor för att förstärka arbetet för giftfri vardagsmiljö.

- Människor ska kunna känna trygghet i vardagen. Idag exponeras vi för en rad kemikalier, vars effekt är mer eller mindre klarlagd. Ofta kan dock kombinationseffekterna av annars harmlösa kemikalier vara dåligt kartlagda. Nu får Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att fasa ut farliga kemikalier ur vardagsmiljön. Det säger Miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringen prioriterar fortsatt arbetet för att minska klimatutsläppen, för havsmiljön och för den biologiska mångfalden.

- Sverige ska fortsatt vara ledande i klimatarbetet. Insatserna för att uppnå en fossiloberoende fordonspark år 2030 fortsätter. Satsningen på en supermiljöbilspremie, ökad låginblandning av etanol i bensin och FAME i diesel, laddinfrastruktur och övriga åtgärder för att främja förnybara drivmedel och tekniker viktiga steg vi nu tar, säger Andreas Carlgren.


Havsmiljö
Regeringen inledde den förra mandatperioden en kraftfull satsning på havsmiljön. Runt om i landet pågår eller har initierats cirka 600 projekt för renare hav och sjöar.

- Havsmiljösatsningen fortsätter med en miljard kronor under mandatperioden. Som ordförande i Helcom kommer Sverige att axla rollen som nyckelaktör för att fullfölja Östersjöländernas arbete med nationella planer för att rädda Östersjön. En ny havsmiljömyndighet placerad i Göteborg bildas, säger Andreas Carlgren.


Biologisk mångfald
Regeringen har genom bl.a. att använda statlig mark för inbyte tagit igen mer än 10 års försening när det gäller målen för skogsskydd. Avsättning av skogar med höga naturvärden ska fortsätta. För att tydliggöra finansieringen av den statliga satsningen för ett fortsatt bevarande av värdefulla naturmiljöer förs ett nytt anslag upp på statsbudgeten, 1:16 Skydd av värdefull natur. Det nya anslaget tillförs medel och dessutom sker en omfördelning för att stärka skyddet av värdefull natur. Jämfört med vad som anvisades i regleringsbrevet 2010 tillförs cirka 185 miljoner kronor. Regeringen avser att under perioden 2011 2014 avsätta medel till åtgärder för biologisk mångfald med ett belopp som totalt sett motsvarar anslagsnivån 2010, dvs. cirka 1,8 miljarder kronor per år.

- Biologisk mångfald står på den globala agendan redan i slutet av oktober i Nagoya. Bevarandet av skogar med stora naturvärden är högt prioriterat av regeringen. Ytterligare värdefulla områden med hög kvalitet ska ges ett långsiktigt skydd och förvaltas väl, säger Andreas Carlgren.


Miljöbudgeten
För 2011 anslås 5 129 miljoner kronor i Miljöbudgeten. Några tidsbegränsade satsningar fasas ut. Till detta kommer medel för strålsäkerhetsarbete och friluftspolitik inom andra utgiftsområden. Det innebär att anslaget för miljö 2011 och beräknat för 2012 stabiliseras på en nivå över fem miljarder kronor. Regeringen anslog under perioden 2007-2010 cirka fem miljarder kronor mer under fyra år, jämfört med perioden 2003-2006.

Övriga satsningar på offentlig upphandling
Regeringen har länge ansett att det är viktigt att offentliga upphandlare ställer miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringen fortsätter att tillföra medel under åren 2011-2013 till Miljöstyrningsrådet, Sveriges expertorgan som ger stöd till offentliga upphandlare att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Anslagsnivåerna höjs långsiktigt från och med 2011 från 5,5 miljoner kronor till sammanlagt 12 miljoner kronor per år.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45