Fastighetsanalys AB

Miljöchef polisanmäls

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 17:22 CET

I snart 5 år har miljöchefen på Lidingö Stad hävdat att bostadsområdet Gåshaga Brygga är sanerat. Han godkände enbart en mycket begränsad provtagning och sanering, som gjordes i utkanten av fastigheten och att inga provtagningar eller saneringar gjordes där bostäderna skulle byggas. Han har hänvisat till den en markundersökning som gjorts 1995. Handlingarna visar dock något helt annat. Markundersökningen från 1995 fastställer att man misstänker dumpning av gifttunnor på området, har uppmätt höga föroreningshalter i grundvattnet och i marken och att det därför skulle krävas omfattande provtagningar och saneringar om det skulle bebyggas. Något som aldrig gjordes innan NCC började bygga.

 

1995 fastställdes att marken innehöll lösningsmedelshalter i grundvattnet som kunde betecknas som mycket höga och som överskred alla kända bedömningsvärden. MILAB bedömde att föroreningen orsakats av en oljeprodukt.

Med dåvarande undersökningar gick det inte att avgränsa området som är påverkat av föroreningar, ej heller kunde utbredningen av området som är förorenat med dessa ämnen fastställas.

Därför förordar markundersökningen att man lägger planrestriktioner på fastigheten. Den påpekar också att man måste räkna med betydande extrakostnader för att undersöka och omhänderta de mest förorenade massorna.

Handlingarna visar att dessa omständigheter även fastställdes i samrådshandlingar inför exploateringen 1999, samma år NCC började bygga. Samrådshandlingarna är undertecknade av den nu polisanmälda miljöchefen.

Och de fastställer också att man måste ha beredskap för att eventuellt ytterligare markföroreningar kan finnas och att den förorenade marken inom området måste saneras ner till nivån för bostadsbebyggelse.

Föroreningarna kvar i marken och bensinångor i bostäderna

Miljöchefen tillåter i motsats till ovanstående att NCC börjar bygga utan att utföra några som helst markundersökningar där bostäderna står i dag.

Sedan de första inomhusmätningarna som gjordes 1995 och som påvisade bensinångor och andra gifter i bostäderna, har miljöchefen och NCC enhälligt hävdat att området är omfattande sanerat. De kan däremot inte uppvisa några handlingar på det.

Polisanmälan

Nu polisanmäls miljöchefen för 10 olika brott och en överprövning på den förundersökning som lagts ner mot NCC har lämnats in.

”Det är skrämmande att det här har fått pågå så länge. Man har manipulerat sanningen för att lugna de boende och undgå ansvar,” säger Hans Lönn. Den senaste markundersökningen fick man t.o.m. IMM (Institutet för miljömedicin) att riskbedöma trots att den innehöll grova fakta fel,  så som att området skulle sanerats och cisternerna och tankarna grävts upp.”

 

Institutet för miljömedicin (IMM)

Institutet för miljömedicin (IMM) är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. Vi ställer frågan till Annika Hanberg ifall de fortfarande står kvar vid sin bedömning att området är riskfritt att bo på, efter den sanering som NCC fick utföra 2009 och efter att det konstaterats att rapporten innehöll grava sakfel.

Annika Hanberg svarar ” Vi har på uppdrag av Lidingö stad granskat WSP Environmentals hälsoriskbedömning av att bo i området Gåshaga Brygga. Vår riskbedömning och våra slutsatser baseras således på de uppmätta halter av markföroreningar som redovisades i WSP:s rapport. Vi står fast vid våra slutsatser. Om halterna av de ämnen vi har bedömt är högre än vad som redovisas i WSPs rapport så gäller naturligtvis inte heller våra slutsatser.”

Vi ber om ett förtydligande, eftersom det visat sig att IMM’s uttalande använts för att lugna de boende på området. IMM anser dock inte att de behöver ändra sitt uttalande trots att det är baserat på felaktiga uppgifter, eller att de behöver förtydliga något för de boende på området.

Marika Berglund på IMM säger ”Vi har endast åtagit oss att granska och bedöma innehållet i WSPs rapport. Vårt uppdrag är avslutat och rapporterat till vår uppdragsgivare Lidingö Stad. Vi har inget uppdrag att informera de boende vid Gåshaga brygga.”

Samtidigt använder sig Lidingö Stads miljöchef av IMMs uttalande för att avsluta ärendet i Miljönämnden och för att lugna de boende.

 

Tjänstefel, osant intygande, utsättande av andra för fara....

Miljöchefen anmäls nu bl.a. för tjänstefel, osant intygande under tjänsteutövning samt ett flertal andra brott. Vi har bett pressansvariga på Lidingö Stad att kommentera, men de har valt att inte uttala sig.

 

Älgö den 21 januari 2010

 

Hans Lönn

Fastighetsanalys AB grundades 1971 och har varit verksamt sedan dess med civilingenjör Hans Lönn som ledare. Miljö- och energifilosofen, civilingenjör V o V Hans Lönn är en av författarna till boken "Byggande med Kunskap och Moral". Han har också skrivit flera böcker bl.a. en handbok "Spara Energi".