Skogsindustrierna

Miljödialog förbättrar miljöhänsynen i skogsbruket

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 13:31 CET

Skogsindustrierna avvisar, mot bakgrund av bristande problemanalys, Miljömålsberedningens förslag att skogsvårdslagens föreskrifter till § 30 görs om till förordning och att nya krav läggs till. Om förslaget genomförs innebär det att Sverige går från ett skogsbruk byggt på kompetens och frihet under ansvar mot ökad regelstyrning. Skogsindustrierna vill i stället ha dialog om förbättringsåtgärder och föreslår att Skogsstyrelsens pågående miljödialog ska vara Miljömålsberedningens huvudalternativ för att utveckla den lagstadgade miljöhänsynen i skogsbruket.

 - Bevarandet av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna skogsbrukets viktigaste miljöfråga. Skogsindustriernas medlemsföretag satsar stora resurser på miljöarbetet i skogen. Det är naturligtvis företagens strävan att de insatser som genomförs så effektivt som möjligt ska leda till att uppfylla såväl samhällets som företagens egna mål, säger Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna välkomnade Miljömålsberedningens arbete med markanvändning. Den utlovade breda faktabaserade problemanalysen uppfattades som särskilt viktig eftersom en sådan skulle kunna ge en objektiv och gemensam uppfattning om kvaliteten i skogsbrukets miljöhänsyn. Det skulle ge värdefull vägledning till både hur regelverket kan utvecklas och hur tillämpningen av lagen kan förbättras. Tyvärr saknar vi fortfarande den problemanalysen. Därmed går det inte att avgöra om expertgruppens lagstiftningsförslag kommer att leda till förbättringar. Det är inte klarlagt att förslaget utvecklar miljöhänsynen. Rättsosäkerheten kvarstår i avgränsningar och definitioner.

- Det arbete som nu bedrivs i Skogsstyrelsens miljödialog anser vi är ett mer funktionellt och rättssäkert sätt att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Vi förordar därför att utfallet av denna dialog blir beredningens huvudalternativ för att utveckla den lagstadgade miljöhänsynen i skogsbruket, säger Mårten Larsson.

Skogsindustrierna stödjer expertgruppens förslag om att utveckla Skogsstyrelsens tillsynsarbete med tydligare tillsynsplaner men efterfrågar också en transparent uppföljning av miljöhänsynen från myndigheten. Då skapas förutsättning för dialog om förbättringsåtgärder. 

- Förslag om lagstadgad miljöhänsyn måste sättas i ett sammanhang där de frivilliga insatserna ingår. De idag ca 1,3 miljoner hektar frivilliga avsättningar som skogsägarna själva står för måste erkännas och sättas i ett sammanhang med hänsynen vid de avverkningsåtgärder som Miljömålsberedningen vill förbättra. Förslag om lagstadgad miljöhänsyn måste sättas i ett sammanhang där de frivilliga insatserna ingår. Ökade restriktioner i brukandet minskar tillgången till skogsråvara och minskar den framtida tillväxten. Dess konsekvenser måste också analyseras och sättas i ett större sammanhang där bland annat arbetstillfällen, produktion, klimat och energifrågor ingår. Annars försvåras utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi, säger Mårten Larsson.

Se Skogsindustriernas yttrande om Miljömålsberedningens utkast till rapport från expertgruppen om miljöhänsynen i skogsbruket:
http://skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv/remissvar_skog/skogsindustriernas-yttrande-om-miljomalsberedningens-utkast-till-rapport-fran-expertgruppen-om-miljohansynen-i-skogsbruket

Miljömålsberedeningens rapport: http://www.sou.gov.se/mmb/pdf/Rapport%20från%20expertgruppen%20om%20miljöhänsyn%20i%20skogsbruket.pdf

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org