Ynnor AB

Miljökrav på upphandling av myndighetsbilar redan om en månad.

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 12:09 CET

Energi- och miljöeffektivitet ska styra myndigheters upphandling av fordon i framtiden. Det är innebörden av ett EU-direktiv som blir lag 4 december i år. För svensk del gäller dock redan strängare miljö- och trafiksäkerhetskrav, men EU-regeln kan få stor effekt i länder där sådana regler tidigare har saknats.

Det nya EU-direktivet vill se till att fler resor och transporter ska göras med mer energieffektiva och mer miljöanpassade bilar. Därför kräver EU att man tar hänsyn till energiförbrukningen och miljöpåverkan under hela fordonets användningstid.

– Det har inte så stor effekt på den svenska marknaden eftersom myndigheterna redan omfattas av en strängare lagstiftning, både på miljö och säkerhetssidan. Viktigare för svenska myndigheter, företag och svensk bilindustri är att regeringen snarast presenterar vad som ska hända med förmånsbeskattningen efter 2011 och hur de eventuellt nya miljöbilsreglerna ska se ut, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, till Tjänstebilsfakta.

Den miljö- och energipåverkan som ska beaktas är:

  • Energianvändning
  • Utsläpp av koldioxid
  • Utsläpp av kväveoxider, icke-metankolväten och partiklar

Vid upphandling ska ett av två tillvägagångssätt användas:

1)      antingen ange energi- och miljöprestanda som tekniska specifikationer i förfrågningsunderlaget, eller

2)      beakta den totala kostnaden av energi- och miljöpåverkan i inköpsbeslutet.

I det första fallet styr de tekniska kravspecifikationerna helt och hållet. Ett anbud där kraven inte möts behöver inte ens utvärderas.

I det andra fallet omvandlas bilens energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av vissa föroreningar under hela livscykeln till ett monetärt värde. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska då väljas.

Beräkningskraven gäller både vid långtidsleasing och vid inköp. Med leasing avses i direktivet en hyrestid på minst ett år, och en livscykel för en personbil anges till 20 000 mil. Med fordon avses personbil, buss eller lastbil. Lagen gäller inte för försvarsmakten, brandförsvaret, tull, kustbevakning och polisen.  Personbilar för fler än fem resande är också undantagna.

Kraven i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor gäller fortsatt och den innehåller ju mer detaljerade regler avseende avgasrening, låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Kraven i förordningen är strängare än de krav som ställs i direktivet.

Varje år upphandlar offentliga organ inom EU ungefär 110 000 personbilar, 110 000 lätta nyttofordon, 35 000 lastbilar och 17 000 bussar. Det motsvarar en marknadsandel på strax under 1 procent för personbilar, cirka 6 procent för lätta och tunga lastbilar och ungefär 33 procent för bussar.

Sveriges regering ville att metoden skulle ha tagit bättre hänsyn till biobränslenas mindre klimatpåverkande effekt och att utsläpp av koldioxid och föroreningar inneburit ännu högre kostnader. Det hade inneburit ett större incitament för renare och mer miljöanpassade fordon, enligt regeringen.

Trots det är regeringens uppfattning att de nya reglerna kommer att stimulera mer miljöanpassad teknik och gynna tillverkare av sådana fordon.  Det kommer också att vara positivt för svensk bilindustri.

Effekterna av det nya direktivet blir störst i de medlemsländer där höga miljökrav inte ställts tidigare eller inte varit vanliga vid offentlig upphandling. I Sverige, där många företag och myndigheter redan ställer miljökrav vid upphandling och andra inköp, blir effekterna sannolikt mindre.

källa: Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster,
Ds 2010:31

Tjänstebilsfakta

www.tjanstebilsfakta.se

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder