Ny opion mot GMO och utsädesmonopol

MILJÖMÅLET GIFTFRI MAT SKILJER BLOCKEN ÅT

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 14:31 CEST

Vi ställde ett antal frågor kring ämnet giftfri mat till de politiska partierna. Se vidare vår hemsida Giftfritt.se

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har svarat på samtliga frågor. Folkpartiet har inte svarat på våra frågor. I övrigt se kommentarer nedan efter frågor och svar.

Sammanfattningsvis
Det råder en skarp linje mellan allianspartierna och de rödgröna partierna. Man hittar egentligen ingen förändringsvilja hos allianspartierna annat än att man vill öka andelen ekologisk mat. Den uppfattning man får är att saker och ting är bra som de är. Folkpartiet har inte ens lust att svara på våra frågor utan konstaterar att ”Det händer faktiskt ganska mycket på detta område, men stora problem återstår att lösa, framförallt tropiska och subtropiska områden”.  Moderaternas okunskap kring odling och odlingsmetoder är närmast pinsamt. Centerpartiet vill ha mer ekologisk mat men överlämnar åt konsumenten att styra utvecklingen. Man tar alltså egentligen inget politiskt ansvar. Hälsoaspekten för barn berörs inte varför frågorna de facto knappast har besvarats med godkänt. Kristdemokraterna tycker de mesta är bra som det är, men vill tillsammans med centerpartiet öka andelen av ekologisk mat för att minska bekämpningsmedelsanvändningen. Moderaterna och folkpartiet vill mycket på den mera teoretiska sidan, d.v.s. ta fram kunskapsunderlag, men inga aktiva åtgärder. De rödgröna partierna med miljöpartiet i miljöspetsen har en tydlig linje för ett politiskt miljö- och hälsoarbete – som i mycket ger bild av samstämmighet. Givetvis rekommenderar vi att ni läser frågorna och svaren från samtliga politiska partier. Efter de politiska partiernas svar har vi sammanställt kommentarer till dessa – parti för parti.

Kommentarer
Kommentarerna omfattar följande. (1)  svarar man på frågorna, (2) är fakta korrekta, (3) vilken är den politiska ambitionen?

ALLIANSEN
Folkpartiet svarar inte på frågorna, vilket avspeglar en beklaglig inställning till de medborgare man vill företräda.

Moderaterna vill inte direkt svara på våra frågor utan vill först tala om hur det ligger till – antar vi. Den inledande presentationen - att växtskyddsmedel resulterar i större skördar av bättre kvalitet och att denna behandlade och därmed välutvecklade grödan förhindrar läckage av ex. kväve samtidigt som risken för naturliga gifter av svampar och av växten bildade interna gifter minskar låter ju fantastiskt – man borde alltså spruta mer. I och med fråga 4, som gäller analyser på vatten och mark, kommer den första politiska ambitionen fram. ”Det man skulle kunna göra är att vara bättre på att sammanställa alla data som finns ...”.
Konklusionen av moderaternas svar blir. Det går inte att utveckla den giftfria odlingen som ett alternativ till den där bekämpningsmedel används trots alla dess risker för hälsa och miljö. Jo, faktiskt – man ”pekar på vikten av åtgärder för att hindra nya växtsjukdomar”. Man avslutar med – att man står bakom att ett praktiskt inriktat och fördjupat kunskapsunderlag bör utarbetas i syfte att förebygga och hantera ökade problem med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare. Sim-sala-bim där har vi ju den onämnbara ekologiska odlingen.

Kristdemokraterna
Som läsare blir man mycket trött när man läser kristdemokraternas svar. Kd verkar inte särskilt insatt i frågorna. Man litar på Livsmedelsverket och man anser det viktigt med ursprungsmärkning. Man litar på ”sektorsansvariga myndigheter” och att miljömålet ”giftfri miljö” uppfylls. Man anser inte att den som använder bekämpningsmedel ska betala – det räcker med registreringsavgift för ett nytt kemikaliskt ämne. Man anser att farliga bekämpningsmedel ska förbjudas. Man vill driva på för att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel för att på så sätt minska användningen av bekämpningsmedel.

 Centerpartiet vill ha mer ekologisk mat. Centerpartiet vill öka resurserna för att utveckla ekologisk odling, vilket vi tolkat som att man vill öka den ekologiska odlingen. Man menar med att de som säljer livsmedel ska stå för de kostnader som krävs för att garantera maten som sund och säker. Mycket av ansvaret för utvecklingen mot livsmedel fritt från bekämpningsmedelsrester ligger, enligt centerpartiet, i begreppen: konsumenternas efterfrågan, konsumentmedvetenhet och konsumenttryck. Hälsoaspekten förmodar vi ligger i miljöbegrepp, men det står ingenstans i svaren något om de uppsatta miljömålen varav ett är en giftfri miljö. Den politiska ambitionen tycks vara att satsa mer på ekologisk produktion och konsumtion. Kanske inte så mycket konkret. Man borde ju ha kunnat hänvisa till fyra år med jordbruksminister och miljöminister.

RÖD-GRÖNA -SIDAN
Miljöpartiet har, vilket inte är så förvånande, en klar miljöprofil. Man vill öka produktion av ekologiska livsmedel och därmed minska riskerna med bekämpningsmedel. Man påpekar riskerna med GMO-grödor. Man påpekar riskerna med utveckling av monokulturer inom odling. Man anser att miljöövervakningen bör öka. Man anser att den som använder bekämpningsmedel också ska betala de kostnader analyser för med sig. Man förespråkar inte förbud mot bekämpningsmedel, men ekonomiska styrmedel. Kombinationen hälso- och miljöaspekter tar partiet upp. Men man anger inga tidsperspektiv för de åtgärder man förespråkar. Man anger inte heller hur stora satsningar man vill göra på åtgärder för en giftfri miljö.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill satsa på ekologiskt jordbruk. Man vill fördubbla produktionen av ekologiska livsmedel i Sverige att ske inom 4 år med stärkta stöd och krav på offentliga upphandlingar av ekologisk mat. Vänsterpartiet tar upp både hälso- och miljöaspekten för en giftfri miljö. Man vill öka kunskapen om kemikalier genom mer pengar till Kemikalieinspektionen. Man vill återinföra bekämpningsmedelsskatt differentierad efter farlighet. Man vill inte förbjuda bekämpningsmedel utan man vill fasa ut användningen inom det konventionella lantbruket och omvandla detta till ekologiskt. Vår kommentar är att tidsaspekten för att fasa ut miljö- och hälsoriskabla verksamheter saknas. Att inom 4 år fördubbla ekologisk odling är fortfarande ett litet steg även om det är i rätt riktning.

Socialdemokraterna verkar ha en tydlig hälso- och miljölinje.  Man vill satsa 10 miljoner i 2 år på ekologiskt jordbruk, vilket är en ytterst blygsam summa i förhållande till behovet. Internationella missförhållanden som vi importerar verkar också socialdemokraterna ha svårt att ta i. Man vill stödja kemikalieinspektionens arbete men man svarar inte på frågan om man ska analysera sig ur bekämpningsmedelsberoende eller satsa på alternativ giftfria odlingsmetoder. Man svarar inte på om man ska förbjuda bekämpningsmedel eller inte. Detta beror på om socialdemokraternas definition av farliga ämnen omfattar alla icke biologiska bekämpningsmedel eller inte.

Konklusionen är att riksdagen har satt upp miljökvalitetsmålet för giftfri miljö som lyder:Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.

Detta miljökvalitetsmål kommer inte att uppnås och utvecklingen går dessutom på fel håll. Det är därför skrämmande när regeringen inte har några politiska ambitioner att skapa ett giftfritt samhälle. Man ställer sig bakom miljömålen som beslutats av riksdagen men i den politiska agendan subventionerar man stora kemijordbruk, slopar miljöskatter i jordbruket och förordar GMO-grödor som en lösning för världssvälten. Det är politiska beslut som leder till förbättringar på miljöområdet inte ekonomisk tillväxt eller ny teknik.

FRÅGORNA TILL PARTIERNA
Vi representerar en web-site - giftfritt.se - som vill informera i frågor som rör en giftfri och en icke giftfri miljö. Därför vill vi höra och redovisa de etablerade politiska partiernas uppfattning i frågan giftfritt. Svaren redovisas på giftfritt.se.

Många miljömål kommer inte att uppnås och giftfri miljö är ett av dem. Pesticider är det enda tillfälle då vi medvetet tillsätter gift till maten. De flesta är överens om att pesticiderna på sikt måste fasas ut (t.o.m. LRF säger det) men i praktiken händer ingenting. Vi vill därför fråga partierna vad de vill göra för att slippa problemen med pesticider.

 

Resthalter i maten. Allt fler bekämpningsmedel hittas i våra livsmedel. Alla människor belastas av en cocktail av bekämpningsmedel varav flertalet har dokumenterat skadliga effekter på djur och människor. Genom att gå över till ekologiska livsmedel försvinner de flesta medlen från kroppen genom urinen.

FRÅGA 1: Står ert parti bakom rekommendationer att havande och barn (inkluderande alla skolbarn) bör äta mat tillagad av ekologiska livsmedel för att undvika risker med bekämpningsmedelsrester i kroppen?

 

Förgiftningar för lokalbefolkningar. Speciellt i Sydamerika där storskalig odling av GMO-soja kräver enorma insatser av pesticider kommer ständigt rapporter om ökade förgiftningar och ökad cancer. Förgiftningar är också vanliga i all plantageodling av den frukt som importeras ex. bananer, äpplen och vindruvor.

FRÅGA 2: Vad står partiet i denna fråga eller blundar partiet för hur importerade livsmedel produceras?

 

Förorening av luft, vatten och jord. Bekämpningsmedlen sprids okontrollerat med luft över hela jordklotet och hittas i Arktis och Antarktis. Bekämpningsmedlen upplagras i jord och infiltrerar sedan yt- och grundvatten och hittas i de flesta av våra dricksvattentäkter.

FRÅGA 3: Varför görs och publiceras inte kontinuerliga provtagningar och analyser av vatten och mark och vad vill partiet göra åt denna brist på information som visar om vi är på väg mot en giftfri miljö?

 

Vetenskapliga resurser låses upp för att testa bekämpningsmedels effekter på miljö och hälsa. Det testas dock bara ett medel åt gången och vi får aldrig veta hälsoeffekterna av den pesticidcocktail, d.v.s. blandningar av flera bekämpningsmedel, som används och som vi ständigt utsätts för.

Analyserna av bekämpningsmedelsrester i maten har minskat under många år medan allt fler pesticider hittas i maten. Principen att förorenaren betalar bör gälla också för pesticider. Vårt förslag är att all konventionell mat analyseras på bekämpningsmedel för att slippa de överskridande av ”maximum residue levels” som ständigt sker. Analyserna kommer att fördyra den konventionella odlingen och man riskerar att inte kunna sälja sin skörd. Detta skulle kraftigt reducera problemen med bekämpningsmedelsrester i maten.

FRÅGA 4: Vilket anser partiet är enklast – lägga stora resurser på giftfria odlingssystem eller försöka analysera sig ur problemet med bekämpningsmedel? Anser partiet att de lantbruk som använder kemiska bekämpningsmedel också ska stå för analyskostnader av de livsmedelsprodukter man levererar?

Pesticidanvändningen hindrar utvecklingen mot ett uthålligt jordbruk. Den s.k. integrerade odlingen sägs kunna minska den kemiska bekämpningen med upp till 90% om även andra förebyggande åtgärder sättes in mot skadegörarna. Även en liten användning av bekämpningsmedel gör emellertid att man hela tiden hindrar uppbyggnaden av ett giftfritt, ekologiskt fungerande jordbruk.

FRÅGA 5: Står på partiets agenda politiska beslut för att möjliggöra ett förbud mot användning av bekämpningsmedel?

Överordnad FRÅGA 6: Om partiet hamnar i regeringsställning finns någon handlingsplan för en giftfri miljö utan bekämpningsmedel som partiet kommer att driva?