Miljödepartementet

Miljömålsberedningen ska ta fram strategi för Sveriges agerande mot farliga kemikalier i EU

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 16:15 CEST

Regeringen gav idag den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för nästa steg i utvecklingen av EU-gemensamma åtgärder och internationella överenskommelser för att minimera riskerna med farliga kemikalier.

- Regeringen högprioriterar 2011-2014 att få bort gifterna i vardagen, bl.a. genom den nationella handlingsplanen. Genom ett politisk förankrat förslag till strategi kan Sverige ta nya initiativ på EU-nivå och den internationella arenan, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Svårigheten med att nå målet ligger inte minst i att exponeringen för farliga kemikalier till stor del härrör från gränsöverskridande utsläpp till miljön och en globaliserad varuhandel.

- Genom till exempel EU:s nya kemikalielagstiftning Reach kommer flera av dagens brister med kemiska produkter att kunna avhjälpas. Samtidigt är den sammantagna skyddsnivån i EU:s kemikalielagstiftning och de internationella överenskommelserna många gånger otillräcklig, framför allt för att skydda barn och ungdomar i vardagen. Regelverken har heller inte hunnit anpassas till nya riskbilder, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Tilläggsdirektivet till Miljömålsberedningen pekar bland annat på nya utmaningar i form av kombinationseffekter, hormonstörande och allergiframkallande ämnen samt möjliga hälso- och miljöeffekter av nanomaterial. Ett potentiellt problem som nu ges större uppmärksamhet än tidigare är hur det kan säkerställas att läkemedelsrester som kommer ut i miljön inte hotar växt- och djurliv eller dricksvattnets kvalitet.

Miljömålsberedningen är en parlamentariskt sammansatt beredning som har till uppgift att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningen ska hantera frågor som berör flera samhällsintressen inom olika politikområden som kräver politiska avvägningar eller områden som är särskilt komplexa och kännetecknas av stor osäkerhet.

Miljömålsberedningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2012.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Departementssekr.
Ingrid Hasselsten
08-405 26 86


Kansliråd
Charlotta Sörqvist
08-405  20 89