Miljömålsrådet

Miljömålsrådets ordförande avgår

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:17 CEST

Rådets ordförande, f. statsrådet Bengt K. Å. Johansson, har i dag i brev till miljöminister Andreas Carlgren begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ordförande i Rådet.

Bengt K.Å. Johansson gör följande kommentar som motiv för sin avgång:

"Nu har regeringens besked till Rådet och till svenska folket kommit. Det är inte alls bråttom. Rapporten med alla dess förslag och med utarbetade strategier för miljöinsatser skjuts åt sidan. I stället tillsätts en utredning som skall se över hela miljömålssystemet.

Jag är djupt kritisk till vad som sker. Vi förlorar tempo i miljöarbetet och systematiken i miljöarbetet ser ut att brytas sönder.

 

Man kan bara spekulera om motiven för att det Miljömålssystem som byggts upp under den senaste tioårsperioden, i fullständig enighet i Sveriges Riksdag, nu totalt döms ut. Det är ett system som tilldragit sig ett mycket stort intresse också från andra länder, just därför att det förmår foga samman en ytterligt komplicerad, dynamisk verklighet med långsiktiga mål och med begrepp som kan förstås av alla och envar: frisk luft, rent vatten, giftfri miljö, levande skogar, etc.

Tecken i skyn har funnits. Ett antal intresseinriktade framstötar mot en alltför ambitiös miljöpolitik har gjorts på senare tid. Strandskyddslagen har varit alltför restriktiv. Skogen tål en mer hårdhänt avverkning. Rovdjursstammen måste minskas. Regeringen har lyssnat.

Och självklart, om miljöarbetet inte skall prioriteras lika högt i fortsättningen, då blir det problematiskt att sätta upp tydliga och ambitiösa miljömål.

Kanske blev antalet konkreta förslag från Rådet för tungt att hantera för regeringen. Dom som hela tiden varit skeptiska till många av de miljöinsatser som gjorts såg sin chans: Vi når ju ändå inte alla miljömålen fram till 2020. Låt oss då koncentrera oss på några viktiga områden som vi vet får starkt genomslag i debatten, Klimatmålet och Östersjön.

Det finns förvisso starkt stöd för de insatserna. Men miljön finns runt omkring oss. Miljöproblemen på alla andra områden försvinner inte för att de förs åt sidan. Det hållbara samhället når vi bara om vi flyttar fram positionerna parallellt på en rad miljöområden.

Det är lätt att vidta åtgärder på det ena eller andra området allt eftersom miljölarmen kommer och opinionerna växlar. Men skall vi få långsiktighet i det politiska arbetet måste vi sätta upp mål för vad vi måste uppnå och bygga upp system för att nå dit. Miljömålssystemet är det kanske främsta exemplet på hur man kan och bör bygga upp ett sådant mål- och uppföljningssystem. Tusentals mätningar, undersökningar och redovisningar ställs samman och analyseras. Först då får man en sammanhängande bild av var vi står, hur långt vi har kommit och hur långt vi har kvar till målen. Så har systemet med våra 16 miljömål varit uppbyggt.

Det bådar inte gott för vår miljö att denna långsiktighet i arbetet nu riskerar att slås sönder."

Miljömålsrådet är regeringens expertorgan för att följa upp och kontinuerligt utvärdera de 16 svenska miljömålen. I Rådet sitter ett 15-tal chefer för de svenska myndigheter som har särskilt miljöansvar, tillsammans med representanter för svenskt näringsliv, länsstyrelserna, kommunerna och ideella miljöorganisationer.

I våras överlämnade Rådet till miljöministern en Rapport om ca 600 sidor, "Nu är det bråttom", med förslag om förändringar och kompletteringar av målen och med flera hundra förslag till konkreta åtgärder.

Se även Miljömålsportalen www.miljomal.nu

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt K Å Johansson, ordförande för Miljömålsrådet, 070-66 14 254

Tom Hedlund, chef för Miljömålsrådets kansli, 08-698 14 13,
070-8969708, tom.hedlund@naturvardsverket.se