Miljödepartementet

Miljöminister Lena Sommestad och EU:s övriga miljöministrar möts i Bryssel torsdagen den 9 mars.

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:39 CET

Miljöministrarna förväntas anta rådsslutsatser om EU-kommissionens förslag till strategi för att minska luftföroreningarna, om miljörådets inspel till vårtoppmötet samt inför partsmötena om konventionen om biologisk mångfald och Stockholmskonventionen om POPs (långlivade organiska föroreningar). Ministrarna kommer också att följa upp klimatmötet som hölls i december 2005.

Debatt hålls om EU:s hållbarhetsstrategi, strategin och direktivet om avfall samt förordningen om avgaskrav för lätta fordon.

- Förordningen om avgaskrav är mycket viktig och kommer att spela en viktig roll för människors hälsa, säger miljöminister Lena Sommestad.

- Avgaskraven måste skärpas särskilt då det gäller kväveoxider och partiklar. Jag kommer också att framföra att det är viktigt att kraven inkluderar alternativ-bränslebilar såsom biogas, etanol och RME. Den positiva utveckling vi sett på miljöbilsmarknaden det senaste året måste vi bevaka även i dessa bestämmelser.

En offentlig debatt kommer att hållas kring riskutvärdering, tillståndsgivning och beslutsprocessen för genmodifierade organismer. Debatten är en fortsättning på den som hölls vid det senaste miljöministermötet.

- Frågan om genmodifierade organismer handlar mycket om allmänhetens förtroende. Vi måste få ökad tillgång till information och göra processerna kring ansökningar och tillstånd mer öppna. Bara så kan förtroendet för GMO öka och beslutsprocessen förbättras.

Vid det senaste miljöministermötet framförde Lena Sommestad att vi måste ta med de långsiktiga effekter av genmodifierade organismer när tillstånd ges. Vid torsdagens möte kommer Lena Sommestad att poängtera att även de långsiktiga indirekta effekterna av användningen av GMO måste bedömas och studeras ytterligare.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Monica Lövström
Politiskt sakkunnig
08-405 22 69
070-661 23 34