Svenska Biodynamiska Föreningen

Miljöministern följer lydigt transnationella företag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 14:07 CET

Stockholm 2010-10-31

Remissvar M2010/3573/Kk

Till
Miljödepartementet
registrator@environment.ministry.se

Svenska Biodynamiska föreningen avger härmed sitt svar på ovanstående remiss  över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning, om ändring av direktiv 2001/18/EG, gällande medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier.

Bakgrund och motivation
Att införa och tillåta odling av genetiskt modifierade organismer (GMO) anser vi vara ett brott mot mänskligheten. Likaså strider det mot de principer som ligger till grund för människors fria val till sund och hälsosam mat, ren natur och rent vatten. Det går idag inte att ge garantier för att GMO inte sprider sig till naturen/miljön och därmed omöjliggör odling av ekologiska, biodynamiska eller konventionella GMO-fria produkter,

Med nuvarande lagstiftning och direktiv behöver inte de företag som ansöker om tillstånd redovisa allt material om ”sin” GMO. Myndigheter, såväl nationella och internationella, har endast tillgång till det material som företagen/patentinnehavarna själva väljer att sprida. Detta lämnar en ofullständig grund för beviljade tillstånd, vilket också visar sig i verkligheten när odlingen genomförs.

De företag, som också finansierar svenska och internationella forskare som är tillskyndare av utvecklingen av GMO, driver utvecklingen i en riktning för att kontrollera utsäde, livsmedelsproduktion och försäljning av insatsmedel. Det är för att skaffa sig kontroll över detta som patentlagstiftningen nyttjas, för att ta patent på liv. Många av de egenskaper som forskarna försöker inplantera genom gentekniken i organismer, finns redan i naturen, men man kan kontrollera dessa genom ”stöld”, man kan alltså med rätta kalla dem för ”biopirater”.

Forskningen, i synnerhet inom Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, är till stora delar beroende av och finansieras av företag och stiftelser som äger patent och vill ha en spridning av denna teknik. Dessa korrumperade forskare duperar politiker och beslutsfattare att följa bioteknikföretagens/kemikalieföretagens önskemål.

Verkligheten visar att flera av de motiv för beviljande av tillstånd som föreläggs politiker som vetenskapliga underlag, är helt falska. Vi räknar nu upp några av dessa påståenden och beskriver utfallet efter varje påstående med den verkliga utvecklingen i de områden som tillämpar odling av genmodifierade organismer.

Påstående från forskare och bioteknik- / kemikalieföretagen:

GMO ska inte kunna sprida sig till omgivande miljö och natur!

Verkligheten visar:        

Genetiska egenskaper, som resistens mot vissa patenterade bekämpningsmedel, typ glyfosat i Roundup, sprider sig helt okontrollerat. Så kallade monsterogräs uppträder och måste då bekämpas med andra starkare kemikalier. I många fall har dessa andra kemikalier mycket negativa effekter på människor och miljö i dessas områden. Fysiska skador och mycket stort lidande på barn, vuxna och djur är en realitet. Miljö och natur får irreversibla skador.

Hur kan man då samtidigt diskutera att upprätta en inre marknad i EU för dessa produkter?

Hur kan man diskutera och motivera tillstånd för GMO med hänvisning till samexistensregler, med biodynamisk, ekologisk och konventionell odling?

Årets exempel i Sverige där utsädesbolaget självt blandat  in en icke tillåten GM potatis i utsädet av Amflora-potatis, saknar motstycke. Hur ska man då kunna ha förtroende för ett säkerhetsavstånd på 3 meter i samexistensreglerna mellan odlingar?

Att sedan GMOs egenskaper sprider sig genom pollen, insekter, vind, maskiner och framförallt genom bakterier, det sistnämnda helt utan kontroll eller stoppåtgärder, är väl redovisade och belagda fakta.  Detta faktum kan därför inte förnekas eller bortförklaras av någon.    

Vi ser därför att all biodynamisk och ekologisk odling är hotad om GMO tillåts i Sverige. I Kanada, USA och andra länder som tillåtit GMO, kan inte biodynamisk och ekologisk odling genomföras utan inblandning av GMO. Rader av rättsfall visar och bevisar detta. 

Påstående från forskare och bioteknik- / kemikalieföretagen:

Böndernas/odlarnas ekonomi förbättras!

Verkligheten visar:        

Kopplingen till kemikalieföretagens grundläggande motiv för utvecklingen av och införandet av GMO som kontrolleras genom patent, är att sälja både licensierade utsäden och växtskyddsmedel (kemikalier/gifter). Detta samband har i många länder visat sig förödande för den enskilda bondens/odlarens ekonomi. Utvecklingen av enorma kemikaliebaserade storskaliga jordbruk, har drivit många bönder från sina jordbruk och gjort dem hemlösa.

I Indien finns som bevis för detta en självmordsvåg som slagit mycket hårt och skapat mycket lidande, relaterat till en raserad ekonomi.

Transnationella företag, mycket aktiva inom livsmedelssektorn, bedriver rovdrift på små och mindre lantbrukares ekonomiska realitet. Detta skapar i sig hungersnöd och svält i områden som egentligen med andra brukningsmetoder och handelssystem, skulle klara att försörja sin befolkning.

Rader av bevis och exempel på detta finns runt om i världen, i synnerhet på det södra halvklotet. Följande påstående från bioteknik-/kemiföretagen blir därmed fört i bevis:

Påstående från forskare och bioteknik- / kemikalieföretagen:

GMO kan lösa problemet med att mätta en växande världsbefolkning!

Verkligheten visar:        

GM-tekniken kan inte lösa problemet med världssvälten! Under 15 år av kommersiell odling av GMO, finns inga exempel på att man kunnat redovisa högre skördar eller högre näringsinnehåll. Tvärtom, växter som behandlas intensivt med gifter ger en lägre skörd.  

Sambanden mellan handel, utsädeskontroll och inköp av dyra produktionsmedel (kemikalier), skapar en situation för den enskilde mindre odlaren som bidrar till ett bibehållande av bristande matförsörjning för stora delar av jordens befolkning. Kortsiktiga och enskilda vinstintressen hos företag, kontrollsystem, korrumperade politiker och WTO, skapar och befäster världssvälten.

Den svenska hållningen från regeringen är att förbud mot GMO skulle vara ett hinder mot WTOs principer. Inför en sådan hållning måste vi starkt ifrågasätta kompetensen och det politiska ställningstagandets oberoende.     

Sverige måste kunna frånsäga sig beroendet av de transnationella företagens inflytande över svensk natur, miljö och livsmedelsproduktion. Det kommer generationer efter oss som vill slippa ”städa” efter tidigare politiker som sätter positionen och det politiska uppdraget före sunt förnuft och logik.  

I Johannesburgsrapporten, som finansierats av FN och Världsbanken, (IAASTD rapporten) slår 400 forskare från drygt 30 länder fast att GMO inte kan lösa problemet med världssvälten. Man pekar just på bibehållen biodiversitet, ekosystemtjänster, småskaliga marknader och ekologiskt hållbara odlingssystem som lösningen på världssvälten.

Vidare lyfter man fram GMO-tekniken som lögnaktigt presenterad och fylld med risker för irreversibla skador på naturen.

Kan svenska politiker helt förakta och negligera 3 års arbete av 400 oberoende forskare i regi av FN?

Länder som USA, Australien, Kanada och Storbritannien lämnade tillsammans med bioteknik-/kemiföretagen arbetet ca 6 månader innan slutrapporten skulle presenteras. Man insåg att resultatet inte skulle gynna deras ”GMO och kemikalielinje” och vägrade därför att skriva på.

Vilka forskare ska man lita på?

De som finansieras av kemiföretagen och har egna ekonomiska intressen i GMO eller de som finansieras av enbart offentliga medel och fria forskningsmedel? 

Påstående från forskare och bioteknik- / kemikalieföretagen:

Mindre kemikalier ska användas med GMO!

Verkligheten visar:        

Utvecklingen är precis den motsatta. Mycket mer kemikalier används i odling av GM-sorter. Det är det som är en av affärsidéerna med GMO. Växterna är specialanpassade att tåla vissa företags kemikalier. Ett uppenbart faktum som syns i offentlig statistik.

Med en ökad användning av kemikalier i livsmedels- och foderproduktion, ökar också mängden restsubstanser i foder och livsmedel. Dessa visar sig mycket skadliga för både människor och djur. Ambitionen att visa detta kommer att ligga på andra än myndigheterna, eftersom de statliga myndigheterna inom EU, inklusive Sverige, anpassar och minimerar sin provtagning inom produktionen. Gränsvärdena sätts efter produktionen och inte efter vad människa och djur kan förväntas få i sig. De medicinska effekterna åsidosätts och synergieffekterna kontrolleras aldrig, pga. EU-direktiv. 

Hur ska en enskild konsument kunna lita på (svenska) myndigheter som konsekvent följer andra regler än de som borde skydda individen?  

Rader av forskningsrapporter producerade av forskare och laboratorier som inte är finansierade av kemiföretagen visar på utvecklingsstörningar, missbildningar, missfall och sterilitet, för att nämna några av effekterna hos människor och djur av kemikalierester i foder och mat. Vidare påvisas samband mellan kemikalier/gifter, tillsatser i maten och bokstavsdiagnoser och utvecklingsstörningar hos människor.

När ska svenska politiker ta ansvar för de människor som valt dem?

Slutsatser

Mot bakgrund av ovanstående, måste man starkt ifrågasätta huruvida man samtidigt ska citat: ”förhindra negativa effekter av genetiskt modifierade organismer på människor och djurs hälsa och på miljön och samtidigt till att upprätta en inre marknad för dessa produkter”.

Mot bakgrund av den så kallade försiktighetsprincipen är denna ovanstående tes i förslaget omöjligt att genomföra!

Om man med klar oberoende politisk kompetens, tar hänsyn till utvecklingen i världen runt om Sverige och EU av införandet av GMO, måste man starkt ifrågasätta det svenska godkännandet av och bejakandet av GMO. Hittills finns inga positiva effekter påvisbara medan negativa irreversibla skador är helt tydliga. Detta måste ligga till grund för beslut inom Sverige och en hållning från svenska politiker i EU.

Vi vänder oss starkt emot att införandet av genmodifierade organismer möjliggörs i Sverige.

Beslut på EU-nivå om tillstånd att odla GMO – ska kunna förbjudas av den nationella nivån. Vidare att även mindre regioner ska, med beslut i demokratiska församlingar som landsting och kommuner, enligt subsidaritetsprincipen kunna förbjuda GMO inom sitt område.

Vi uppmanar den svenska regeringen att inte godkänna eller stödja och stimulera godkännande av odling av genmodifierade växter och djur.    

                                                                                                      

För Svenska Biodynamisk föreningen

Lasse Hellander                                         Lars Kjellenberg

Verksamhetsleader                                    Ordförande

Svenska Biodynamiska föreningen har sedan 1940-talet arbetat för att ge människor möjlighet att välja biodynamisk eller ekologisk mat. Vi leder, tillsammans med flera andra organisationer, ett nätverk för ett GMO-fritt Sverige. Ett Sverige med biologisk mångfald, näringsriktig mat utan kemikalier och gifter inblandade vare sig i odlingen och livsmedelsförädlingen.
Om genmodifierade växter och djur tillåts i Sverige kan vi inte längre producera ekologiskt eller biodynamiskt. Samexistens är omöjlig, det visar verkligheten i andra länder.